Mat­ka Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen Kii­min­ki­jo­kea pitkin

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi on tänä kesä­nä ohjel­mal­li­nen poik­ki­tai­teel­li­nen Mat­ka maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen ‑tapah­tu­ma ensi vii­kon lau­an­tai­na 12.6. Mat­ka teh­dään vesi­teit­se Kii­min­ki­jo­kea pit­kin Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan. Tapah­tu­mas­ta teh­tä­vää suo­raa live­lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta koko päi­vän ajan ver­kos­sa mis­sä vaan virit­täy­ty­mäl­lä Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta ‑kana­val­le. Myös osal­lis­tu­mi­nen mat­kal­le ja rei­tin var­rel­la ole­viin tapah­tu­miin on mah­dol­lis­ta. Ukko­lan­ran­nas­sa on luvas­sa perin­teis­tä ohjel­maa ja pik­nik-tun­nel­maa sil­lä poik­keuk­sel­la, että rok­ki­la­vaa ei tänä vuon­na pys­ty­te­tä, ker­too tapah­tu­man orga­ni­saat­to­ri Juk­ka Taka­lo.Ran­ta­poh­jan vaa­li­gal­lup Kii­min­gis­tä, Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Ran­ta­poh­ja kysyi jou­kol­ta alu­een­sa asuk­kai­ta aiko­vat­ko he äänes­tää ja mikä on heil­le tär­kein asia tule­val­la vaalikaudella.

Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä vapaa-ajan asuk­kaa­na asu­va heruk­ka­lai­nen Toi­vo Lies­ka aikoo ehdot­to­mas­ti äänes­tää tule­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa. Hän toi­voo, että yksi­tyis­tei­den asiat ja tuke­mi­nen saa­tai­siin parem­mal­le tolal­le jat­kos­sa. Myös ter­veys­pal­ve­lut pitäi­si hänen mie­les­tään hoi­taa parem­min syr­jäi­sem­mil­lä kylillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä kysy­tään kun­ta­lais­ten tyy­ty­väi­syy­des­tä ja toiveista

Iin kun­ta on avan­nut kun­ta­lais­ba­ro­met­rin, jon­ka avul­la kar­toi­te­taan asuk­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä kun­nan pal­ve­lui­hin ja sel­vi­te­tään kehit­tä­mis­toi­vei­ta. Baro­met­ri koos­tuu nel­jäs­tä eri­lai­ses­ta tes­tis­tä. Tes­tit teke­mäl­lä sel­vi­ää, mitä vas­taa­ja pitää tär­keim­pi­nä kri­tee­rei­nä unel­mien­sa naa­pu­ris­tos­sa, mit­kä ovat kes­kei­sim­mät arjen haas­teet, mit­kä ovat vas­taa­jan tule­vai­suu­den odo­tuk­set ja mit­kä tär­keim­mät ele­men­tit vas­taa­jan omas­sa elä­män­ta­vas­sa. Tes­tien avul­la voi poh­tia oman elä­män­laa­tun­sa koos­tu­mus­ta ja arjen suju­voit­ta­mis­ta. Vas­taa­ja saa myös teh­tä­viä, joi­den avul­la voi kohen­taa hyvinvointiaan. Siis­tiä tuli! Hau­ki­pu­das poru­kal­la puhtaammaksi

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mät sii­vous­tal­koot sai­vat liik­keel­le neli­sen­kym­men­tä tal­koo­lais­ta put­saa­maan tien­var­sia ja ylei­siä aluei­ta lauantaina.

Lau­ra Kemp­pai­nen ja tyt­tä­ret Ria ja Sara läh­ti­vät ura­koi­maan lii­ken­neym­py­rän ja Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan län­si­puo­leis­ta ojaa. Mitä kaik­kea löy­tyi­kään, hir­vit­tä­vä mää­rä ros­kaa, jon­ka jou­kos­sa 42 kas­vo­mas­kia, lasi­ros­kaa, metal­li­tölk­ke­jä, muo­via, kark­ki­pa­pe­rei­ta, tupa­kan­tump­pa­ja ja nuus­ka­rasioi­ta. Osuu­del­la on myös bus­si­py­säk­ki, jon­ka lie­peil­lä arva­ten­kin oli pal­jon noukittavaa.


Jää­li­läis­yrit­tä­jä tavoit­te­lee koko Suo­men kat­ta­vaa säh­kö­au­to­jen latausverkostoa

Jää­li­läi­nen Pear­tek Oy on perus­ta­nut Lataus+-nimisen lataus­ver­kos­ton, jol­la se on tule­va­na kesä­nä ryn­ni­mäs­sä isol­la volyy­mil­la säh­kö­au­to­jen pika­la­taus­mark­ki­noil­le. Kesäl­lä yri­tyk­sen ensim­mäi­set pika­la­taus­lait­teet ilmes­ty­vät katu­ku­vaan ympä­ri Suo­men. Eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Suo­men ja Itä-Suo­men alueil­le lataus­pis­tei­den saa­mi­seen panos­te­taan pal­jon. Yri­tys on panos­ta­nut pal­jon ohjel­mis­to­puo­lel­le ver­kos­ton moni­käyt­töi­syy­den vuok­si, ja lataus­so­vel­lus tulee pian ladat­ta­vak­si sovel­lus­kaup­poi­hin. Pear­tek on kehit­tä­nyt jo noin kah­den vuo­den ajan lataus­lait­tei­ta sekä ‑ver­kos­toa pit­kän säh­kö­au­toi­lu­ko­ke­muk­sen­sa pohjalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJak­ku­ky­lään tal­koil­tiin len­to­pal­lo­kent­tä ja liiteri

Kyläyh­dis­tys­ten tal­koot ovat pysy­neet pie­nen poru­kan pon­nis­tuk­si­na koro­na­ra­joi­tus­ten takia. Rajoi­tus­ten höl­len­net­tyä pys­tyt­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na jo kokoon­tu­maan vähän isom­mal­la poru­kal­la. Mah­dol­li­suus hyö­dyn­net­tiin heti Jak­ku­ky­läs­sä, jos­sa kyläyh­dis­tys raken­si len­to­pal­lo­ken­tän riip­pusil­lan kupee­seen ja hal­ko­lii­te­riä Purusaareen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus