Yli-Iis­sä halu­taan kehit­tää Vatuk­ka­kos­ken­tien mäkeä

Ulkoi­lun iloa ja mäen­las­kun rie­mua on tänä tal­ve­na saa­tu kokea Yli-Iin uudel­la, tal­koo­voi­min yllä­pi­de­tyl­lä mäen­las­ku­pai­kal­la Vatuk­ka­kos­ken­tien pääs­sä. Nyt Yli-Iis­sä on herän­nyt aja­tus pai­kan kun­nos­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Yli-Iin Nase­va on otta­nut asias­sa orga­ni­soin­ti­vas­tuun ja Ris­to Päk­ki­lä on teh­nyt Oulun kau­pun­gil­le val­tuus­toa­loit­teen asiasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Pos­ti lopet­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen pal­ve­lun­sa Kii­min­gis­tä – Kii­min­ki­läis­ten pal­ve­le­va Pos­ti siir­tyy Jää­lin K‑supermarketiin

Täy­den Pos­tin pal­ve­lut siir­ty­vät Kii­min­gis­tä pois per­jan­tai­na 26.2. Sii­tä eteen­päin kii­min­ki­läis­ten hen­ki­lö­koh­tai­set pos­ti­pal­ve­lut löy­ty­vät Jää­lin K‑supermarketista.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Hei­ton uusi puheen­joh­ta­ja Mar­jo Nis­ka­kan­gas: Seu­ra­toi­min­nan lujit­ta­mi­nen avainasemassa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­ti vuo­den 2021 alus­ta Mar­jo Nis­ka­kan­gas. Teh­tä­väs­sä hän ker­too aloit­te­neen­sa hyvil­lä mie­lin, vaik­ka koro­­na-aika rajoi­tuk­si­neen haastaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Ener­gia, hyvin­voin­ti ja ympä­ris­tö Poh­jois-Iin kylä­suun­ni­tel­man keskiössä

Poh­jois-Iin kylä­suun­ni­tel­maan vuo­sil­le 2021–2025 on kir­jat­tu tavoit­teek­si kylän ja koko kun­nan asu­mis­viih­ty­vyy­den, hou­kut­te­le­vuu­den ja veto­voi­mai­suu­den lisää­mi­nen. “Viih­tyi­sä ja hoi­det­tu kyläym­pä­ris­tö, luon­to ja luon­toar­vot, hoi­det­tu kult­tuu­ri­mai­se­ma sekä meri ja joki hou­kut­te­le­vat kylääm­me asuk­kai­ta, loma-asuk­kai­ta, yrit­tä­jiä ja työ­voi­maa”, suun­ni­tel­mas­sa todetaan.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Iihin perus­tet­tiin taloustyöryhmä

Iin kun­nas­sa jat­ke­taan tänä vuon­na talou­den ter­veh­dyt­tä­mis­tä kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen mukai­ses­ti. Täl­le vuo­del­le hyväk­syt­ty talous­ar­vio sekä ennus­te kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le on ali­jää­mäi­nen, joten pal­ve­lu­ver­kon tar­kas­tet­tua on pää­tet­ty jat­kaa kai­kil­la toimialoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Ii sai toi­sek­si eni­ten tuulivoimaveroa

Poh­jois-Poh­jan­maa on edel­leen maan suu­rin tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta. Tääl­lä on nyt 35 pro­sent­tia koko maan tuu­li­voi­ma­ka­pa­si­tee­tis­ta. Maa­kun­nas­sa sijait­se­vat kun­nat sai­vat vuon­na 2020 yhteen­sä lähes kuu­den mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot tuulivoimaloistaan. Kiusaa­mis­ta kaikkialla

Jokai­nen on kuul­lut tai koh­dan­nut kiusaa­mis­ta yhteis­kun­nas­sam­me. Mis­sä useam­pi ihmi­nen muo­dos­taa ryh­män, niin kiusaa­mis­ta muo­dos­tuu. Se on val­ta­tais­te­lua jo pie­nes­tä pitäen. Sen juu­ret ovat jo koto­na, mis­sä sisa­ruk­set otta­vat mit­taa toi­sis­taan, ja van­hem­mat suo­si­vat tois­ta osapuolta. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Onne­lan per­he­päi­vä jat­kuu laskiaistiistaina

Onne­lan per­he­päi­vä jat­kuu Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä tiis­tai­sin kevät­kau­del­la 2021 koro­na­ra­joi­tuk­set huo­mioi­den. Per­he­päi­vä on kai­kil­le avoin­ta toi­min­taa ja se on tar­koi­tet­tu kaiken.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla