Uusi kir­jas­to suun­nit­teil­la Yli­kii­min­kiin – Uudis­tuk­sen pelä­tään koi­tu­van asu­kas­tu­van kohtaloksi

Kir­jas­to, kun­to­sa­li, Oulu10-pal­ve­lut ja nuo­ri­so­ti­la. Aina­kin nämä löy­tyi­si­vät kak­si­ker­rok­si­ses­ta uudis­ra­ken­nuk­ses­ta sekä laa­jen­nu­kes­ta, jon­ka raken­ta­mis­ta han­ke­työ­ryh­mä Yli­kii­min­kiin esit­tää. Uudis­ra­ken­nuk­ses­sa sijait­see suun­ni­tel­man mukaan myös joi­tain kou­lun tilo­ja, kuten oppi­las­huol­lon tilat. Perus­tee­na uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­sel­le ovat muun muas­sa nykyi­sen kir­jas­ton kor­kea kor­jausas­te sekä eri pal­ve­lui­den yhteis­toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­tao­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­nen. Han­ke esi­te­tään toteu­tet­ta­vak­si kau­pun­gin oma­na eril­li­sin­ves­toin­ti­na vuo­si­na 2024–2025 ja suun­nit­te­lu vuon­na 2023. Hank­keen tavoi­te­hin­ta-arvio on noin 2,24 mil­joo­naa euroa, jon­ka lisäk­si irtai­mis­to­kus­tan­nuk­set ovat noin 283 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat lii­te­tään toisiinsa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to on vah­vis­ta­nut Kol­la­jan palis­kun­nan hake­muk­sen yhdis­tää Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat yhdek­si palis­kun­nak­si, vaik­ka Kii­min­gin palis­kun­ta on vas­tus­ta­nut yhdis­tä­mis­tä muun muas­sa yhtei­sen omai­suu­den jaka­mi­ses­ta syn­ty­neen rii­dan vuoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla
Iin ja Yli-Iin kir­kois­sa ensim­mäi­nen verk­ko­mes­sun jäl­kei­nen ehtool­li­nen– Kokei­lu­ja jat­ke­taan jos­sain muodossa

Ehtool­li­sen tar­joa­mis­ta kir­kos­sa ver­kos­sa jär­jes­te­tyn mes­sun päät­ty­mi­sen jäl­keen kokeil­tiin vii­me sun­nun­tai­na ensim­mäis­tä ker­taa Iin ja Yli-Iin kir­kois­sa. Iin kir­kos­sa ehtool­li­sel­le osal­lis­tui rei­lut kym­me­nen hen­ki­löä. Yli-Iin kir­kon ehtool­li­sel­le ilmoit­tau­tui kak­si hen­ki­löä, mut­ta he jou­tui­vat peru­maan tulonsa. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Roko­tus­ti­lo­ja kartoitetaan

Koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Oulun­kaa­ren alu­eel­la. Rokot­tei­ta on annet­tu ripe­ään tah­tiin aina sitä mukaa, kun nii­tä on saa­tu kun­tayh­ty­mään. Vii­me vii­kol­la saa­tiin roko­tet­tua val­tao­sa THL:n mää­rit­te­le­mäs­tä ensim­mäi­sen vai­heen roko­te­ryh­mäs­tä, eli koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta, ensi­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta ja hoi­va­ko­tien asuk­kaat sekä henkilökunta.Sanois­ta on lyhyt tie tekoihin

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rin Juha Sipi­län (kesk.) fyy­sis­tä kos­ke­mat­to­muut­ta rikot­tiin ja häneen käy­tiin käsik­si kes­kel­lä kir­kas­ta päi­vää edus­kun­ta­ta­lon edes­sä. Teko on tuo­mit­ta­va ja suo­ra louk­kaus demo­kra­ti­aa koh­taan. Pää­mi­nis­te­ri­kau­des­ta läh­tien olen seu­ran­nut hän­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja ihme­tel­lyt kuin­ka tör­keäs­ti ja kam­mot­ta­vaan sävyyn hänes­tä kir­joi­te­taan. Vali­tet­ta­vas­ti näem­me nyt tulos­ta sii­tä, mitä täl­lai­nen toi­min­ta tuo tul­les­saan. Samoi­ten vii­me­vuo­ti­nen hyök­käys perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­pääl­lik­kö Pek­ka Kata­jaan oli todel­la raa­ka ja tuo­mit­ta­va teko. Poliit­ti­ses­ti moti­voi­tu­nut väki­val­ta on ran­tau­tu­mas­sa Suomeen.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Ener­giao­ma­va­rai­suus – huol­to­var­muu­den kivijalka

Koti­mai­nen ener­gian­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä huol­to­var­muus­te­ki­jä. Läm­mön ja säh­kön tuo­tan­non häi­riöt –eri­to­ten pit­kit­tyes­sään- ovat ris­ki­te­ki­jä ja var­si­nai­nen uhka koko yhteis­kun­nal­le ja sen toi­min­ta­ky­vyl­le. Ilman säh­köä ja läm­pöä emme yksin­ker­tai­ses­ti pär­jää, elin­kei­noe­lä­mä pysäh­tyy ja eli­no­lo­suh­teet käy­vät kestämättömiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Yrit­tä­jät tapa­si­vat aamunuotiolla

Iin yrit­tä­jät ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mät aamu­pa­la­ti­lai­suu­det ovat lukuis­ten mui­den tapah­tu­mien tavoin jou­tu­neet tun­te­mat­to­man mit­tai­sel­le tauol­le koro­nae­pi­de­mian vuok­si. Tänä­kin vuon­na aamu­pa­la­ko­koon­tu­mi­sia oli­si nor­maa­lio­lois­sa ehti­nyt olla jo yksi ja seu­raa­via­kin jo jär­jes­tet­täi­siin hyvää vauhtia.