Leu­van syys­rie­ha koko­si kylän väen yhteen

Yli-Iihin 1970-luvun alku­puo­lel­la perus­te­tul­la Leu­van kyläl­lä, Suo­men vii­mei­sim­mäl­lä asu­tusa­lu­eel­la, juh­lit­tiin tänä vuon­na poik­keus­o­lois­ta joh­tuen suun­ni­tel­lun kevät­rie­han sijaan syys­rie­haa, jos­sa oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jal­kai­sin Jää­me­rel­tä Itä­me­rel­le

Eläk­keel­le jää­mi­nen on yksi elä­män suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta. Lii­kun­ta­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­ri, lää­ke­tie­teen toh­to­ri ja dosent­ti Jar­mo Kar­pak­ka päät­ti tämän vuo­den alku­puo­lel­la teh­dä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pent­ti Joke­lal­le

Oikai­su jut­tuusi Ran­ta­poh­jas­sa 8.9.2020. Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti lii­ken­ne­va­lois­ta 17.12.2018 § 110 talous­ar­vio­kä­sit­te­lyn yhtey­des­sä. Äänin 25–7 pää­tet­tiin hank­kia valot. Aini Autio,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Niuk­ko­ja hölök­kä­ra­jan ali­tuk­sia Illis­sä

Syk­sy pai­naa pääl­le Illin­juok­suis­sa­kin. Usiam­pi oli vetä­nyt jala­kaan­sa tamp­pa­housut, ei toki läm­min­ve­ri­set juok­si­jat. Direk­to­raa­tis­sa Nöö­tin ja kel­lo­mie­hen kans­sa tou­hun­neel­la vaki­tui­sel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tukea tar­jol­la eri­tyis­lap­si­per­heil­le

Eri­tyis­las­ten van­hem­pien ver­tais­tu­kiyh­dis­tys Lei­jo­nae­mot ja Suo­men Lions-liit­­to aloit­ta­vat yhteis­työn. Syys­kuus­sa käyn­nis­ty­vä yhteis­työ­so­pi­mus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den haas­ta­vis­sa tilan­teis­sa ole­vien eri­tyis­lap­si­per­hei­den aut­ta­mi­seen ympä­ri…