Lähio­pe­tuk­sen suu­rim­mat haas­teet tilan käy­tös­sä

Lähio­pe­tuk­sen ensim­mäi­set päi­vät kah­den kuu­kau­den etä­ope­tus­jak­son sujui­vat Oulun kou­luis­sa hyvin uusien tur­val­li­suus­oh­jei­den ja por­ras­tet­tu­jen ruo­kai­lui­den sekä väli­tun­te­jen sävyt­tä­mä­nä. Ennen lähio­pe­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin labo­ra­to­ri­pal­ve­luis­sa käyn­nis­sä lähes kah­den kuu­kau­den kat­kos – Mah­dol­li­ses­ta kesä­su­lus­ta tie­do­te­taan erik­seen

Yli-Iin Nord­La­bin toi­mi­pis­te eli labo­ra­to­rio on ollut sul­jet­tu­na 6.4. alkaen. Yli-iiläi­­set ovat olleet ihmeis­sään pal­ve­lun sul­keu­tu­mi­ses­ta alu­eel­la näin­kin pit­käk­si ajak­si.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­ki­läis­ten hal­lin­to­kan­te­luun vas­tat­tiin

Yksi­tyis­tei­den tal­vi­au­raus­ten lopet­ta­mis­pää­tös, jon­ka Oulun kau­pun­ki rei­lu vuo­si sit­ten teki, poi­ki yli­kii­min­ki­läi­sen Suk­ke­li­ryh­män teke­män hal­lin­to­kan­te­lun Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le (AVI) loka­kuus­sa. Yli­kii­min­ki­läi­set pro­tes­toi­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan talous tule­van vaa­li­kau­den suu­rin haas­te

Puo­lu­eet ovat aloit­ta­neet ehdo­kas­han­kin­tan­sa vajaan vuo­den kulut­tua käy­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin. Koro­nan takia monen puo­lu­een vaa­li­val­mis­te­lut ovat jäis­sä, mut­ta tule­van kau­den tavoit­tei­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Käve­ly sujui reip­paas­ti

Iiläis­nuo­ret toteut­ti­vat lau­an­tai­na aikeen­sa kävel­lä Iis­tä Ouluun. 14–15-vuotiaat Art­tu Top­pi­nen, Vil­jo Lohi, Ruut Vähä, Julius Lohi, Ukko Puhak­ka ja Kaa­po.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Ruuh­kaa­ko luon­nos­sa

Pit­kin koro­na­ke­vät­tä on uuti­soi­tu luon­to­koh­tei­den ruuh­kau­tu­mi­ses­ta. Mei­tä on muis­tu­tel­tu, että luon­nos­sa­kin on nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hygie­nias­ta. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la­han esi­mer­kik­si Nuuk­sion…


Asiat ovat parem­min kuin luu­lem­me

Posi­tii­vi­set uuti­set ovat koro­na­vi­ruk­sen täyt­tä­mäs­sä uutis­vir­ras­sa olleet har­vas­sa. Tilas­tot tau­tiin kuol­lei­den mää­räs­tä, uusis­ta tar­tun­nan­saa­jis­ta, kon­kurs­seis­ta, pörs­si­kurs­sien las­kuis­ta ja niin edel­leen…


Minä olen vii­rus

Minä olen vii­rus. Minä lii­kun siel­lä ja tääl­lä tai olen liik­ku­mat­ta. Saa­tan olla ilmas­sa tai eri­lai­sil­la pin­noil­la. Minä olen vie­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nal­le

Mal­mi­net­sin­tä­ra­jaus sijot­tuu lähim­mil­lään alle vii­den kilo­met­rin pää­hän Iin kes­kus­taa­ja­maa. Varaus ei toteu­ta Iin kun­nan tavoit­tei­ta. Iin kun­nan mukaan tuli­si edis­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus