Totis­ten naa­mo­jen aikaan

Ran­ta­poh­jas­ta 14.8.1980: Iiläi­seen vaa­te­tus­liik­kee­seen vas­ta lii­ke­suh­teet sol­mi­nut edus­ta­ja meni asiak­kaan­sa luo ensim­mäi­siä ker­to­jaan. Myy­mä­läs­sä ollut omis­ta­jan tei­­ni-ikäi­­nen tytär huu­te­li äiti­ään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kiek­koa tun­teel­la ja tai­dol­la

Tiis­tai­na 3.3. Oulun Ener­gia-aree­nal­la alkoi­vat Kärp­pien play-off pelit. Vas­tus­ta­ja­naan Kär­pil­lä on Kal­Pa, jois­ta pitäi­si saa­da kol­me voit­toa pääs­täk­seen finaa­li­pe­lei­hin. Kärp­pä­nais­ten yhte­näi­nen jouk­kue ja tai­do­kas peli jäi­vät pie­nen, mut­ta innok­kaan ylei­sön kans­sa, var­sin­kin uuden kat­so­jan mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten aikais­ta­mi­nen ärsyt­tää osaa abi­tu­rien­teis­ta

Kevään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sen reaa­liai­nei­den koe­päi­viä aikais­tet­tiin koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia vii­kol­la niin, että ne ovat täl­lä vii­kol­la. Menet­te­lyl­lä pyrit­tiin tur­vaa­maan yli­op­pi­las­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­nen, jot­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epi­de­mia­vai­hees­sa

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus