Ahmoil­la vireil­lä jää­hal­li­han­ke

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­val­la jää­kiek­ko­seu­ra Ahmat ry:llä on suun­ni­tel­mis­sa uuden jää­hal­lin raken­ta­mi­nen. Pie­nen seu­ran suu­ri pon­nis­tus on alka­nut. Jää­hal­li sijoit­tui­si Jatu­lin itä­puo­lel­le, pää­tyyn, jos­sa nykyi­set ten­nis­ken­tät sijait­se­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pikai­ses­ti vihil­le

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vih­ki­het­ken lau­an­tai­na 22. hel­mi­kuu­ta kel­lo 13–15. Parit voi­vat tul­la kirk­koon vihit­tä­väk­si eikä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tar­vi­ta. Toi­mi­tuk­seen tar­vi­taan kui­ten­kin esteet­tö­myys­to­dis­tuk­set, nii­den saa­mi­seen menee noin viik­ko, ja todis­tuk­set tulee olla muka­na.


Ainut­laa­tui­nen Jää­lin jär­vial­las tor­juu jär­veen las­ke­vaa kiin­toai­nes­ta

Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen aktii­vit ovat tam­mi­kuun aika­na työs­ken­nel­leet Jää­lin­jär­ven peräl­le raken­net­ta­van noin 3,5 heh­taa­rin suu­rui­sen jär­vial­taan eli las­keu­tusal­taan suo­da­tin­kan­kaan asen­nuk­ses­sa. Jär­vial­taan avul­la halu­taan hidas­taa Saa­ri­se­no­jan tulo­ve­den kul­kua, jot­ta sen muka­naan tuo­ma kiin­toai­ne las­keu­tui­si jär­ven ete­lä­pää­hän, eikä leviäi­si koko jär­veen. Yhdis­tyk­sen tie­to­jen mukaan vas­taa­van­lais­ta raken­net­ta ei ole aiem­min toteu­tet­tu muu­al­la Suo­mes­sa. Hank­keel­le on saa­tu rahoi­tus Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen päät­tä­mäs­tä vesien­hoi­don tehos­ta­mis­oh­jel­mas­ta.


Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jil­lä peu­kut pys­tys­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki hiih­de­tään hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mikä­li lumi­ti­lan­ne sal­lii. Jär­jes­tä­jil­lä ja hiih­tä­jil­lä on peu­kut pys­tys­sä, että säi­den­hal­ti­ja oli­si suo­tui­sa. Hau­ki­pu­das­hiih­to on jär­jes­tyk­ses­sään jo 40:s. Ensim­mäi­sen ker­ran sau­vot­tiin jo vuon­na 1980.


Tul­ta ja tap­pu­raa kiek­ko­jääl­lä

“Hur­jat ja vah­vat, Hau­ki­pu­taan Ahmat! Mat­sis­ta kiit­ti, me ollaan dynamiittii!“Näin kajah­taa nuo­rim­man ahma­jen­gin G-junio­rei­den tsemp­pis­lo­gan. Jouk­ku­ees­ta ei puu­tu innos­tus­ta ja rei­pas­ta mei­nin­kiä.


Syke-talo val­mii­na ava­jai­siin

Tam­mi­kuun alus­sa noin vuo­den kes­tä­neen perus­kor­jauk­sen jäl­keen uudel­leen avat­tu Syke-talo viet­tää ava­jai­si­aan tule­va­na lau­an­tai­na 25.1. kel­lo 12–17 väli­se­nä aika­na. Koko ava­ra ja valoi­sa talo avau­tuu tuol­loin asiak­kai­den ihme­tel­tä­väk­si run­saan ohjel­man ja toi­min­nan esit­te­ly­jen kera.


Van­han uoman vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta tuli palau­te­vyö­ry Iis­sä, asias­sa otet­ta­neen aika­li­sä

Iijoen van­han uoman ran­to­jen kiin­teis­tö­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mas­ta antoi palau­tet­ta lähes kak­si­sa­taa kun­ta­lais­ta. Yhtei­seen kan­nan­ot­toon oli kerät­ty 188 nimeä, jon­ka lisäk­si Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le tuli 14 yhden tai kah­den hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­maa palau­tet­ta. Suu­rim­mas­sa osas­sa palaut­teis­ta vaa­di­taan vie­mä­röin­nin toteut­ta­mis­ta suun­ni­tel­lun pai­ne­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män sijas­ta viet­to­vie­mä­röin­nil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teräs­lei­dit tuu­let­taa mie­li­ku­via van­huu­des­ta

Mitä seu­raa, kun 75-vuo­tias mum­mo lyö erää­nä päi­vä­nä ukko­aan pais­tin­pan­nul­la pää­hän vadel­ma­hil­los­ta käy­dyn rii­dan päät­teek­si? Tämä on läh­tö­koh­ta 3. päi­vä tam­mi­kuu­ta ensi-iltan­sa saa­neel­le koti­mai­sel­le elo­ku­val­le Teräs­lei­dit, joka nimen­sä mukai­ses­ti tul­vii kyp­sää nai­se­ner­gi­aa. Tra­gi­koo­mi­nen road movie ei nimes­tään huo­li­mat­ta yri­tä olla mikään senio­ri­väen Thel­ma ja Louis, vaan jotain kotoi­sam­paa ja syväl­li­sem­pää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNyt jos kos­kaan– Mar­ja Mati­la toi työn­sä näy­til­le Nät­te­po­riin

Yli-Iin Tan­ni­las­sa syn­ty­nyt, Kui­va­nie­men Oijär­vel­lä vart­tu­nut ja Iin kes­kus­tas­sa aikuis­vuo­det asu­nut Mar­ja Mati­la on tot­tu­nut teke­mään käsil­lään.– Minul­le on ker­rot­tu, että pidin jo kak­si­vuo­ti­aa­na ser­kul­le­ni sät­kän­te­ko­kurs­sin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus