Ahmoil­la vireil­lä jää­hal­li­han­ke

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­val­la jää­kiek­ko­seu­ra Ahmat ry:llä on suun­ni­tel­mis­sa uuden jää­hal­lin raken­ta­mi­nen. Pie­nen seu­ran suu­ri pon­nis­tus on alka­nut. Jää­hal­li sijoit­tui­si Jatu­lin itä­puo­lel­le, pää­tyyn, jos­sa nykyi­set ten­nis­ken­tät sijait­se­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pikai­ses­ti vihil­le

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vih­ki­het­ken lau­an­tai­na 22. hel­mi­kuu­ta kel­lo 13–15. Parit voi­vat tul­la kirk­koon vihit­tä­väk­si eikä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tar­vi­ta. Toi­mi­tuk­seen tar­vi­taan kui­ten­kin esteet­tö­myys­to­dis­tuk­set, nii­den saa­mi­seen menee noin viik­ko, ja todis­tuk­set tulee olla muka­na.


Ainut­laa­tui­nen Jää­lin jär­vial­las tor­juu jär­veen las­ke­vaa kiin­toai­nes­ta

Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen aktii­vit ovat tam­mi­kuun aika­na työs­ken­nel­leet Jää­lin­jär­ven peräl­le raken­net­ta­van noin 3,5 heh­taa­rin suu­rui­sen jär­vial­taan eli las­keu­tusal­taan suo­da­tin­kan­kaan asen­nuk­ses­sa. Jär­vial­taan avul­la halu­taan hidas­taa Saa­ri­se­no­jan tulo­ve­den kul­kua, jot­ta sen muka­naan tuo­ma kiin­toai­ne las­keu­tui­si jär­ven ete­lä­pää­hän, eikä leviäi­si koko jär­veen. Yhdis­tyk­sen tie­to­jen mukaan vas­taa­van­lais­ta raken­net­ta ei ole aiem­min toteu­tet­tu muu­al­la Suo­mes­sa. Hank­keel­le on saa­tu rahoi­tus Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen päät­tä­mäs­tä vesien­hoi­don tehos­ta­mis­oh­jel­mas­ta.


Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jil­lä peu­kut pys­tys­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki hiih­de­tään hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mikä­li lumi­ti­lan­ne sal­lii. Jär­jes­tä­jil­lä ja hiih­tä­jil­lä on peu­kut pys­tys­sä, että säi­den­hal­ti­ja oli­si suo­tui­sa. Hau­ki­pu­das­hiih­to on jär­jes­tyk­ses­sään jo 40:s. Ensim­mäi­sen ker­ran sau­vot­tiin jo vuon­na 1980.


Tul­ta ja tap­pu­raa kiek­ko­jääl­lä

“Hur­jat ja vah­vat, Hau­ki­pu­taan Ahmat! Mat­sis­ta kiit­ti, me ollaan dynamiittii!“Näin kajah­taa nuo­rim­man ahma­jen­gin G-junio­rei­den tsemp­pis­lo­gan. Jouk­ku­ees­ta ei puu­tu innos­tus­ta ja rei­pas­ta mei­nin­kiä.


Syke-talo val­mii­na ava­jai­siin

Tam­mi­kuun alus­sa noin vuo­den kes­tä­neen perus­kor­jauk­sen jäl­keen uudel­leen avat­tu Syke-talo viet­tää ava­jai­si­aan tule­va­na lau­an­tai­na 25.1. kel­lo 12–17 väli­se­nä aika­na. Koko ava­ra ja valoi­sa talo avau­tuu tuol­loin asiak­kai­den ihme­tel­tä­väk­si run­saan ohjel­man ja toi­min­nan esit­te­ly­jen kera.


Kes­kus­te­lem­me: Kir­jo­lo­hen kau­pas­sa on hyö­dyl­lis­tä suo­sia oman alu­een tuot­ta­jia

Ei var­maan kel­tään ole jää­nyt huo­maa­mat­ta kaup­po­jen mai­nok­sia jois­sa mai­ni­taan kir­jo­loh­ta myy­tä­vän alle kuu­den tai jopa alle vii­den euron kilo­hin­taan. Yhä useim­min kir­jo­lo­hen kas­va­tus­pai­kak­si mai­ni­taan Ruot­si, Nor­ja, Tans­ka tai Viro. Kir­jo­lo­hen kas­va­tus­paik­ka on siir­ty­nyt yhä kau­em­mas kir­jo­lo­hen osta­jas­ta. Hii­li­ja­lan­jäl­ki on suu­ri.Kes­kus­te­lem­me: Muis­to­ja Han­nuk­sen Rien­nos­ta

Tal­vel­la 1950 oltiin kokoon­nut­tu Han­nuk­sen pirt­tiin perus­ta­maan urhei­luseu­raa. Puu­ha­mie­he­nä oli osuus­kau­pan­hoi­ta­ja Uuno Kaar­ti­nen. Hän oli kut­su­nut myös var­muu­den vuok­si kokouk­seen Soros-Aapon ja Mal­mi­huh­dan Einon kir­kon­ky­läl­tä. Tuli­han Kar­hat­sun Paa­vol­ta ehdo­tus, että ei omaa seu­raa perus­tet­tai­si, vaan ainoas­taan Vesals­ten Poi­kien alao­sas­to. Via­nor kan­nat­ti. Äänes­tet­tiin. Kar­hat­sut hävi­si­vät. Minä olin 12-vuo­tias enkä saa­nut äänes­tää.


Päät­tä­jäl­tä: Kan­nat­taa antaa palau­tet­ta

Suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta on todet­tu monis­sa mit­tauk­sis­sa ja arvioin­neis­sa maa­il­man par­haak­si. Meil­lä on run­saas­ti kii­tok­sen aihei­ta van­hem­mil­le suku­pol­vil­le sii­tä, että he raken­si­vat yhteis­kun­nan, jol­lai­ses­ta eri puo­lil­la maa­il­maa vain haa­veil­laan.