Iin kes­kus­taa­ja­maan uusi viih­tyi­sä ilme – Kun­ta­lai­set voi­vat esit­tää mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­mas­ta

Iin kes­kus­tan tori- ja katua­lueil­le on suun­ni­tel­tu uusi viih­tyi­sä ilme. Tavoit­tee­na on paran­taa ympä­ris­tön laa­tua, lii­ken­teen toi­mi­vuut­ta sekä yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­siä kun­nan kes­kus­tas­sa. Suun­ni­tel­ma tar­ken­taa vuon­na 2018 hyväk­syt­tyä ase­ma­kaa­vaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­de­tes­taa­jat-han­ke jat­kuu

Suo­men his­to­rian suu­rim­man nuor­ten kult­tuu­ri­hank­keen Tai­de­tes­taa­jien jat­ko on tur­vat­tu luku­vuo­dek­si 2020–2021. Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton ja Svens­ka kul­tur­fon­de­nin käde­no­jen­nus val­tiol­le sai vas­ta­kai­kua, ja val­tio­va­rain­va­lio­kun­ta ehdot­taa mie­tin­nös­sään, että Tai­de­tes­taa­jat voi jat­kua val­tion tuke­ma­na aina­kin vuo­den lisää. Rahoi­tuk­ses­ta puo­let tulee val­tiol­ta ja puo­let rahoit­ta­jil­ta.


Ennä­ty­sy­lei­sö Yli-Iis­sä Nase­van pelis­sä

Rei­pas taus­ta­työ ennen h-het­keä poi­ki mah­ta­van ulkoil­ma­ta­pah­tu­man, vaik­ka jän­ni­tys­tä aiheut­ti plus­san puo­lel­la sit­kaas­ti vii­pyil­lyt sää. Pai­kal­la oli hui­keat 74 kat­so­jaa, kau­den ennä­ty­sy­lei­sö! 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pir­teis­sä ja kar­ta­noil­la — kir­kois­sa ja toi­mi­ta­loil­la

Kui­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt Rai­li Ala-Haa­vis­to on kir­joit­ta­nut Kui­va­nie­men kris­til­li­syy­den his­to­rias­ta ker­to­van 2-osai­sen, yhteen­sä lähes 800- sivui­sen teok­sen. Ensim­mäi­nen osa Sanan­ju­lis­ta­jia ja julis­tus­ta sekä kuu­li­joi­ta Kui­va­nie­mel­lä 150 vuo­den ajal­ta, käsit­tää vuo­det 1862–1961 ja toi­nen vas­taa­va osa vuo­det 1962–2012. Teos on varus­tet­tu run­saal­la läh­de­luet­te­lol­la ja liit­teil­lä, kuten Kui­va­nie­men papis­tol­la 400 vuo­den ajal­ta, Kui­va­nie­men luk­ka­reil­la ja kant­to­reil­la, Kui­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tys­ten hal­li­tus­ten jäse­nil­lä sekä les­ta­dio­lai­sil­la sanan­pal­ve­li­joil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin R-kios­ki lopet­ti toi­min­tan­sa – Kel­lon kios­kiin hae­taan kaup­pias­ta

Iin R-kios­ki sul­keu­tui eilen. Kios­kin lopet­ta­mi­sen taus­tal­la on R-kios­kin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäen mukaan asia­kas­vir­ran hii­pu­mi­nen.– Mitään dra­maat­tis­ta syy­tä kios­kin sul­ke­mi­sel­le ei ole, mut­ta kios­kil­la ei ollut enää toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Voi­ko ystä­vyyt­tä oppia?

Ilo­na Perä­nen ja Lot­ta Mar­ti­mo pal­kit­tiin eri­kois­kun­nia­mai­nin­nal­la val­ta­kun­nal­li­ses­sa UNESCO-kou­lu­jen kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa mar­ras­kuus­sa.
Oli­ko Hou­roo­ti Hou­roo­ti — Tot­ta ja tarua

Taus­taa. Oulu­lai­nen vara­kas lii­ke­mies Johan Matts­son Nylan­der perus­ti Iin Olha­van Nyby­hyn lasi­teh­taan vuon­na 1782. Teh­das aloit­ti toi­min­tan­sa pari vuot­ta myö­hem­min ja toi­mi, välil­lä sei­so­kis­sa ollen sata­kun­ta vuot­ta. Se oli alkuai­koi­naan alal­laan Suo­men puo­len mer­kit­tä­vin ja koko Ruot­sin­kin alu­eel­la yksi joh­ta­vis­ta lasi­teh­tais­ta. Nylan­der oli suun­ni­tel­lut alun­pe­rin teh­das­taan Ouluun Top­pi­laan, mut­ta ei saa­nut sii­hen lupaa. Olha­va vali­koi­tui pai­kak­si, kos­ka Nylan­der sai vero­va­pau­den pai­kan syr­jäi­syy­den takia. Ran­ta oli myös riit­tä­vän syvä sata­maa var­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä uusi­taan raken­nus­jär­jes­tys­tä

Luon­nos­vai­hees­sa ole­vas­sa Iin kun­nan uudes­sa raken­nus­jär­jes­tyk­ses­sä on säi­ly­tet­ty raken­nus­jär­jes­tyk­sen perus­pe­ri­aat­teet ennal­laan. Voi­mas­sa ole­vaan raken­nus­jär­jes­tyk­seen on kui­ten­kin teh­ty muu­tok­sia ja tar­ken­nuk­sia.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus