Ran­ta­poh­jan vuo­si 2019

Ran­ta­poh­ja ker­toi kulu­nee­na vuon­na jäl­leen tuhan­sin jutuin ja kuvin alu­een­sa asiois­ta ja tapah­tu­mis­ta. Ran­ta­poh­jan toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mer­kit­tä­vän aiheen vuo­den jokai­sel­ta kuu­kau­del­ta.

Lue lisää

Ilo­tu­lit­tei­den myyn­ti tar­kas­ti val­vot­tua

Ilo­tu­lit­tei­den myyn­ti alkoi heti jou­lun jäl­keen per­jan­tai­na. Kai­kis­ta vilk­kain myyn­ti­päi­vä oli perin­tei­ses­ti uuden­vuo­den aato­naat­to­na, joka osui nyt maa­nan­tail­le. Raket­te­ja saa ampua tänään tiis­tai­na uuden­vuo­den aat­to­na kel­lo 18 alkaen yö 2 saak­ka.Oulun lukioi­hin lisää opin­to-ohjaa­jia

Yhteen­tois­ta Oulun lukioon perus­te­taan uusi opin­to-ohjaa­jan vir­ka, jot­ka sijoit­tu­vat Kas­tel­lin, Kii­min­gin, Laa­ni­lan, Made­to­jan, Meri­kos­ken, Oulun lyseon, Oulun­sa­lon, Oulun suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun ja Pate­nie­men lukioi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Hule­ve­si­asiat parem­paan kun­toon

Läh­din sun­nun­tai-ilta­na käve­lyl­le Ran­nan­tie­tä pit­kin kes­kus­taan päin. Kun tulin Her­ra­lan­kar­ta­non koh­dal­le, huo­ma­sin, ettei hyvis­sä sie­vi­läi­sis­sä tal­vi­ken­gis­sä­ni ole enää mitään pitoa, vaan olin kuin liuk­kaal­la luis­te­lu­ra­dal­la. Hakeu­duin heti ojan puo­lel­le käve­le­mään lumes­sa, kuten moni muu­kin oli jou­tu­nut teke­mään. Sama tilan­ne oli Her­ra­lan­ku­jan puo­lel­la. Tämän talon koh­dal­la oli­si saa­nut jät­tää hen­ken­sä her­ran hal­tuun, jos oli­si uskal­ta­nut jat­kaa mat­kaan­sa käve­ly­tiel­lä.