Moni yksi­tyis­tie jää ilman auraus­ta – Muu­tos­ten tal­vi vaa­tii kek­se­liäi­syyt­tä, naa­pu­ria­pua ja käsi­työ­tä

Kun yksi­tyis­tie­la­kia muu­tet­tiin ja Oulun kau­pun­ki pois­ti yksi­tyis­tei­den avus­ta­mi­sen tal­vi­au­raus­ten muo­dos­sa ja siir­tyi rahal­la tuke­mi­seen, oli yhte­nä tavoit­tee­na yksi­tyis­tei­den kun­non paran­ta­mi­nen asuk­kai­ta vas­tuut­ta­mal­la. Monel­le muu­tos tuli lii­an nopeas­ti – tie­kun­nat jäi­vät perus­ta­mat­ta ja avus­tus hake­mat­ta, tal­vi­au­raus jäi tilaa­mat­ta tai auraa­jaa ei enää yksin­ker­tai­ses­ti löy­ty­nyt. Kei­not ovat vähis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kalen­te­rin tee­ma­na Kii­min­ki­jo­ki

Vapaa vir­ta Kii­min­ki­jo­ki. Vuo­den 2020 LC Hau­ki­pu­das Kel­lon kalen­te­rin tee­ma­na on koko Kii­min­ki­jo­ki aina alku­läh­teil­tä Hepo­kön­kääl­tä joki­suul­le Hau­ki­pu­taal­le saak­ka. Aivan…


Ammat­tia­lat tutuik­si

Mihin opis­ke­le­maan perus­kou­lun jäl­keen? Tai onko alan­vaih­to mie­les­sä? Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä Ase­ma­ky­läl­lä esi­tel­tiin kou­lu­tus­tar­jon­taa tiis­tai­na ja kes­ki­viik­koa avoi­min ovin. Perus­kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­sia ja mui­ta tutus­tu­jia kävi noin 600. Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä on moder­nit, vuon­na 2013 val­mis­tu­neet oppi­mi­sym­pä­ris­töt.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­min­taa suun­nit­te­le­maan yhdes­sä

Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan yhtei­nen asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 12.11. kel­lo 17–19 Hau­ki­pu­taan kou­lul­la (Tor­pan­mäen­tie 3). Syk­syn asu­ka­sil­lan tee­ma­na on yhdes­sä teke­mi­nen.


Isä on rakas, kiva, haus­ka

Tou­hu­la Satu­met­sä – päi­vä­ko­dis­sa Jää­lis­sä val­mis­tel­laan isän­päi­vän alla yllä­tyk­siä ja pien­tä aivo­päh­ki­nää isil­le pur­ta­vak­si tule­vaan juh­la­päi­vään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­ren­kaat on jo toi­vot­ta­vas­ti vaih­det­tu, muis­ta ilman­pai­neet ja pult­tien jäl­ki­ki­ris­tys

Vii­me kevää­nä toi­mi­ni­men itsel­leen perus­ta­nut ren­gas­kaup­pias ja ren­gas­töi­tä var­si­nai­sen työn­sä ohel­la teke­vä vesa­la­lai­nen Mar­ko Tuu­na­nen ker­too, että tänä syk­sy­nä tal­vi­ren­kai­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLii­kun­nan rie­mua Hau­Pa-hal­lil­la

Hau­ki­pu­taan Pal­lo, Suo­men Vam­mai­sur­hei­lu- ja -lii­kun­ta sekä Oulun kau­pun­ki yhdes­sä jär­jes­ti­vät 2.11. Hau­Pa-hal­lil­la eri­tyis­nuo­ril­le suun­na­tun jal­ka­pal­loai­hei­sen tapah­tu­man. Tapah­tu­ma oli ensim­mäi­nen laa­tu­aan ja sil­le suun­ni­tel­laan jo jat­koa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Hin­nal­la mil­lä hyvän­sä?

Oulus­sa jär­jes­tet­tiin kun­ta­lais­ti­lai­suu­det kau­pun­gin­joh­ta­jan talous­ar­vio­esi­tyk­sen jul­kai­sun jäl­keen. Itse osal­lis­tuin itäi­sen alu­een alue­foo­ru­miin Jää­lis­sä. Tilai­suu­des­sa osal­lis­tu­jil­ta kysyt­tiin mm., mis­tä inves­toin­neis­ta voi­tai­siin luo­pua tai mitä voi­tai­siin lykä­tä. Aktii­vis­ta kes­kus­te­lua käy­tiin esim. lyseon remon­tis­ta. Hin­taa pidet­tiin kova­na, kun tie­de­tään, ettei edes rahal­la lyseos­ta saa nyky­ai­kais­ta oppi­mi­sym­pä­ris­töä. Suo­je­lu­mää­räyk­set estä­vät sen.


Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ensim­mäi­set roko­tuk­set anne­taan ensi tiis­tai­na kir­jas­toau­tos­sa. Iin ja Kui­va­nie­men neu­vo­lois­sa ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on maa­nan­tai­na 18.11. Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on lau­an­tai­na 23.11., Yli-Iis­sä tiis­tai­na 26.11. ja Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 27.11.