Nuor­ten kuva­tai­de­näyt­te­ly Jatu­lis­sa

Putaan fei­meim­mät potut -kuva­tai­de­ryh­män näyt­te­ly Tun­tei­siin on esil­lä lii­kun­ta­kes­kus Jatu­lin ala-aulas­sa 7.–30.11. Nuor­ten näyt­te­lyn ava­jai­set on tors­tai­na kel­lo 16–17.30. Tilai­suus on kai­kil­le avoin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kak­si opis­ton ryh­mää Pöl­lyy­tyk­seen

Oulu-opis­ton kak­si teat­te­ri­ryh­mää Teat­te­ri Ulos­tu­lo ja Uusi teat­te­ri Hau­ki­pu­taal­ta on valit­tu Poho­jo­nen pöl­lyy­tys har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­seen Yli­vies­kaan. Esi­tys on Lei­pä­jo­no­bal­la­di, jon­ka ryh­mät teki­vät yhteis­pro­duk­tio­na kevääl­lä 2019.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­saa­ren män­nys­tä tai­de­kai­teet Läh­de! puis­toon

Aikoi­naan Illin­saa­ren ulkoi­lua­lu­een fris­bee­gol­fra­dan tiel­tä kaa­de­tut puut eivät pää­ty­neet ainoas­taan polt­to­puik­si, vaan osa niis­tä sahau­tet­tiin Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen puu­työ­pa­jan käyt­töön. Täs­tä läpi­sa­ha­tus­ta, kau­niin kaar­na­pin­nan säi­lyt­tä­nees­tä puus­ta on alka­nut syn­tyä ainut­laa­tui­set tai­de­kai­teet, jot­ka hel­pot­ta­vat kul­kua Läh­de! puis­tos­sa ja tar­joa­vat myös mah­dol­li­suu­den fysio­te­ra­pia­har­joi­tuk­siin ulko­na. Toi­ve kai­teis­ta tuli puis­ton tule­vil­ta käyt­tä­jil­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin lii­kun­ta­hal­li vii­meis­te­lyä vail­le val­mis

Iin kes­kus­taan nous­sut lii­kun­ta­hal­li on vii­meis­te­lyä vail­le val­mis. Pää­oves­ta sisään astut­taes­sa ensim­mäi­se­nä on vas­tas­sa asioin­ti­pis­te ja kah­vi­la. Suun­ni­tel­mis­sa on, että tilaan siir­tyy kun­nan­vi­ras­ton asioin­ti­pis­te.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPei­jai­set ja juh­lat samas­sa pake­tis­sa

Syk­syi­set hir­vi­pei­jaat ovat jo perin­tei­ses­ti olleet koko kylän kokoa­va tapah­tu­ma, ja Olha­vas­sa nii­tä vie­tet­tiin täl­lä ker­taa taval­lis­ta­kin juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä kylän met­säs­tys­seu­ran Olha­van Riis­ta­mie­het ry:n täyt­täes­sä kuusi­kym­men­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­ril­lä tou­hu­taan rau­hoit­tu­mis­ta unoh­ta­mat­ta

Hau­ki­pu­taan Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­van Lei­ri­kes­kus Koi­vu­haan sau­na­tu­van keit­tiös­sä sekä sali­ti­lois­sa käy innos­tu­nut kuhi­na, kun Paras­ta lap­sil­le ry:n jär­jes­tä­mä Näe hyvä mus­sa -lei­ri on täy­des­sä käyn­nis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Hie­noa, kun Jää­liin on taas lai­tet­tu auraus­vii­tat. Tie­de­tään taas tal­vel­la, mis­sä tie menee.