Toi­mit­ta­jal­ta: Hei­niä hat­tuun

Ei kulut­ta­ja­par­ka oikein tie­dä, mitä tänä päi­vä­nä oli­si sove­lias­ta  lau­ta­sel­leen lait­taa. Sen lisäk­si, että eläm­me yltä­kyl­läi­syy­den valin­nan­vai­keu­den aikaa, ilmas­ton­muu­tok­sen syn­ti­pu­keik­si lei­ma­taan lil­lu­kan­var­sia, kuten nau­dan­li­ha ja  mai­to. Nau­ta­ruk­ka, jota on vuo­si­tu­han­sia käy­tet­ty ihmis­ra­vin­nok­si, voi olla pian katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. Toi­vot­ta­vas­ti ei kui­ten­kaan.
Kes­kus­te­lem­me: Hei­jas­ti­met käyt­töön

Täs­tä puhu­taan joka syk­sy ja moneen ker­taan. Mik­si esi­mer­kik­si tien­var­sil­la kou­lu­kyy­tiä odot­ta­vil­la lap­sil­la ja nuo­ril­la ei ole kun­non hei­jas­ti­mia käy­tös­sä. Suo­ma­lais­ten vaa­te­vä­ri on näkö­jään tal­vel­lak­sin mus­ta. Mones­ti on lähel­lä paniik­ki­jar­ru­tus, kun kou­lu­lai­nen tai lenk­kei­li­jä näkyy auton valois­sa vas­ta kym­me­nen met­rin pääs­tä.


Osaat­ko hyö­dyn­tää sijoi­tusa­sun­non rahoi­tus­vas­tik­keen vero­tuk­ses­sa?

Yhtä tai muu­ta­maa asun­toa vuo­kraa­va pien­si­joit­ta­ja har­voin osaa edes haa­veil­la sijoi­tusa­sun­non osta­mi­ses­ta uudis­koh­tees­ta. Uudis­koh­teis­sa sijain­nit ovat yleen­sä hyviä, asu­mi­sen taso kor­kea ja vuo­kra­lais­ten löy­ty­mi­nen itses­tään­sel­vyys. Sel­keäs­ti van­ho­ja talo­ja kor­keam­mat neliö­hin­nat kui­ten­kin kar­kot­ta­vat pien­si­joit­ta­jat. Uudis­koh­de on kui­ten­kin yleen­sä hyvä sijoi­tus, jos osaa hyö­dyn­tää koh­tee­seen toden­nä­köi­ses­ti kuu­lu­van rahoi­tus­vas­tik­keen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMuut­to­voit­to kas­vat­ti väki­lu­kua

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli syys­kuun lopus­sa 5 525 487. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-syys­kuun aika­na 7 568 hen­gel­lä. Syy väes­tön­li­säyk­seen oli muut­to­voit­to ulko­mail­ta: maa­han­muut­to­ja oli 13 388 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 5 387 vähem­män kuin kuol­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jaa juh­lit­tiin vii­kon­lop­pu­na

50-vuo­­tias­­ta Ran­ta­poh­jaa juh­lit­tiin per­­jan­­tai- ja lau­an­­tai-ilta­­na Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Juh­lis­sa oli muka­na sato­ja Ran­ta­poh­jan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja luki­joi­ta. Juh­las­ta ker­ro­taan enem­män tors­tain.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus