Tal­vi tulee, eivät­kä yksi­tyis­tei­den asuk­kaat saa aurauk­sia jär­jes­ty­mään – Suk­ke­li-ase­ma avat­tiin Yli­kii­min­kiin, hätä on todel­li­nen

Yli­kii­min­ki­läi­set alka­vat ole­maan epä­toi­vois­saan ja pet­ty­nei­tä, sil­lä kau­pun­gin pää­tös lopet­taa yksi­tyis­tei­den aurauk­set on saat­ta­mas­sa osan alu­een asuk­kais­ta todel­li­seen pulaan tal­ven tul­les­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sii­ka­pu­taan mai­se­moin­ti­työ käyn­nis­sä

Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tuk­seen liit­ty­vä mai­se­moin­ti­työ aloi­tet­tiin maa­nan­tai­na. Mai­se­moi­ta­va pät­kä käsit­tää uoman, joka kul­kee Huvi­po­lun vie­rus­taa ja jat­kuu Hau­ki­pu­taan­tiel­le asti koh­taan, jos­sa Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­la on Keis­kan­lam­pi. Mai­se­moin­ti­puh­dis­tus saa­daan pää­tök­seen jo täl­lä vii­kol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Viko­jen sel­vit­te­ly on auto­kor­jaa­jan työn suo­la

Yli­kii­min­ki­läi­nen Sau­li Mart­ti­la-Tor­nio on teh­nyt koko työ­uran­sa ajan eli koh­ta lähes 40 vuot­ta töi­tä auto­kor­jaa­moa­lal­la. Yli­kii­min­gis­sä hän työs­ken­te­li pit­kään Yli­kii­min­gin Huol­to Oy:ssä. Vuon­na 1990 työt vei­vät maa­il­mal­le rau­han­tur­vaa­jak­si, jos­ta hän siir­tyi lopul­ta YK:n alai­sel­le, kan­sain­vä­li­sel­le kor­jaa­mol­le Jugos­la­vias­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seit­se­män vuot­ta hyvän olon het­kiä kii­min­ki­läi­sil­le

Yli-iiläis­läh­töi­nen, mut­ta jo 20 vuot­ta Kii­min­gis­sä asu­nut Sei­ja Erk­ki­lä perus­ti Hyvän Olon Het­ki -yri­tyk­sen­sä seit­se­män vuot­ta sit­ten. Sitä ennen hän työs­ken­te­li perushoitajan/farmanomin kou­lu­tuk­sen saa­nee­na muun muas­sa sai­raan­kul­je­tuk­ses­sa, vuo­deo­sas­tol­la sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­ja­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Autoi­li­ja, yllä­tä tal­vi

“Tal­vi yllät­ti autoi­li­jat”, on tut­tu jut­tu, kun sataa ensi­lu­men, tulee ensim­mäi­nen kun­non pak­ka­syö ja liu­kas keli. Autoi­li­ja voi yllät­tää tal­ven varau­tu­mal­la hyvis­sä ajoin, vin­ka­taan Hau­ki­pu­taan Varao­sa­kes­kuk­ses­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­nie­men tsa­sou­nan pur­ku alka­mas­sa

Mar­tin­nie­men tsa­sou­na eli Oulun orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan rukous­huo­ne pure­taan loka­kuus­sa. Rukous­huo­ne on pyhi­tet­ty Apos­to­lien Pie­ta­rin ja Paa­va­lin sekä pyhit­tä­jä Arse­ni Kone­vit­sa­lai­sen muis­tol­le. Ton­til­la ole­va huol­to­ra­ken­nus pure­taan myös. Syy­nä on sisäil­maon­gel­mat.


Yrit­tä­jän muis­tet­ta­va huo­leh­tia itses­tään

Yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta kul­ta­sep­päy­rit­tä­jä­nä toi­mi­nut Lea Aal­to on huo­man­nut, että yrit­tä­jän on itse muis­tet­ta­va huo­leh­tia jak­sa­mi­ses­taan ja ter­vey­des­tään. – Kukaan ei tule sano­maan yrit­tä­jäl­le, että pidä lomaa. Oma loma on vain lai­tet­ta­va kalen­te­riin, kos­ka muu­ten sitä vain siir­tää ja siir­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myös Yli-Iihin syn­tyy uusia yri­tyk­siä, tur­vea­lan työl­lis­tä­vyys las­kus­sa

Yli-Iin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Pent­ti Nie­me­lä ker­too, että Yli-Iis­sä jak­se­taan edel­leen panos­taa yrit­tä­jyy­teen, ja uusia­kin yri­tyk­siä syn­tyy koh­tuul­li­seen tah­tiin. Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jäsen­mää­rä­kin on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta toteu­tuu

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­ra­hoi­tuk­sen maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi kak­si­tun­ti­sen kes­kus­te­lun jäl­keen äänin 26–9. Vas­tus­ta­jat eivät niel­leet sil­lan kus­tan­nus­ten nousua noin 300 000 eurol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus