Noin 20 kilo­met­riä kou­lu­kyy­dis­sä kes­tää jopa tun­nin ja 40 minuut­tia tai kau­em­min­kin – Van­hem­pien mukaan lain mää­rää­mät mak­si­mia­jat ylit­ty­vät vii­koit­tain Kii­min­gis­sä

Some­ro­vaa­ras­ta las­ten mat­ka suo­raan Kii­min­ki­joen kou­lul­le on hiu­kan rapiat 20 kilo­met­riä ja aikaa tähän menee hen­ki­lö­au­tol­la rei­lut 20 minuut­tia. Kos­ka kun­ta halu­aa opti­moi­da jär­jes­te­tyn kou­lu­kyy­din hyö­dyt ja mini­moi­da kus­tan­nuk­set, se venyt­tää pien­ten las­ten kou­lu­mat­kaa lain sal­li­mis­sa rajois­sa ja mah­dol­li­ses­ti jopa lakia rik­koen. Pahim­mil­laan kou­lu­kul­je­tuk­set kes­tä­vät aika­tau­lun mukaan päi­vit­täin kak­si tun­tia 40 minuut­tia, kun laki sal­lii 2,5 tun­nin mat­kat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTupa täyn­nä tun­net­ta ja tun­nel­maa

“Isät oli­vat sodas­sa. Ne, jot­ka pala­si­vat oli­vat myk­kiä. Hei­dän elä­män­sä oli rik­ki ammut­tu. Me, jot­ka olim­me hei­dän lap­si­aan, kas­voim­me hil­jai­suu­des­sa. Mei­hin­kin osui, vaik­ka ruu­miim­me ovat ter­vei­tä. Sota jat­kuu meis­sä lap­sis­sa, mak­sam­me pie­nis­sä eris­sä, edes jol­lain taval­la, vapaut­tam­me takai­sin…”


Jär­ven­kier­ros pit­kos­pui­neen val­mis­tui Vep­säl­lä – Moni­puo­li­nen luon­to ter­veh­tii rei­til­lä kul­ki­jaa

Vep­sän­jär­ven kier­tä­vä pit­kos­puu­reit­ti val­mis­tui vii­me vii­kon­lo­puk­si noin 800 tal­koo­tun­nin tulok­se­na. Vep­sän­ky­lä­läi­set ry sai hank­kee­seen Lea­der-rahoi­tus­ta, mut­ta todel­li­sen työn teki­vät noin 20 kylä­läis­tä, jot­ka tal­koi­li­vat 30 päi­vän ajan maas­tos­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paa­li­mäet käve­li­vät Nuor­ga­mis­ta Hau­ki­pu­taal­le

73-vuo­tias Rai­mo Paa­li­mä­ki osti elo­kuus­sa itsel­leen ja saman ver­ran täyt­tä­neel­le Rit­va-vai­mol­leen syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si lin­ja-autoon meno­li­put Nuor­ga­miin. – Paluu­lip­pu­ja ei ollut, joten oli pak­ko kävel­lä takai­sin kotiin, mies heit­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä halu­taan ruo­ka­lis­tal­le lähi­tuot­tei­ta

Iin kes­kus­keit­tiöl­lä halu­taan käyt­tää entis­tä enem­män lähi­ruo­kaa. Tämä onnis­tuu Iin ate­ria- ja tila­pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­ja Anne Hau­ta­mäen mukaan pilk­ko­mal­la ruo­kai­li­ja­ryh­miä pie­nem­piin osiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ison­nii­tyn­puis­ton leik­ki­paik­ka kun­nos­te­taan

San­ta­hol­mal­la Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­va Iso­nii­tyn­puis­ton leik­ki­paik­ka kun­nos­te­taan. Suun­ni­tel­mis­sa on pur­kaa van­ha leik­ki­paik­ka ja raken­taa tilal­le uusi. Leik­ki­paik­ka teh­dään enti­sel­le pai­kal­le, mut­ta toi­min­to­ja hie­man tii­vis­te­tään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pan nai­sil­le tap­pio koto­na

Lau­an­tai­na 14.9 Hau­Pan nai­set koki­vat tylyn tap­pion koto­naan luvuin 0–7, kun vas­tas­sa oli sar­jan kol­mo­se­na ole­va Hel­sin­gin pal­lo­seu­ra. Ensim­mäi­nen 25 minuut­tia oli tasai­nen, kun­nes vie­ras­jouk­kue otti pal­lon ja pelin hal­tuun­sa.