Noin 20 kilo­met­riä kou­lu­kyy­dis­sä kes­tää jopa tun­nin ja 40 minuut­tia tai kau­em­min­kin – Van­hem­pien mukaan lain mää­rää­mät mak­si­mia­jat ylit­ty­vät vii­koit­tain Kii­min­gis­sä

Some­ro­vaa­ras­ta las­ten mat­ka suo­raan Kii­min­ki­joen kou­lul­le on hiu­kan rapiat 20 kilo­met­riä ja aikaa tähän menee hen­ki­lö­au­tol­la rei­lut 20 minuut­tia. Kos­ka kun­ta halu­aa opti­moi­da jär­jes­te­tyn kou­lu­kyy­din hyö­dyt ja mini­moi­da kus­tan­nuk­set, se venyt­tää pien­ten las­ten kou­lu­mat­kaa lain sal­li­mis­sa rajois­sa ja mah­dol­li­ses­ti jopa lakia rik­koen. Pahim­mil­laan kou­lu­kul­je­tuk­set kes­tä­vät aika­tau­lun mukaan päi­vit­täin kak­si tun­tia 40 minuut­tia, kun laki sal­lii 2,5 tun­nin mat­kat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin Fysio­te­ra­pia­kes­kus Fysios-ket­juun

Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kus Oy (Iin Fysio) liit­tyi osak­si Fysios-ket­jua 11. syys­kuu­ta. Fysios on vuon­na 2015 perus­tet­tu suo­ma­lai­nen, val­ta­kun­nal­li­nen fysio­te­ra­pia­ket­ju, johon kuu­luu yli 70 toi­mi­pis­tet­tä yli 30:lla paik­ka­kun­nal­la, ja se työl­lis­tää jo yli 500 alan ammat­ti­lais­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tupa täyn­nä tun­net­ta ja tun­nel­maa

“Isät oli­vat sodas­sa. Ne, jot­ka pala­si­vat oli­vat myk­kiä. Hei­dän elä­män­sä oli rik­ki ammut­tu. Me, jot­ka olim­me hei­dän lap­si­aan, kas­voim­me hil­jai­suu­des­sa. Mei­hin­kin osui, vaik­ka ruu­miim­me ovat ter­vei­tä. Sota jat­kuu meis­sä lap­sis­sa, mak­sam­me pie­nis­sä eris­sä, edes jol­lain taval­la, vapaut­tam­me takai­sin…”


Jär­ven­kier­ros pit­kos­pui­neen val­mis­tui Vep­säl­lä – Moni­puo­li­nen luon­to ter­veh­tii rei­til­lä kul­ki­jaa

Vep­sän­jär­ven kier­tä­vä pit­kos­puu­reit­ti val­mis­tui vii­me vii­kon­lo­puk­si noin 800 tal­koo­tun­nin tulok­se­na. Vep­sän­ky­lä­läi­set ry sai hank­kee­seen Lea­der-rahoi­tus­ta, mut­ta todel­li­sen työn teki­vät noin 20 kylä­läis­tä, jot­ka tal­koi­li­vat 30 päi­vän ajan maas­tos­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Paa­li­mäet käve­li­vät Nuor­ga­mis­ta Hau­ki­pu­taal­le

73-vuo­tias Rai­mo Paa­li­mä­ki osti elo­kuus­sa itsel­leen ja saman ver­ran täyt­tä­neel­le Rit­va-vai­mol­leen syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si lin­ja-autoon meno­li­put Nuor­ga­miin. – Paluu­lip­pu­ja ei ollut, joten oli pak­ko kävel­lä takai­sin kotiin, mies heit­tää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa ker­rot­tiin tors­tai­na 12.9. nuo­res­ta sali­ban­dy­pe­laa­jas­ta Jemi­na Hai­ko­ses­ta. Toi­sin kuin jutus­sa mai­nit­tiin Jemi­na ei ole vie­lä 15-vuo­tias, vaan 14 vuo­den ikäi­nen, vaik­ka 15 vuot­ta tulee­kin täy­teen tänä vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus