Yli­kii­min­gin kou­lun remon­toi­tu lii­kun­ta­sa­li ja uusi päi­vä­ko­ti täy­des­sä toi­min­nas­sa

Yli­kii­min­gin kou­lun remon­toi­tu lii­kun­ta­sa­li on nyt käy­tös­sä ja myös kou­lun yhtey­teen raken­ne­tun uuden päi­vä­ko­din toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt jo elo­kuun alus­sa. Päi­vä­ko­dis­sa on ryh­mät alle kol­me­vuo­tiail­le, yli kol­me­vuo­tiail­le, esio­pe­tus­ryh­mäl­le sekä avoi­mel­le ker­ho­toi­min­nal­le. Yhteen­sä päi­vä­ko­dis­sa on päi­vit­täin noin seit­se­män­kym­men­tä las­ta. Pai­kat ovat täl­lä het­kel­lä täyn­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Seik­kai­lu­jen museo

Museot kel­paa­vat lap­sil­le hoi­to­päi­vän ilok­si sii­nä mis­sä lei­kit­kin. Tämä todet­tiin Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la, joka oli päi­vä­ko­din syk­syi­sen ret­ken koh­tee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ant­ti Hyry, Uunin kir­joit­ta­ja ja raken­ta­ja

Fin­lan­dia-pal­kin­non vuon­na 2009 Uuni — romaa­nil­laan saa­nut Ant­ti Hyry syn­tyi Kui­va­nie­mel­lä 30.10.1931. Koti­ta­lo Oja­la oli alun perin pie­neh­kö pir­tin ja kama­rin käsit­tä­vä raken­nus, mut­ta sitä laa­jen­net­tiin myöhemmin.Jämsän kris­til­li­sel­le kan­san­opis­tol­le oli ideoi­tu urku­jen han­kin­taa urku­jen raken­nus­pro­jek­tin muo­dos­sa 1990-luvun lopus­sa. Ant­ti Hyryl­lä ja Veik­ko Vir­ta­sel­la oli ennes­tään koke­mus­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urku­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta. Ant­ti Hyry oli ehdot­ta­nut, että kos­ka tar­vi­taan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le hyviä aihei­ta, niin aloi­te­taan urku­jen­ra­ken­nus­kurs­sit. Antil­la oli koke­mus­ta urku­jen suun­nit­te­lus­ta tie­to­ko­neen avul­la.Sisus­tus ja valo kul­ke­vat käsi kädes­sä

Suu­ren osan vuo­des­ta pimey­den kes­kel­lä asu­vat suo­ma­lai­set ovat valais­tus­suun­nit­te­lun suh­teen ennem­min edel­lä­kä­vi­jöi­tä kuin peräs­sä­hiih­tä­jiä. Valai­sin­de­sig­nia Suo­meen tuo­daan ulko­mail­ta, mut­ta valon käy­tön osaam­me hie­nos­ti itsekin.Kodin valais­tuk­sen miet­ti­mi­nen ei rajoi­tu asuin­ne­liöi­hin. Piha­ra­ken­nuk­sen ja var­sin­kin pihan valais­tus on yhtä tär­ke­ää kuin sisä­ti­lo­jen. Pihan valais­tuk­sen yksi tar­koi­tus on lisä­tä pihan tur­val­li­suut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Käti­lö löy­si itses­tään yrit­tä­jän

Mia Myl­ly­mä­ki ehti toi­mia vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta käti­lö­nä, kun hän itsel­leen­kin yllät­täen pää­tyi opis­ke­le­maan puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen. Nyt hän on huo­man­nut, että käti­lön ja kuk­ka­si­to­jan työs­sä on pal­jon yhtä­läi­syyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mäki­hy­pyn uusi alku Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taan ja Tai­val­kos­ken mäki­hy­pyn välil­lä on eri­kois­ta his­to­ri­aa. Nykyi­nen Vir­pi­nie­men K38-mäki on raken­net­tu van­has­ta Tai­val­vaa­ran palo­tor­nis­ta. Mäen suun­nit­te­lus­ta ja raken­ta­mi­ses­ta vas­ta­si mäki­hy­pyn maa­il­man­mes­ta­ri Tapio Räi­sä­nen ja sil­loin hän tus­kin arva­si, että samal­la hän raken­si koti­mäen omal­le pojan pojal­leen Peter Räi­sä­sel­le joka on yksi tämän het­ken lupaa­vis­ta hyp­pää­jis­tä Hau­ki­pu­taal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­seen löy­tyy kei­no­ja

Jokai­nen suo­ma­lai­nen heit­tää koto­na ruo­kaa ros­kiin kes­ki­mää­rin 23 kiloa vuo­des­sa. Hävik­kiä ei pys­ty­tä täy­sin nol­laa­maan, mut­ta sen vähen­tä­mi­seen on mon­ta kons­tia.– Kun vähän­kin kes­kit­tyy ja miet­tii asi­aa, löy­tyy kei­no­ja, tote­aa Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen suun­nit­te­li­ja Päi­vi Kau­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myös Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa yhtiös­sä

Lah­ti Ener­gia Oy, Oulun Ener­gia Oy, Oulun Seu­dun Säh­kö, Pori Ener­gia Oy ja Van­taan Ener­gia Oy sekä nykyi­sen Oulun Säh­kön­myyn­nin osak­kaat Tor­nion Ener­gia Oy, Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta, Raa­hen Ener­gia Oy, Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy ja Tener­gia Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet perus­ta­mis­so­pi­muk­sen säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­to­jen­sa yhdis­tä­mi­ses­tä. Osa­puo­let oli­vat jo aiem­min kesä­kuus­sa teh­neet esi­so­pi­muk­sen uusien yhtiöi­den perus­ta­mi­ses­ta.


Teks­ta­rit

Ajel­les­sa­ni pyö­räl­lä Iin kir­kol­ta eksyin Ala­ran­nal­le, jos­sa sain nuo­rel­ta mie­hel­tä ohjeet Hau­ki­pu­taal­le mene­väl­le tiel­le. Pääs­tyä­ni hyvän mat­kaa kotiin päin mie­hen vai­mo tuli autol­la perää­ni ja var­mis­ti, että olin menos­sa oike­aan suun­taan. Vaik­ka minul­la ei ollut mitään hätää, miel­tä­ni läm­mit­ti kovas­ti ystä­väl­li­syy­ten­ne ja vas­tuun­tun­toi­nen suh­tau­tu­mi­sen­ne tun­te­mat­to­maan lähei­seen. Iso kii­tos teil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus