Ant­ti Hyry, Uunin kir­joit­ta­ja ja raken­ta­ja

Fin­lan­dia-pal­kin­non vuon­na 2009 Uuni — romaa­nil­laan saa­nut Ant­ti Hyry syn­tyi Kui­va­nie­mel­lä 30.10.1931. Koti­ta­lo Oja­la oli alun perin pie­neh­kö pir­tin ja kama­rin käsit­tä­vä raken­nus, mut­ta sitä laa­jen­net­tiin myöhemmin.Jämsän kris­til­li­sel­le kan­san­opis­tol­le oli ideoi­tu urku­jen han­kin­taa urku­jen raken­nus­pro­jek­tin muo­dos­sa 1990-luvun lopus­sa. Ant­ti Hyryl­lä ja Veik­ko Vir­ta­sel­la oli ennes­tään koke­mus­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urku­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta. Ant­ti Hyry oli ehdot­ta­nut, että kos­ka tar­vi­taan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le hyviä aihei­ta, niin aloi­te­taan urku­jen­ra­ken­nus­kurs­sit. Antil­la oli koke­mus­ta urku­jen suun­nit­te­lus­ta tie­to­ko­neen avul­la.

Lue lisää

Sisus­tus ja valo kul­ke­vat käsi kädes­sä

Suu­ren osan vuo­des­ta pimey­den kes­kel­lä asu­vat suo­ma­lai­set ovat valais­tus­suun­nit­te­lun suh­teen ennem­min edel­lä­kä­vi­jöi­tä kuin peräs­sä­hiih­tä­jiä. Valai­sin­de­sig­nia Suo­meen tuo­daan ulko­mail­ta, mut­ta valon käy­tön osaam­me hie­nos­ti itsekin.Kodin valais­tuk­sen miet­ti­mi­nen ei rajoi­tu asuin­ne­liöi­hin. Piha­ra­ken­nuk­sen ja var­sin­kin pihan valais­tus on yhtä tär­ke­ää kuin sisä­ti­lo­jen. Pihan valais­tuk­sen yksi tar­koi­tus on lisä­tä pihan tur­val­li­suut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKäti­lö löy­si itses­tään yrit­tä­jän

Mia Myl­ly­mä­ki ehti toi­mia vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta käti­lö­nä, kun hän itsel­leen­kin yllät­täen pää­tyi opis­ke­le­maan puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen. Nyt hän on huo­man­nut, että käti­lön ja kuk­ka­si­to­jan työs­sä on pal­jon yhtä­läi­syyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­seen löy­tyy kei­no­ja

Jokai­nen suo­ma­lai­nen heit­tää koto­na ruo­kaa ros­kiin kes­ki­mää­rin 23 kiloa vuo­des­sa. Hävik­kiä ei pys­ty­tä täy­sin nol­laa­maan, mut­ta sen vähen­tä­mi­seen on mon­ta kons­tia.– Kun vähän­kin kes­kit­tyy ja miet­tii asi­aa, löy­tyy kei­no­ja, tote­aa Tuu­na­taan työ­tä -hank­keen suun­nit­te­li­ja Päi­vi Kau­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus