Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi sul­je­taan

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la toi­mi­van mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­men vuo­kra­so­pi­mus on sanot­tu irti. Pää­tök­sen asias­ta on teh­nyt Iilaak­so Oy:n hal­li­tus. Yhtiö vas­taa Iin kun­nan yri­tys­ti­lois­ta. Ovet sul­keu­tu­vat mat­kai­lu­kes­kuk­sen ravin­to­las­ta, tans­si­sa­lis­ta ja lii­ke­ti­las­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­ti­kie­va­rit mat­ka­lais­ten kei­tai­na

Kii­min­ki­läi­sen Han­nus-suvun jäse­net kokoon­tui­vat lau­an­tai­na sukuseu­ran­sa sään­tö­mää­räi­seen kokouk­seen, jos­sa muun muas­sa valit­tiin seu­ran nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Eli­na Kok­ko­nie­mi jat­ka­maan teh­tä­väs­sä seu­raa­van­kin kau­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yökyö­pe­li Mar­tin­nie­mes­sä

Yökyö­pe­li-tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Mar­tin­nie­men kou­lul­la per­jan­tai­na 30.8. kel­lo 19–23. Tapah­tu­ma on tar­koi­tet­tu 1–9 luok­ka­lai­sil­le per­hei­neen. Ter­ve­tu­loa toi­vo­te­taan myös Län­si­tuu­len, Hau­ki­pu­taan ja Ase­man kou­lu­lai­sil­le. Alle 10-vuo­tiai­den­toi­vo­taan saa­pu­van van­hem­pien seu­ras­sa kel­lo 21 asti, jon­ka jäl­keen jat­ke­taan iltaa nuo­ri­son kes­ken.Poliit­ti­set päät­tä­jät Ilmas­toA­ree­nan ten­tis­sä

Iin Ilmas­toA­ree­nan per­jan­tai-ilta­päi­vä hui­pen­tui puo­lue­joh­don tent­tiin, joka kuu­rot­tai­ses­ta satees­ta huo­li­mat­ta kerä­si Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le kat­so­mon täy­teen niin iiläi­siä kuin kau­em­paa­kin saa­pu­nei­ta kuu­li­joi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­kus Nuti­vaa­ra suun­taa nel­jän­teen NHL-kau­teen

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen Colum­bus Blue Jac­ket­sin puo­lus­ta­ja Mar­kus ”Mape” ”Nuti” ”Nut­ty” Nuti­vaa­ran kesä on kulu­nut koti­seu­dul­la. Kii­rei­seen kesään on kuu­lu­nut tree­nien lisäk­si mök­kei­lyä sekä kave­rei­den, van­hem­pien ja suku­lais­ten luo­na kyläi­lyä ja pal­jon muu­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­pal­kin­to Ant­ti J. Lei­no­sel­le

Iin kun­nan tämän­vuo­ti­sen ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­ja jul­kis­tet­tiin Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man yhtey­des­sä per­jan­tai­na. Pal­kin­non jakaa vuo­sit­tain Iin kun­ta Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen esi­tyk­ses­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Par­ta­hau­ki

Ei vet­tä, ran­taa rak­kaam­paa, ajat­te­lim­me aina­kin me Paka­sen­nie­men pik­ku­po­jat rien­täes­säm­me aina tilai­suu­den tul­len Ii-joki­ran­taan kah­laa­maan. Joki oli vil­li ja vapaa, sitä ei oltu vie­lä alis­tet­tu tuot­ta­maan säh­köä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit viik­ko 34

Lot­to: 11, 12, 20, 23, 31, 35, 37 . Lisä­nu­me­ro: 6. Plus­nu­me­ro: 11. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 3 600 000,00 e, 6+1 oikein — kpl, 6 oikein 2 120,81 e, 5 oikein 62,63 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, 3 oikein — e.


Lii­kun­ta ja muis­ti -kier­tue jat­kuu

Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Lii­kun­ta ja muis­ti -hyvin­voin­ti­kier­tue jat­kuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ensi vii­kol­la. Kier­tue on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus