Tans­si­tai­teen lin­ja menes­tyy

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton liit­ty­mi­nen OSAOon mah­dol­lis­ti Tans­si­tai­teen lin­jan perus­ta­mi­sen. Vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tuk­se­na aloit­ta­nut tans­si­lin­ja antaa osaa­mis­ta hakeu­dut­taes­sa tans­si­jan tai tans­sin­opet­ta­jan kou­lu­tuk­siin.

Lue lisää



EU-vaa­lit – mitä, mis­sä, mil­loin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jas­ta 26.4.1979: Oli toril­la kak­si kala­kaup­pias­ta kojut vie­rek­käin. Tuli oikein hie­no rou­va kalaos­tok­sil­le ja ihas­te­li, että ai kun on hyvän näköi­siä kalo­ja, miten­kä nämä on pyy­det­ty. Sil­loin kuu­lui naa­pu­ri­ko­jus­ta kuis­kaus: — Ne on pyy­det­ty myr­kyl­lä.


Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut 13. ker­ran

Oulus­sa 17.–19.5.2019 jär­jes­tet­tä­vät Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut on jär­jes­tä­jien­sä mukaan suu­rin mes­su­ta­pah­tu­ma Poh­jois-Suo­mes­sa. Tule­vat mes­sut jär­jes­te­tään Oulu­hal­lil­la jo 13. ker­ran. Mes­su­jen ohjel­maa kuva­taan moni­puo­li­sek­si ja mes­su­vie­raat pää­se­vät myös kokei­le­maan ja tes­taa­maan erä­tai­to­ja useil­la eri toi­min­ta­pis­teil­lä.


Fri­da Kah­lo Ester Ledec­kaa tutum­pi Iin visai­li­joil­le

Kyse­li­jä oli häm­mäs­ty­nyt, kun Iin Järk­kä­vi­san poh­ti­joil­le oli kult­tuu­ri tutum­paa kuin uudeh­ko olym­pi­aur­hei­lu. Tans­si­teat­te­ri Raa­tik­ko, Rock Hud­son ja Fri­da Kah­lo toi­vat parem­min pin­no­ja kuin urhei­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­li­voi­ma-asias­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä myön­tei­ses­ti, mut­ta näkee kir­joit­ta­jien kans­sa saman­lai­sia ongel­mia mm. luon­non ja ympä­ris­tön asuk­kai­den näkö­kul­mas­ta. On sel­vää, että hai­ta­ton­ta tuu­li­voi­ma­kaan ei ole. Lausun­to on näh­tä­vis­sä mm. Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la yhteys­vi­ran­omai­sen, eli ELY-kes­kuk­sen, lausun­non yhtey­des­sä, kuten kaik­ki muut­kin hank­kees­ta täs­sä vai­hees­sa anne­tut lausun­not.


Päät­tä­jäl­tä: Kai­ken­lais­ta ilmas­to­hömp­pää!

Edus­kun­ta­vaa­lit käy­tiin ja tulos on sel­vä. Kan­sa on puhu­nut. Täs­tä sitä ruve­taan sit­ten uut­ta hal­li­tus­ta kasaa­maan. Saa­pa näh­dä mitä yli­lyön­te­jä vie­lä tul­laan näke­mään. Kuka ala­kaa ja ketä. Nyt­hän jo ensi­töik­seen Perus­suo­ma­lai­sil­le näy­tet­tiin ihan eri istu­ma­paik­kaa, mis­sä ovat aikai­sem­min istu­neet. Ei siel­lä muut­kaan puo­lu­eet paik­ko­jaan­sa ole olleet vaih­ta­mas­sa. Kiusa se on pie­ni­kin kiusa, vai mitä!