Uutis­ten vii­kon tut­ki­mus: Tik­tok on nous­sut nuor­ten tär­keim­mäk­si uutis­ka­na­vak­si, kiin­nos­tus omaan elä­mään liit­ty­viin uuti­siin kasvussa

Tik­tok on 13–18-vuotiaiden sel­keäs­ti tär­kein uutis­ka­na­va: siel­tä uuti­sia seu­raa lähes puo­let ikä­ryh­mäs­tä. Tämä sel­vi­ää Kan­tar Media Oy:n Uutis­me­dian lii­tol­le teke­mäs­tä Nuo­ret ja uutis­me­dia­suh­de ‑tut­ki­muk­ses­ta. Toi­sek­si tär­kein uutis­ka­na­va nuo­ril­le on ilta­päi­vä­leh­tien verk­ko­si­vut, jois­ta uuti­sia seu­raa 37 pro­sent­tia nuorista.

Tik­to­kin mer­ki­tys uutis­ka­na­va­na on kas­va­nut nopeas­ti – vie­lä vuon­na 2020 sen roo­li 13–18-vuotiaiden uutis­läh­tee­nä oli mel­ko pie­ni. Uutis­ka­na­vis­ta Tik­tok ja Ins­ta­gram koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti tytöillä.

Valtaosa nuorista seuraa uutisia vähintään jonkin verran. Aktiivisesti eli vähintään kerran päivässä uutisia seuraa 36 prosenttia nuorista. Graafi Kantar Media ja Uutismedian liiton aineistoista.

Val­tao­sa nuo­ris­ta seu­raa uuti­sia vähin­tään jon­kin ver­ran. Aktii­vi­ses­ti eli vähin­tään ker­ran päi­väs­sä uuti­sia seu­raa 36 pro­sent­tia nuo­ris­ta. Graa­fi Kan­tar Media ja Uutis­me­dian lii­ton aineistoista.

Val­tao­sa nuo­ris­ta seu­raa uuti­sia vähin­tään jon­kin ver­ran. Aktii­vi­ses­ti eli vähin­tään ker­ran päi­väs­sä uuti­sia seu­raa 36 pro­sent­tia nuo­ris­ta – mää­rä on las­ke­nut koro­na­vuo­sien hui­pus­ta, jol­loin uuti­sia seu­ra­si päi­vit­täin mil­tei puo­let nuo­ris­ta. Sekä uutis­ten seu­raa­mi­sen aktii­vi­suus että jour­na­lis­tis­ten medioi­den seu­raa­mi­nen lisään­ty­vät iän myötä.

Vaik­ka Tik­tok on nuo­ril­le tär­keä uutis­ka­na­va, sitä käy­te­tään pää­asias­sa muu­hun kuin uutis­ten seu­raa­mi­seen. Kes­ki­mää­rin siel­lä vie­te­tään 1,5 tun­tia päi­vit­täin. Rei­lu kym­me­nys nuo­ris­ta ei käy­tä Tik­to­kia lain­kaan. Tik­tok koe­taan var­sin kou­kut­ta­va­na – 76 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta on sitä miel­tä, että sen käyt­töä on jos­kus vai­ke­aa lopettaa.

Lähes puo­let nuo­ris­ta sanoo, että jos uutis­me­dioi­den sisäl­löt eivät tuli­si vas­taan Tik­to­kis­sa, he toden­nä­köi­ses­ti eivät näki­si nii­tä mis­sään muu­al­la. Vajaa kol­man­nes nuo­ris­ta seu­raa uuti­sia mene­mäl­lä suo­raan jon­kin uutis­me­dian sivustolle.

Nuo­ret erot­ta­vat uutis­me­dioi­den sisäl­löt muus­ta Tik­to­kin sisäl­löis­tä var­sin hyvin. Lähes 70 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­too tun­nis­ta­van­sa uutis­me­dioi­den tuot­ta­mat sisäl­löt alus­tal­la ja yli 70 pro­sent­tia ker­too luot­ta­van­sa niihin.

Tik­to­kin koet­tu koko­nais­luo­tet­ta­vuus on sen sijaan var­sin mata­lal­la tasol­la. Nuo­ris­ta iso osa tör­mää vähin­tään sil­loin täl­löin epä­sel­vään, vir­heel­li­seen tai val­heel­li­seen tie­toon – ja sel­keäs­ti useim­min täl­lais­ta tie­toa koh­da­taan Tik­to­kis­sa. Rei­lu 40 pro­sent­tia nuo­ris­ta ker­too ole­van­sa jon­kin ver­ran huo­lis­saan Tik­to­kin tietoturvasta.

Hel­poin­ta uutis­ten totuu­den­mu­kai­suu­den arvioin­ti on nuor­ten mie­les­tä koti­mai­sis­sa uutis­me­diois­sa. Jour­na­lis­tis­ta sisäl­töä tuot­ta­vat uutis­me­diat ovat myös luo­te­tuim­pien medioi­den kärjessä.

Nuo­ria kiin­nos­ta­vat ennen kaik­kea nuor­ten omaan elä­mään liit­ty­vät uuti­set – kiin­nos­tus nii­hin on vah­vis­tu­nut aiem­mas­ta. Seu­raa­vak­si kiin­nos­ta­vim­pi­na nuo­ret koke­vat isot uuti­sai­heet sekä maa­il­mal­la että Suo­mes­sa. Nuo­ret kai­paa­vat lisää nuor­ten ään­tä medi­aan. Vain rei­lu nel­jän­nes heis­tä on tyy­ty­väi­siä sii­hen, kuin­ka hyvin mediat huo­mioi­vat nuoret.

Kiin­nos­ta­vis­sa uuti­sai­heis­sa on sel­viä ero­ja tyt­tö­jen ja poi­kien välil­lä. Poi­kia kiin­nos­taa tyt­tö­jä enem­män urhei­luun ja lii­kun­taan liit­ty­vät aiheet. Mie­len­ter­vey­teen, ter­vey­teen, hyvin­voin­tiin ja ihmis­suh­tei­siin sekä kiusaa­mi­seen, viha­pu­hee­seen ja syr­jin­tään liit­ty­vät tee­mat koros­tu­vat taas tytöillä.

27 pro­sent­tia nuo­ris­ta ker­too vält­te­le­vän­sä joi­ta­kin uuti­sai­hei­ta – tämä koros­tuu eri­tyi­ses­ti tytöil­lä. Sel­väs­ti eni­ten väl­tel­lään sotaan liit­ty­viä aiheita.

Uuti­set halu­taan lyhyi­nä ja video­muo­dos­sa. Sel­keäs­ti mie­lui­sin uuti­sen muo­to nuo­ril­le ovat lyhyet, neut­raa­lit uutisvideot.