Tal­tu­ta tyl­syys luke­mal­la

Lukeminen on kivaa kesätekemistä. Mikä parasta, lukea voi melkein missä vain: kirjan voi kantaa mukana rannalle, riippumattoon tai sohvan nurkkaan.

Kesä­lo­mal­la on niin pal­jon vapaa-aikaa, että välil­lä teke­mi­nen mei­naa lop­pua. Jos kave­rei­ta ei voi näh­dä, kaik­ki sar­jat on kat­sot­tu läpi ja ulko­na­kaan ei jak­sa tou­hu­ta, kan­nat­taa tart­tua kir­jaan.

Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Eeva-Maria Ala­ta­lo ker­too, että kesäl­lä ei ole dra­maat­tis­ta vai­ku­tus­ta nuor­ten luku­tot­tu­muk­siin. Nuo­ret luke­vat Ala­ta­lon havin­to­jen mukaan pal­jon pit­kiä kir­ja­sar­jo­ja, jot­ka saat­ta­vat venyä jopa pari­kym­men­osai­sik­si.

– Nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa mel­kein kaik­ki kir­jat oikeas­taan ovat osa jotain sar­jaa — toi­si­naan on vai­kea löy­tää kir­jaa, joka ei kuu­lu mihin­kään sar­jaan. Kes­to­suo­sik­ke­ja ovat Har­ry Pot­te­rit, Nero­pa­tin Päi­vä­kir­jat sekä Sotu­ri­kis­sat, johon ilmes­tyy edel­leen kir­jo­ja, Ala­ta­lo ker­too.

Ala­ta­lon mukaan nuor­ten kes­kuu­des­sa suo­sit­tu­ja ovat kään­nös­kir­jat, mut­ta koti­mai­sis­ta nuor­ten­kir­jois­ta hän suo­sit­te­lee Timo Par­ve­lan Kepler-kir­ja­sar­jaa. Ala­ta­lon mukaan kir­jaan kan­nat­taa tart­tua kesäl­lä, kos­ka kir­jan kans­sa ei ole kos­kaan tyl­sää.

– Kun on aikaa ja muu­ta­ma luke­ma­ton kir­ja, niin ei tar­vit­se pal­joa miet­tiä mitä teki­si. Kir­jaa lukies­sa saa myös itse kuvi­tel­la mil­tä asiat näyt­tä­vät ja käyt­tää mie­li­ku­vi­tus­ta.

Kii­min­gin kir­jas­ton kir­jas­to­vir­kai­li­jat Anna-Kai­sa Ran­ta ja Min­na Pulk­ki­nen ker­to­vat, että las­ten ja nuor­ten kir­jal­li­suut­ta ilmes­tyy suh­teel­li­sen pal­jon, joten uut­ta luet­ta­vaa löy­tää hel­pos­ti.

– Ne nuo­ret, jot­ka eivät innos­tu romaa­neis­ta tai kau­no­kir­jal­li­suu­des­ta, voi­vat pitää esi­mer­kik­si tie­to­kir­jal­li­suu­des­ta. Myös ääni­kir­jat ovat suo­sit­tu­ja, ja nii­tä löy­tyy meil­tä kir­jas­tos­ta­kin niin fyy­si­si­nä levyi­nä kuin ver­kos­ta e-ääni­kir­joi­na, Anna-Kai­sa Ran­ta ker­too.

Min­na Pulk­ki­nen on huo­man­nut, että nuor­ten kes­kuu­des­sa suo­sioon nouse­vat usein myös kir­jat, jois­ta on teh­ty sar­ja- tai elo­ku­va­so­vi­tuk­sia.

– Nii­hin kir­joi­hin tulee aina varauk­sia ja ne alka­vat liik­kua enem­män tv-sovi­tuk­sen jäl­keen. Muis­tan eten­kin Jay Ashe­rin Kol­me­tois­ta syy­tä -kir­jan olleen hyvin suo­sit­tu, kun se sovi­tet­tiin Netflix-sar­jak­si.

Anna-Kai­sa Ran­ta vink­kaa vie­lä lap­sil­le ja per­heil­le suun­na­tus­ta Aar­re­jah­ti-kesä­lu­ku­kam­pan­jas­ta, jos­sa täy­te­tään luku­pas­siin teh­tä­viä kesän aika­na luet­tu­jen kir­jo­jen poh­jal­ta.

– Luku­pas­sin voi nou­taa kir­jas­tos­ta täy­tet­tä­väk­si. Luku­kam­pan­jaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan kir­ja­lah­ja­kort­te­ja, joten ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa tart­tua haas­tee­seen.

Eikö luke­mis­ta mei­naa löy­tyä? Kii­min­gin kir­jas­ton vir­kai­li­jat koko­si­vat alle kesäi­siä luku­vink­ke­jä sekä nuo­ril­le aikui­sil­le että lap­sil­le:

Nuo­ret aikui­set:

Suzan­ne Col­lins: Näl­kä­pe­li: Bal­la­di lau­lu­lin­nuis­ta ja käär­meis­tä‎. Esio­sa suo­si­tul­le Näl­kä­pe­li-kir­ja­sar­jal­le ker­too kym­me­nen­nes­tä Näl­kä­pe­lis­tä.

Juno Daw­son: Mal­li­kap­pa­le. Lon­too­lais­tyt­tö Jana Novak vär­vä­tään yllät­täen mal­li­toi­mis­ton lis­toil­le. Pian hän saa huo­ma­ta, että mal­li­maa­il­mal­la on ruma­kin puo­len­sa.

Karen McMa­nus: Yksi meis­tä valeh­te­lee & Yksi meis­tä on seu­raa­va. Bay­viewin lukioon sijoit­tu­vis­sa kir­jois­sa nuo­ret jou­tu­vat kas­vok­kain salai­suuk­sien­sa kans­sa hen­keä uhkaa­vien tilan­tei­den äärel­lä.

Estel­le Mas­ka­me: DIMI­LY-sar­ja. Kali­for­ni­aan sijoit­tu­va tei­ni­rak­kaus­ta­ri­na. Miten käy, kun tun­tei­den koh­tee­na on sopi­ma­ton hen­ki­lö — kuten vaik­ka oma veli­puo­li?

Lap­set ja nuo­ret (ala­kou­lui­käi­set):

Hol­ly Black: Magis­te­rium-sar­ja. Kir­ja­sar­ja seu­raa nuor­ta Cal­lum Hun­tia, joka pää­tyy har­joit­te­le­maan maa­gin tai­to­ja Magis­te­riu­miin.

Alex Milway: Hotel­li Fla­min­go -sar­ja. 10-vuo­tias Anna Dupont perii hotel­lin, ja pää­see elä­mään jokai­sen lap­sen unel­mae­lä­mää.

Aaron Bla­bey: Hur­ja jen­gi -sar­ja. Sar­ja­ku­va­mai­set kir­jat ker­to­vat rämä­päi­den jen­gis­tä, jot­ka päät­tä­vät ryh­tyä san­ka­reik­si.

Art­tu Unka­ri: Isä­mies ja räjäh­tä­vä kak­ka. San­ka­ril­li­nen Isä­mies yrit­tää pysäyt­tää hul­lun, räjäh­tei­tä teh­tai­le­van kek­si­jän.

Toi­mi­tuk­sen lisä­vin­kit:

Tho­mas Tay­lor: Mala­man­te­ri. Mala­man­te­ri on meren­ran­ta­ky­län mai­se­miin sijoit­tu­van tri­lo­gian avaus­osa, jos­sa kak­si las­ta etsii toi­vei­ta toteut­ta­vaa meri­hir­viö Mala­man­te­ria.

Maria Aho: Puun­ha­laa­ja. Nuo­ri Unna yrit­tää estää rak­kaan lähi­met­sän­sä kaa­ta­mi­sen, mut­ta apuun tule­va sala­pe­räi­nen Kons­ta mut­kis­taa Unnan suun­ni­tel­mia.

Juk­ka-Pek­ka Par­viai­nen: Viri­tyk­siä. Valt­te­ri ajaa kola­rin pae­tes­saan polii­se­ja viri­te­tyl­lä mopol­la, ja jou­tuu leik­kauk­seen. Sai­raa­las­sa Valt­te­ri tutus­tuu Aman­daan, jon­ka vlo­gia ale­taan häi­ri­köi­dä. Valt­te­ri alkaa sel­vit­tää häi­ri­kön hen­ki­löl­li­syyt­tä.