Ruo­ka­hä­vik­kiä vähemmäksi

Viime vuonna Valtarin koulun mok-viikolla valmistettiin herkkuja kaupan ruokahävikistä.Viime vuonna Valtarin koulun mok-viikolla valmistettiin herkkuja kaupan ruokahävikistä.

Hävik­ki­ruo­ka on täy­sin syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa, joka hei­te­tään ros­kiin syys­tä tai toi­ses­ta. Koko maa­il­mas­sa 30 % kai­kes­ta tuo­te­tus­ta ruo­as­ta pää­tyy ros­kiin. Eni­ten ruo­kaa jää yli koti­ta­louk­sis­sa, Suo­mes­sa jopa yli 120 mil­joo­nan kilon

edes­tä vuo­des­sa. Ylei­sim­mät syyt ruo­ka­hä­vi­kil­le ovat ruo­an pilaan­tu­mi­nen, päi­väyk­sen ylit­ty­mi­nen tai sit­ten ruo­kaa on jää­nyt muu­ten vain lautaselle. 

Kuin­ka jokai­nen voi vähen­tää hävik­ki­ruo­kaa?

Jokai­nen voi vähen­tää hävik­ki­ruo­an mää­rää laa­ti­mal­la kaup­pa­lis­tan ennen kaup­paan menoa, niin että kat­soo jo koto­na, mitä oikeas­ti tar­vit­see. Ruo­kaa ei kan­na­ta ostaa tur­haan, jol­loin kaap­piin ei jää vahin­gos­sa­kaan ruo­kaa pilaan­tu­maan. Pakas­ta­mal­la ruo­kaa ja ruo­ka-ainek­sia ne säi­ly­vät kau­em­min. Kun ei mene näl­käi­se­nä kaup­paan, niin ei osta mitään ylimääräistä. 

Hävik­ki­viik­koa vie­te­tään myös Iis­sä 7.–13.9.2020. Iis­sä vie­te­tään Iin Hävik­ki­ruo­ka­viik­koa samaan aikaan val­ta­kun­nal­li­sen Hävik­ki­vii­kon kans­sa. Iin tapah­tu­man jär­jes­tää Tuu­na­taan työ­tä ‑han­ke. Koor­di­naat­to­ri Päi­vi Kau­kua ker­too, että tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on herä­tel­lä ihmi­siä miet­ti­mään hävi­kin mää­rää ja sen ilmas­to­vai­ku­tuk­sia. Jokai­sen pitäi­si miet­tiä jo ruo­ka­kau­pas­sa, mitä oikeas­ti tar­vit­see. Kau­kua ker­too: ‑Itse teen niin, että pakas­tan osan ruu­as­ta seu­raa­val­le ker­ral­le. Tai sit­ten en osta uut­ta ennen kuin olen toi­sen käyt­tä­nyt loppuun. 

Vii­kon aika­na Iis­sä liik­kuu hävik­ki­rik­sa. Sen voi tava­ta aina­kin tiis­tai­na 8.9. Iin kes­kus­tan alu­eel­la. Rik­sas­sa on tar­jol­la mais­tiai­sia ja sen luo­ta saa myös tie­toa Hävik­ki­vii­kon tapahtumista. 

Per­jan­tai­na 11.9. Iis­sä jär­jes­te­tään Hävik­ki hal­tuun ‑tapah­tu­ma, jon­ka pää­asia­na on digi­taa­li­sen Hävi­kit­tö­män hyvää ‑kir­jan jul­kai­su. Pai­kal­le tulee mm. oulu­lai­nen Ciiy­ou-yri­tys, joka mais­tat­taa hävik­ki­ruo­kaa. Hui­lin­gin museo­kah­vi­las­sa on per­jan­tai­na tar­jol­la hävik­ki­lou­nas, ja siel­lä on myös esil­lä hävik­ki­pöy­tä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on näyt­tää kon­kreet­ti­ses­ti, pal­jon­ko kes­ki­mää­rin yksi ihmi­nen tuot­taa hävik­ki­ruo­kaa vuo­des­sa. Hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mas­sa jul­kis­te­taan Iin kun­nan vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­ja. Pal­kin­to­jen­ja­ko on ohjel­mas­sa kel­lo 12. 

Myös Val­ta­rin kou­lun käy­tä­vil­lä on julis­tei­ta muis­tut­ta­mas­sa oppi­lai­ta ja kou­lun työn­te­ki­jöi­tä Hävik­ki­vii­kos­ta. Oppi­laat poh­ti­vat vii­kon aika­na, kuin­ka he voi­vat omal­la toi­min­nal­laan vähen­tää ruokahävikkiä. 

Läpi koko luku­vuo­den Val­ta­rin keit­tiö­työn­te­ki­jät pun­nit­se­vat yli­jää­män ja lin­jas­tol­le jää­vän ruo­an ja oppi­laat teke­vät näis­tä kou­lun aulaan kaa­vioi­ta, jot­ka muis­tut­ta­vat oppi­lai­ta vält­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä. Myös opet­ta­jain­huo­neen ruo­ka­hä­vi­kin mää­rää seurataan.

Hävik­ki on otet­tu myös hyö­dyk­si: koti­ta­lou­den tun­neil­la on pidet­ty hävik­ki­ruo­ka­viik­koa, jol­loin on käy­tet­ty kau­pas­ta saa­tu­ja raa­ka-ainei­ta ja teh­ty niis­tä ruo­kaa. Vii­me vuo­den Mok-vii­kol­la S‑market Ii kerä­si Val­ta­rin kou­lun käyt­töön kau­pan hävik­ki­ruo­kaa, jos­ta val­mis­tet­tiin työ­pa­jois­sa her­kul­lis­ta syötävää. 

Val­ta­rin kou­lun 8A-luo­kan oppi­laat Jani­ka Kais­to, Mat­lee­na Lohi, Jas­mi­na Päk­ki­lä ja Jen­na Saarela