Maa­il­man ympä­ri lukemalla

Lukeminen rikastuttaa elämää. Kuva: Thelma LohilahtiLukeminen rikastuttaa elämää. Kuva: Thelma Lohilahti

On ole­mas­sa aina­kin kol­me eri­lais­ta luki­ja­tyyp­piä. Ensim­mäi­nen niis­tä on ihmi­nen, joka lukee pal­jon, pitää nenän­sä tiu­kas­ti kiin­ni kir­jois­sa aina kun sii­hen on mah­dol­li­suus. Toi­nen luki­ja lukee sil­loin täl­löin, kun sat­tuu sil­le pääl­le. Kol­mas luki­ja kart­taa kaik­kia teks­te­jä, puhu­mat­ta­kaan pit­kis­tä romaa­neis­ta. Hän pitää luke­mis­ta täy­sin tur­ha­na ajan tuh­laa­mi­se­na, eikä lue muul­loin, kun on aivan pak­ko. Minä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus