Kou­lu­ruo­kaan ei panos­te­ta tarpeeksi

Kou­lu­ruo­ka on pahaa, mau­ton­ta ja useas­ti myös kyl­mää. Olen näh­nyt ‚miten jot­kut nuo­ris­ta otta­vat kou­lu­ruo­kai­lus­sa vain lei­pää tai jät­tä­vät lou­naan jopa koko­naan välistä.

Kou­lu­ruu­as­ta on teh­ty usei­ta uuti­sia, miten se on ollut syö­mä­kel­vo­ton­ta tai siel­tä on löy­ty­nyt jotain sin­ne kuu­lu­ma­ton­ta. Olen itse­kin huo­man­nut muu­ta­man ker­ran esi­mer­kik­si jon­kun toi­sen hiuk­sia ruu­as­sa­ni, mut­ta se ei ole edes niin kau­hea jut­tu ver­rat­tu­na sii­hen, mitä kaik­kea on uuti­soi­tu. Esi­mer­kin mukai­nen uuti­nen oli 5.10.2022, kun Sara Sai­ra­nen kir­joit­ti Ilta-Sano­mien sivuil­le uuti­sen, miten erään kou­lu­lai­sen nak­ki­keit­to­lau­ta­sel­ta oli löy­ty­nyt raa­ko­ja kanan pala­sia. Haluai­sit­ko sinä löy­tää ruu­as­ta­si raa­kaa kanaa?

Nuo­rem­pa­na käs­ket­tiin aina ottaa lau­tas­mal­lin mukai­nen annos ja piti vie­lä syö­dä lau­ta­nen aina tyh­jäk­si. Ylä­kou­lu­lai­se­na­han ei tar­vit­si­si aina men­nä ruo­kai­luun, mut­ta käyn siel­lä sil­ti, vaik­ka ruo­ka oli­si mie­les­tä­ni pahaa. Syy tähän on se, että en halua olla nälis­sä­ni koko päivää. 

Minus­ta kou­lu­ruo­kaan pitäi­si panos­taa enem­män. Voi­si esi­mer­kik­si teh­dä ihan nor­maa­lia koti­ruo­kaa ilman mitään eri­koi­sia lisäyk­siä, jot­ta nuo­ret söi­si­vät kun­nol­la ja jak­sai­si­vat kou­lu­päi­vän lop­puun saak­ka. Asian voi­si myös rat­kais­ta anta­mal­la oppi­lai­den käy­dä kau­pas­sa kou­lu­päi­vän aika­na, jot­ta he sai­si­vat edes jotain ravintoa. 

Janet­te Soro­nen, Hau­ki­pu­taan kou­lu 8E