Tirin­ky­län kevät­kar­ke­lot oli­vat yleisömenestys

TirinkylŠn kevŠtkarkelot

Pai­nia sumo­pu­vuis­sa, pol­kuau­to­ja, pomp­pu­lin­no­ja, onnen­pyö­rää, myyn­ti- ja kirp­pis­pöy­tiä, herk­ku­ja ja upe­aa yhtei­söl­li­syyt­tä koko kylän sekä lähia­luei­den ihmis­ten kes­ken oli tar­jol­la Tirin­ky­län kou­lul­la aurin­koi­ses­sa sääs­sä vii­me lau­an­tain kevät­kar­ke­lois­sa. Kylä huo­kui elinvoimaa.

– Kuu­lin tuos­sa, että kou­lus­sa aloit­taa ensi syk­sy­nä ennä­tys­mää­rä eka­luok­ka­lai­sia. Kau­hul­la odo­tel­laan, mikä on kau­pun­gin pää­tös kou­lun tule­vai­suu­den suh­teen. Jos meil­lä ei oli­si kou­lua, ei oli­si täl­lai­sia tapah­tu­mia­kaan, aktii­vi­ses­ti kylä­kou­lu­ja kan­nat­te­le­mas­sa ole­va San­na Hai­pus sanoi.

Hän ker­toi, että on saa­nut usei­ta yhtey­den­ot­to­ja, jos­sa per­heet ovat jät­tä­neet muut­ta­mat­ta kyläl­le, kos­ka pel­kää­vät kou­lun lakkautusta.

Kou­lun yllä lei­ju­vas­ta var­jos­ta huo­li­mat­ta kevät­kar­ke­lois­sa val­lit­si hyvä tunnelma.

– Iha­na tapah­tu­ma pit­käs­tä aikaa. Tulee kyl­lä men­neet vuo­det mie­leen. Ja on iha­na olla tääl­lä nyt omien las­ten­las­ten kans­sa, Tai­na Kar­ja­lai­nen totesi.

Aatu Leh­mi­kan­gas ja Ben Oja­la puki­vat pääl­leen sumo­pai­ni­pu­ku­ja ja Onni Kar­si­kas sekä Joni Kaar­ti­nen odot­te­li­vat vuo­ro­aan. Poi­kien mie­les­tä Tirin­ky­läs­sä on paras­ta piha­pe­lit, joi­ta jär­jes­te­tään kou­lul­la usei­na päi­vi­nä vii­kos­ta. Sil­loin pää­see pelaa­maan poru­kal­la esi­mer­kik­si jal­ka­pal­loa. Pelaa­jia on ker­ral­la pai­kal­la 10–20.

Ellen Mer­ta­la ja Emma Ala­kärp­pä oli­vat tul­leet Ala­ky­läs­tä tapah­tu­maan kier­te­le­mään ja kat­se­le­maan. He oli­vat jo käy­neet aje­le­mas­sa pol­kuau­toil­la ja pyö­rit­tä­mäs­sä onnen­pyö­rää. Paras­ta Ala­ky­läs­sä on hei­dän mie­les­tään oma koulu.

Jää­li­läi­set Susan­na Kyk­kä­nen ja Toni Lin­tu­lah­ti oli­vat pai­kal­la Nea Lap­pa­lai­sen, Ree­tu Lin­tu­lah­den ja Aatu Lin­tu­lah­den kans­sa. Hei­dät oli tuo­nut Tirin­ky­lään hie­no ulko­ta­pah­tu­ma ja kyläyh­tei­sön hyvä mei­nin­ki sekä se, että pää­see jutut­ta­maan tut­tu­ja ja tutus­tu­maan uusiin ihmi­siin. Pojat odot­ti­vat sitä, että pää­see pomp­pi­maan ja lei­ki­mään kave­reit­ten kans­sa. Nean mie­les­tä oli muka­va viet­tää aikaa oman per­heen kans­sa ulkosalla.

Tirin­ky­läs­sä oli pai­kal­la per­heen­sä kans­sa myös kii­min­ki­läis­kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu, joka on huo­les­tu­nut Oulun aikeis­ta lak­kaut­taa kyläkouluja.

– Toi­von, että täs­sä vie­lä saa­tai­siin aikaan jär­ke­vä rat­kai­su ja näh­täi­siin kylä­kou­lu­jen tär­keys kylil­le, Ait­ta­kum­pu kommentoi.

Tapah­tu­man jär­jes­ti­vät Ala­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lu­jen van­hem­pain­toi­mi­kun­ta ja Tirin­ky­län kyläyh­dis­tys yhdes­sä lukuis­ten tuki­joi­den­sa kanssa.