Kunt­tau­kot hyväl­lä asialla

OuluZonessa jaettiin hyvää mieltä ja uusia kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan alueen syöpälapsiperheille hyväntekeväisyystempauksen kautta. (Kuva: Reino Sahakangas)OuluZonessa jaettiin hyvää mieltä ja uusia kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan alueen syöpälapsiperheille hyväntekeväisyystempauksen kautta. (Kuva: Reino Sahakangas)

OuluZo­nes­sa jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­een syö­pä­lap­si­per­heil­le akti­vi­teet­ti- ja aje­lu­tus­päi­vä, jos­sa­lap­set ja per­heet pää­si­vät aje­le­maan mönk­kä­reil­lä, ral­li­au­toil­la sekä offroad-autol­la. Puu­ha­mie­he­nä päi­väs­sä oli jär­jes­tä­vän seu­ran eli Team Kunt­tauk­ko­jen Jari Lusik­ka.

Tun­nel­ma ja keli oli­vat tapah­tu­mas­sa West Coast ATV ry:tä edus­ta­neen Rei­no Saha­kan­kaan mukaan mitä mai­nioim­mat. Eni­ten aje­lun lomas­sa puhut­ti­vat las­ten hymy ja onnel­li­suus, jot­ka kan­taa var­mas­ti eteen­päin. Ker­ro­taan­pa, että pie­ni moot­to­riur­hei­lu­kär­pä­nen on pääs­syt tapah­tu­mas­sa iske­mään osaan osallistujista.

Hyvän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­maa tuki­vat lukui­sat pai­kal­li­set yhdis­tyk­set ja yri­tyk­set. Team Kunt­tau­kot on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin moot­to­riur­hei­lun paris­sa toi­mi­va poruk­ka, jon­ka jäse­net osal­lis­tu­vat myös esi­mer­kik­si Vapaa­eh­toi­sen Pelas­tus­pal­ve­lun toimintaan.

West Coast ATV on yhdis­tys, joka yllä­pi­tää mön­ki­jä­rei­tis­tö­jä ja jär­jes­tää aja­ta­pah­tu­mia sekä hyväntekeväisyystempauksia.

– Vii­me vuon­na muun muas­sa jär­jes­tim­me OuluZo­nen tapah­tu­maa vas­taa­van tem­pauk­sen Köklö­tis­sä Mus­ta­saa­res­sa, jos­sa oli vie­raa­na Ete­lä-poh­jan­maan syö­pä­lap­si­ker­ho Eppu­lit, Saha­kan­gas kertoo.