Hut­tu­ky­län pyö­rä­tie yhä vail­la rahoitusta

Koitelin ja Huttukylän välinen pyörätie lisäisi toteutuessaan merkittävästi liikenneturvallisuuta. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Koitelin ja Huttukylän välinen pyörätie lisäisi toteutuessaan merkittävästi liikenneturvallisuuta. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Hut­tu­ky­län ja Koi­te­lin väli­sen jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­ni­tel­mia esi­tel­tiin ensim­mäi­sen ker­ran kylä­läi­sil­le jo vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa, jol­loin hank­keen suun­nit­te­lu sai edus­kun­nan jako­va­ran kaut­ta suun­nit­te­lu­ra­haa. Nyt Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi tie­suun­ni­tel­mas­ta lausun­ton­sa, mut­ta noin 1,9 mil­joo­nan euron hank­keen raken­ta­mi­sek­si ei ole edel­leen­kään rahoi­tus­ta. Se pyri­tään kui­ten­kin toteut­ta­maan lähi­vuo­sien aikana.

Pyö­rä­tien toi­vo­taan tuo­van lisää lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja paran­ta­van kevyen lii­ken­teen olo­suh­tei­ta mel­ko vilk­kaal­la Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä sekä osal­la Hut­tu­ky­län­tie­tä. Uudet yhtey­det mah­dol­lis­tai­si­vat tur­val­li­sen kul­ku­yh­tey­den Hut­tu­ky­läs­tä Koi­te­liin ja siel­tä nykyi­siä yhteyk­siä pit­kin Kii­min­gin kes­kus­taan asti. Lisäk­si uudet lin­ja-auto­py­sä­kit paran­tai­si­vat jouk­ko­lii­ken­teen saa­vu­tet­ta­vuut­ta alueella.

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi ELY-kes­kuk­sel­le lausun­non asias­sa ja tote­si, että siel­lä ei ole huo­maut­ta­mis­ta suun­ni­tel­man sisäl­töön. Kau­pun­ki suos­tui sii­hen, että ELY-kes­kus toi­mii hank­keen raken­nut­ta­ja­na. Samal­la kau­pun­ki suos­tuu mak­sa­maan muun muas­sa Hut­tu­ky­län­tien valais­tuk­sen uusi­mis­ku­lut ja tule­via käyttökustannuksia.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.