Hon­ka­nen mukaan kyläalueeseen

Uudelleen nähtäville tuleva Alakylän osayleiskaava on muuttanut muotoaan siten, että myös Honkasen alue on mukana kyläalueessa. Asukkaiden aktiivisuus palkittiin. (Kuva: Teea Tunturi)Uudelleen nähtäville tuleva Alakylän osayleiskaava on muuttanut muotoaan siten, että myös Honkasen alue on mukana kyläalueessa. Asukkaiden aktiivisuus palkittiin. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin syk­syl­lä 2020 uudel­leen val­mis­te­luun, ja nyt Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus on val­mis­tel­lut uuden osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen näh­tä­vil­le. Aiem­mas­sa käsit­te­lys­sä asuk­kaat ilmai­si­vat mie­li­pi­teen­sä eri­tyi­ses­ti Hon­ka­sen, Taka­lon­tien ja Kuk­ku­lan­rai­tin alueis­ta, jot­ka oli­vat jää­mäs­sä kaa­vas­sa kylä­alu­een ulko­puo­lel­le. Palaut­teen perus­teel­la on teh­ty muu­tok­sia, jos­sa yleis­kaa­va muu­te­taan yleis­piir­tei­sek­si myös kylä­aluei­den osal­ta ja kylä­aluei­ta esi­te­tään useam­pia ver­rat­tu­na aiempaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus