Teks­ta­rit

Vesi­Ja­tu­lin moni­toi­mial­taas­sa on ollut vii­me aikoi­na hie­no­ja vedes­sä säih­ky­viä tun­nel­ma­va­lo­ko­kei­lu­ja pimeis­sä syy­saa­muis­sa vir­tu­aa­li­ve­si­jum­pis­sa ja nii­den ympä­ril­lä! Upeat altaan sisäl­lä ole­vat, väre­jä ja sävy­jä vaih­ta­vat “vesi­va­lot” luo­vat rau­hal­li­sen kau­niin tun­nel­man aamuun hämär­re­tys­sä tilas­sa. Ne ovat erit­täin suo­sit­tu­ja käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Toi­veis­sa var­maan­kin oli­si kysy­mys, voi­si­ko tun­nel­ma­va­lo­jen käyt­töä laa­jen­taa pimei­siin aamui­hin pidem­mäl­le­kin aika­vä­lil­le ja siten useam­pien käyt­tä­jien iloksi?
Hajat­te­li­ja

Eikö polii­sit vois alkaa sakot­ta­maan noi­ta perä­va­lot­to­mia auto­ja, nii­tä näkyy aika lail­la. Suo­raan vaan sak­ko, kun näkyy niin jos menis peril­le. Valot­to­mia pyö­riä­kin sako­te­taan, niin mik­sei kal­lii­den nyky­au­to­jen kuskeja.
Ihme­tyt­tää

Alkaa näi­tä itä­maan tie­tä­jiä olla ihan riit­tä­miin, jot­ka halua­vat suo­jel­la kaik­ki van­hat met­sät ja van­han met­sän kal­tai­set met­sät ja seu­raa­vak­si halu­taan suo­jel­la nuo­ret met­sät, jois­ta tulee van­han met­sän kal­tai­sia metsiä!
Vaa­ku­na