Koro­na-aika­na nuo­ris­ta tar­vi­taan näky­mät­tö­miä sankareita

Koro­na­vi­rus on mul­lis­ta­nut monen nuo­ren elä­män, kun tut­tu kou­lu­ru­tii­ni on kes­key­ty­nyt eivät­kä kave­ri­pii­rin hyvät ystä­vät enää ole jat­ku­vas­ti läs­nä. Myös vas­tuu omas­ta oppi­mi­ses­ta on lisään­ty­nyt. Tilan­ne ei var­mas­ti ole help­po ja koto­na ole­mi­nen saat­taa kiris­tää her­mo­jen lisäk­si myös väle­jä omiin van­hem­piin tai seu­rus­te­lu­kump­pa­niin. Rutii­ne­ja jou­tuu etsi­mään uusis­ta asiois­ta, ja tar­ve ystä­vien kans­sa ole­mi­seen ja yhteydenpitoon… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus