Kii­min­gin luis­te­lu­kent­tien huol­to paremmaksi

Kii­min­ki­puis­ton kau­ka­lon, Kii­min­ki­puis­ton ken­tän ja Kii­min­ki­joen kou­lun luis­te­lu­jäät ovat olleet huo­nos­sa kun­nos­sa tänä tal­ve­na. Jäät ovat olleet kuop­pai­sia ja ken­täl­lä on ollut lun­ta. Kun jää on huo­no­kun­toi­nen tai lumi­nen, sii­nä voi kaa­tua, mikä tekee luis­te­lus­ta vaa­ral­lis­ta. Jäät ovat olleet huo­no­kun­toi­sia myös aiem­pi­na vuosina. 

Jot­kut ihmi­set ajat­te­le­vat, että ulko­jäät ovat tur­hia, mut­ta ne ovat monen nuo­ren tär­keä har­ras­tus­paik­ka. Kun jäät ovat huo­nos­sa kun­nos­sa, ulko­jäil­lä ei pys­ty pelaa­maan ja kävi­jöi­den mää­rä vähe­nee. Kun kent­tien huol­to­ta­so on huo­no, ihmi­set jää­vät mie­luum­min kotiin esi­mer­kik­si pelaa­maan tietokoneilla. 

Jäät sai­si parem­paan kun­toon, jos Oulun kau­pun­ki päät­täi­si, että ken­tän huol­ta­ja käy useam­min jää­dyt­tä­mäs­sä tai auraa­mas­sa ken­tät. Jos näin tapah­tui­si, ken­tät oli­si­vat aina luis­te­lu­kel­poi­sia ja pelaa­jia tuli­si enemmän. 

Ehdo­tam­me, että ken­tät voi­si huol­taa joka päi­vä aina­kin kah­des­ti. Kii­min­ki­puis­ton kau­ka­loa voi­si huol­taa vie­lä useam­min, kos­ka kau­ka­lon jää on pie­nem­pi ja siel­lä on pie­nel­lä jää­alu­eel­la pal­jon luis­te­li­joi­ta. Kau­ka­los­sa isom­pi pelaa­ja­mää­rä kulut­taa enem­män jää­tä, joten jää menee nopeam­min huo­noon kuntoon. 

Ras­mus Mai­nio ja Lari Kont­ti­la, Kii­min­ki­puis­ton kou­lun 8. luokka