Joko irto­lai­suus päättyy?

Vir­pi­nie­men loma-asu­tusa­lu­eel­la on käy­ty vuo­si­kausia tais­te­lua sii­tä, että alue saa­tai­siin kaa­voi­tet­tua vaki­tui­seen asu­mi­seen. Nyt sen mah­dol­lis­tu­mi­nen on jo aika lähel­lä. Mitä on tapah­tu­nut vajaas­sa vuo­des­sa? Edel­li­nen lau­ta­kun­ta tyy­tyi vir­ka­mies­ten esit­tä­mään rat­kai­suun liit­tyen vai­hea­se­ma­kaa­van teke­mi­seen ko. alu­eel­la. Täs­tä asuk­kaat eivät tykän­neet, kos­ka hei­dän mie­les­tään kus­tan­nuk­set oli­vat lii­an kor­keat. Nyt on kui­ten­kin pääs­ty hin­nas­sa todel­la pal­jon alem­mas ja sen kel­van­nee asuk­kail­le­kin. Aina­kin suu­rem­mal­le osalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus