Voi­daan hyvin -kolum­ni: Per­he­hoi­don taval­li­nen arki lisää hyvin­voin­tia

Per­he­hoi­to on vuo­si vuo­del­ta yleis­ty­vä hoi­to­muo­to. Oulun­kaa­ren alu­eel­la on mah­dol­lis­ta toi­mia las­ten ja nuor­ten, vam­mais­ten, mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien ja ikäih­mi­sen per­he­hoi­ta­ja­na. Ikäih­mis­ten per­he­hoi­dol­la tar­koi­te­taan huo­len­pi­toa tar­vit­se­van ikään­ty­neen hen­ki­lön hoi­ta­mis­ta yksi­tyi­ses­sä per­hees­sä, jos­sa ikäih­mi­nen asuu per­heen­jä­se­ne­nä. Per­he­hoi­to voi­daan jär­jes­tää myös ikäih­mi­sen omas­sa kodis­sa.

Hoi­ta­jak­si voi ryh­tyä ennak­ko­val­men­nuk­sen saa­nut, kou­lu­tuk­sen­sa tai koke­muk­sen­sa taik­ka hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien­sa kaut­ta hyväk­syt­ty hen­ki­lö. Oulun­kaa­ri on jär­jes­tä­nyt vuo­sit­tain val­men­nus­ryh­miä hen­ki­löil­le, joi­ta per­he­hoi­ta­juus kiin­nos­taa. Toi­sin sanoen per­he­hoi­ta­jak­si on jat­ku­va haku. Per­he­hoi­ta­jat työs­ken­te­le­vät toi­mek­sian­to­suh­tei­ses­sa työ­suh­tees­sa. Ennak­ko­val­men­nus antaa perus­tie­don ikäih­mi­sis­tä ja koto­na annet­ta­vas­ta hoi­vas­ta ja huo­len­pi­dos­ta. Työs­tä kiin­nos­tu­va hen­ki­lö voi hakeu­tua val­men­nuk­seen Oulun­kaa­ren net­ti­si­vu­jen kaut­ta. Per­he­hoi­ta­jien tuke­na Oulun­kaa­rel­la toi­mi­vat eri kun­tien nime­tyt tuki­hen­ki­löt ja koti­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta.

Per­he­hoi­to tar­jo­aa tur­val­lis­ta ja taval­lis­ta arkea ikäih­mi­sel­le, jol­la voi­ma­va­ro­ja on jäl­jel­lä ja tar­ve pysy­vään pal­ve­lua­su­mi­seen tai lai­tos­hoi­toon ei ole vie­lä ajan­koh­tai­nen. Ikäih­mi­nen asuu tur­vat­tua, taval­lis­ta arkea yhdes­sä hoi­ta­jan ja hänen per­heen­sä kans­sa. Hoi­toa voi­daan tar­jo­ta jat­ku­va­na tai lyhy­tai­kai­se­na asu­mis­pal­ve­lu­na esi­mer­kik­si omais­hoi­ta­jien vapai­den ajal­le. Ikäih­mi­nen voi omien voi­ma­va­ro­jen­sa mukaan osal­lis­tua arkias­ka­rei­siin, kokea yhtei­söl­li­syyt­tä per­hees­sä, saa­da elä­mään­sä uusia, pysy­viä ihmis­suh­tei­ta sekä saa­da samat pal­ve­lut kuin koto­na asues­saan. Per­he­hoi­dos­sa asu­mi­nen tukee ikäih­mi­sen voi­ma­va­ro­ja ja tar­jo­aa ikäih­mi­sel­le mie­le­käs­tä arkea.

Hoi­toon hakeu­du­taan pal­ve­lu­tar­peen arvion kaut­ta. Vah­vuu­te­na on ikäih­mi­sen saa­ma yksi­löl­li­nen hoi­to sekä vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det omaan elä­mään­sä. Oulun­kaa­rel­la on toteu­tet­tu vuon­na 2016 asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly, jon­ka perus­teel­la per­he­hoi­to on pidet­ty hoi­to­muo­to sekä ikäih­mi­sen että hoi­ta­jan näkö­kul­mas­ta.
Työs­ken­te­ly on moni­puo­lis­ta ja mah­dol­lis­taa työs­ken­te­lyn koto­na, hoi­ta­jan tai ikäih­mi­sen omas­sa ympä­ris­tös­sä. Ikäih­mi­sen per­he­hoi­ta­jat ker­to­vat pitä­vän­sä koto­na puu­has­te­lus­ta ja ikäih­mis­ten hoi­to­työs­tä. Arkias­ka­rei­ta teh­dään yhdes­sä hoi­det­ta­vien kans­sa ikään­ty­neen toi­min­ta­ky­vyn mukaan.

Per­he­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vät ihmi­set ker­to­vat saa­van­sa posi­tii­vis­ta palau­tet­ta hoi­det­ta­vil­taan. Työ on arvo­kas­ta, ja ikäih­mi­set arvos­ta­vat saa­maan­sa hoi­vaa ja huo­len­pi­toa tur­val­li­ses­sa, kodin­omai­ses­sa ympä­ris­tös­sä.

Hil­le­vi Tur­pei­nen
Iin hoi­va­hoi­don ja asu­mis­pal­ve­lu­jen
pal­ve­lue­si­mie­hen sijai­nen
Sari Vitik­ka
Iin koti­hoi­don pal­ve­lue­si­mies