Veh­reä Ii: Illin­saa­ren uusi leik­ki­puis­to

Illinsaaren uusi leikkipuisto avautuu pian yleisön käyttöön.

”Hii­ohoi! Mää tuun tääl­tä nyt!” Kuu­luu huu­to ja sitä seu­raa vai­je­rin sula­va­liik­kei­nen suri­na. Kos­ki­ka­ran leik­ki­puis­to on saa­tu vih­doin val­miik­si, ja lap­set ovat pääs­seet otta­maan sen omak­seen. ”Joo! Tääl­lä on tosi pal­jon kivo­ja lait­tei­ta ja tykä­tään leik­kiä tääl­lä!” huu­dah­taa kuusi­vuo­tias Eeli lei­kin lomas­ta – sen min­kä innos­tuk­sel­taan ennät­tää.

Kos­ki­ka­ran leik­ki­puis­to on elä­mys kai­ke­ni­käi­sil­le kun­ta­lai­sil­le.  Puis­ton suun­nit­te­lu läh­ti liik­keel­le jo alku­vuo­des­ta 2016 . Kuten muut­kin raken­nus­pro­jek­tit, myös leik­ki­puis­ton raken­nus­pro­ses­si on pit­kä ja moni­vai­hei­nen. Sil­loi­sen Iin kun­nan ympä­ris­tön­hoi­ta­jan, mai­se­ma­suun­nit­te­li­ja Anne Suih­ko­sen kynäs­tä piir­tyi pape­ril­le luon­non­mu­kai­nen ja alu­een ehdoil­la suun­ni­tel­tu leik­ki­puis­to osoit­tee­seen Illin­saa­ren­tie 275. Se on hie­man suu­rem­pi kuin Iis­sä on ylei­ses­ti totut­tu: alue­leik­ki­puis­ton tar­koi­tuk­se­na on koo­ta alu­eel­ta eri-ikäi­siä leik­ki­jöi­tä per­hei­neen yhteen paik­kaan. Näin puis­tos­ta tulee yhtei­nen paik­ka tava­ta sekä van­ho­ja että tule­via ystä­viä. Myös yllä­pi­to hel­pot­tuu ja väli­neis­töä pys­ty­tään kehit­tä­mään moni­puo­li­sem­mak­si.

Suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on ollut tavoit­taa mah­dol­li­sim­man yhte­näi­nen ja luon­nol­li­nen ilme. Mil­jöö on upea, kuten Iis­sä on totut­tu; met­sä­mäi­nen alue, jos­sa tark­kaa­vai­nen leik­ki­jä voi seu­rail­la jout­sen­ten tou­hu­ja vie­lä mar­ras­kuun alku­puo­lel­la­kin. Kes­kei­nen sijain­ti ja vai­va­ton saa­vu­tet­ta­vuus sekä lenk­kei­ly­ver­kos­to että lähia­lu­een pihoil­ta on tär­ke­ää käyt­tä­jil­le. Puis­tos­sa on käy­tet­ty myös luon­to­ym­pä­ris­töön sopi­via mate­ri­aa­le­ja kek­se­li­ääs­ti. Esi­mer­kik­si leh­ti­puu­ha­ke on vain muu­ta­ma vuo­si sit­ten kehi­tet­ty mate­ri­aa­li peh­men­tä­mään leik­kiin kuu­lu­via muk­sah­duk­sia. Lisäk­si puis­ton mai­se­moin­tiin on käy­tet­ty kunt­taa, eli Kai­nuun met­sis­tä kerät­tyä met­sän­poh­jaa totu­tun nur­mi­kon sijaan.

Myös leik­ki­vä­li­neet ovat sekä suun­ni­tel­tu että val­mis­tet­tu Rova­nie­mel­lä. Tämä lisää puis­ton poh­joi­sen luon­toon sopi­vaa ilmet­tä heti alus­ta läh­tien. Koko­nai­suus on siis ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä lähi­tuo­tan­toa par­haim­mil­laan.

Nimi puis­tol­le syn­tyi Illin­saa­ren lin­tu­ni­mis­ten tei­den ins­pi­roi­ma­na: Kos­ki­ka­ra. Kos­ki­ka­raa kuvail­laan vik­ke­läk­si lin­nuk­si. Se syök­säh­te­lee ja sukel­te­lee kos­kien kuo­huis­sa pala­ten kiven reu­nal­le tähys­tä­mään, aivan kuin innos­tu­nut leik­ki­jä puis­tos­sa. Nimen perus­teel­la on suun­ni­tel­tu unii­kit väli­neet juu­ri Kos­ki­ka­ran leik­ki­puis­toa var­ten. Löy­tyy­pä siel­tä myös nime­no­maan alu­eel­le pai­kan pääl­lä raken­net­tu Kos­ki­ka­ra-peli­kin, jos­sa kan­nat­taa käy­dä tes­taa­mas­sa omaa vik­ke­lyyt­tä ja akro­ba­tia­ky­ky­jä.

Huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu puis­to istuu ympä­ris­töön mai­nios­ti. Kun kysyin suun­nit­te­li­jan toi­vet­ta puis­ton käy­tös­tä, en usko sitä ole­van han­ka­la toteut­taa: ”Kun­pa kun­ta­lai­set ottai­si­vat puis­ton omak­seen ja viet­täi­si­vät siel­lä aikaa. Puis­to on teh­ty hei­tä var­ten. Se on iso sat­saus lap­siin ja nuo­riin. Jos­pa puis­toa osat­tai­siin arvos­taa.”

Leik­ki­puis­ton ava­jai­sia juh­li­taan 24.11. klo 15–16. Sil­loin puis­to täyt­tyy lap­sil­le suun­na­tus­ta pik­ku­jou­luoh­jel­mas­ta. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Hil­la Karp­pi­nen
ympä­ris­tön­hoi­ta­ja
Ii

Kir­joit­ta­ja on aloit­ta­nut ympä­ris­tön­hoi­ta­ja­na Iis­sä syk­syl­lä 2018. Hänen mie­les­tään vihe­rym­pä­ris­tö on koke­mus kai­kil­le ais­teil­le, ja laa­duk­kain ympä­ris­tö syn­tyy toi­mi­van yhteis­työn tulok­se­na. Suun­nit­te­lun lisäk­si kir­joit­ta­jal­la on työ­ko­ke­mus­ta mai­se­man­hoi­to –  ja viher­ra­ken­nus­töis­tä. Jat­kos­sa Ran­ta­poh­jas­sa ilmes­tyy sään­nöl­li­ses­ti Hil­lan kir­joit­ta­mia kuu­lu­mi­sia Iin kun­nan vihe­rym­pä­ris­tös­tä. Hil­lal­le voi lähet­tää jut­tu­vink­ke­jä ja palau­tet­ta ympä­ris­töi­hin liit­ty­vis­tä asiois­ta osoit­tee­seen toimitus@rantapohja.fi