Kolum­ni: Sote-uudis­tuk­seen val­mis­tau­du­taan myös Oulunkaarella

Yli 15 vuo­den val­mis­tau­tu­mi­sen ja eri­lais­ten vai­hei­den jäl­keen sote-uudis­tuk­ses­ta on tul­lut tot­ta. Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na on taa­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen yhden­ver­tai­nen saa­ta­vuus ympä­ri Suomen.

Lisäk­si tavoit­tee­na on kaven­taa kan­sa­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin ero­ja. Muu­tos on tar­peel­li­nen ja odo­tet­tu, mut­ta luon­nol­li­ses­ti se myös nos­taa esil­le kysy­myk­siä: mitä tapah­tuu Oulun­kaa­ren kun­ta­lais­ten pal­ve­luil­le? Entä henkilöstölle?

Uut­ta hyvin­voin­tia­luet­ta val­mis­te­le­maan on Poh­jois-Poh­jan­maal­la koot­tu väliai­kai­nen val­mis­te­lu­toi­mie­lin, jon­ka teh­tä­vä­nä on val­mis­tel­la hyvin­voin­tia­lu­een toi­min­nan ja hal­lin­non käyn­nis­tä­mi­nen. Lapin ja Simon osal­ta toi­mie­lin­tä ollaan muodostamassa.

Hyvin­voin­tia­lu­een käyn­nis­ty­mi­seen liit­tyen poh­di­taan muun muas­sa lähi­pal­ve­lui­den toteut­ta­mi­sen tapo­ja: mit­kä pal­ve­lut ovat hyvin­voin­tia­lu­een yhtei­siä pal­ve­lu­ja ja mit­kä pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja. Samal­la arvioi­daan mah­dol­li­suuk­sia säh­köis­ten pal­ve­lui­den hyö­dyn­tä­mi­seen kun­ta­lais­ten arjes­sa. Val­mii­ta vas­tauk­sia esi­mer­kik­si pal­ve­lu­ver­kon suh­teen ei vie­lä ole, mut­ta val­mis­te­lus­sa huo­mioi­daan pal­ve­lut ennen kaik­kea pal­ve­lu­tar­pei­den ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta: kuin­ka pal­jon ja mil­lai­sia pal­ve­lui­ta kun­nas­sa tar­vi­taan esi­mer­kik­si van­huk­sil­le ja lap­si­per­heil­le? Voi­tai­siin­ko alu­eel­le tuo­da jal­kau­tu­via eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­ta kuten eri­kois­sai­raan­hoi­don lää­kä­ri­tu­ki ter­veys­a­se­man ammattilaisille?

Tule­va uudis­tus on laa­jin Suo­mes­sa kos­kaan teh­ty liik­keen­luo­vu­tus, jos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la noin 17 000–18 000 työn­te­ki­jää siir­tyy uuden työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen. Siir­to kos­kee myös tuki­pal­ve­lu­jen, kuten ICT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­jen, työn­te­ki­jöi­tä mikä­li teh­tä­vis­tä vähin­tään puo­let koh­dis­tuu sote-pal­ve­lui­hin. Näin myös Oulun­kaa­ren hen­ki­lös­tös­tä tulee hyvin­voin­tia­lu­een hen­ki­lös­töä vuo­den 2023 alusta.

Hen­ki­lös­tö siir­tyy hyvin­voin­tia­lu­een pal­ve­luk­seen niin sanot­tui­na van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä. Siir­ty­mä­het­kel­lä voi­mas­sa ole­vat työ- tai vir­ka­suh­tee­seen liit­ty­vät oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det säi­ly­vät. Uuden orga­ni­saa­tion val­mis­te­lu­työ alkaa syk­syl­lä ja jat­kuu vuo­den 2022.

Val­mis­te­lu­toi­mie­li­men toi­min­ta jat­kuu alku­vuo­teen 2022 alue­val­tuus­ton valin­taan ja alue­hal­li­tuk­sen aset­ta­mi­seen saak­ka. Alue­val­tuus­to on vaa­leil­la valit­ta­va toi­mie­lin. Haluam­me­kin muis­tut­taa, että äänes­tä­mäl­lä ja ehdok­kaak­si ryh­ty­mäl­lä voi vai­kut­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kehit­ty­mi­seen koko Pohjois-Pohjanmaalla.

Uudis­tuk­seen on varau­dut­tu hyvin ja val­mis­te­lua on teh­ty Poh­jois-Poh­jan­maal­la jo pit­kään. Meil­lä Oulun­kaa­rel­la suh­tau­du­taan­kin uudis­tuk­seen posi­tii­vi­sin mie­lin – on uudis­tuk­sen toi­meen­pa­non aika.

Lee­na Pimperi-Koivisto.

Anu Vuo­ri­nen.

Lee­na Pim­pe­ri-Koi­vis­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja, väliai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men jäsen ja Anu Vuo­ri­nen, kehi­tys- ja resurs­si­joh­ta­ja, väliai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men jäsen