Päät­tä­jäl­tä: Mur­rok­sen aikaa

Jor­ma Leskelä.

Olem­me pääs­seet vuo­den kier­ros­sa tam­mi­kuu­hun, eli het­keen jol­loin tal­ven sel­kä taittuu.

Suo­men kie­len sana tam­mi tar­koit­taa myös napaa tai akse­lia. Van­han kan­san mukaan se on tar­koit­ta­nut myös tai­vaa­nak­se­lia eli kuvit­teel­lis­ta akse­lia, jon­ka ympä­ri tai­vaan­kan­si pyö­rii. Tam­mi­kuu mer­kit­si siten kuu­kaut­ta, jos­sa tal­vi oli puolivälissä.

Sanon­ta tal­ven­sel­kä voi­daan ymmär­tää niin, että kes­ki­tal­vel­la ollaan vuo­den­kier­ron kor­keim­mal­la koh­dal­la eli seläs­sä ja siel­tä läh­de­tään koh­ti kevät­tä. Sanan­par­sis­sa Hei­kin päi­vä mai­ni­taan “tal­ven­na­vak­si”, jol­loin Heik­ki mur­taa tal­ven selän ja kar­hu kään­tää kylkeään.

Vii­me syk­sy­nä tule­va tal­vi herät­ti meis­sä mones­sa huo­lia, eikä vähi­ten hur­jas­ti nous­sei­den säh­kön hin­to­jen takia.

Onnek­si pahim­mat uhka­ku­vat säh­kön hin­to­jen pysy­väs­tä nousus­ta ovat tait­tu­neet ja hin­nat tul­leet mal­til­li­sem­mal­le tasol­le. Toki ne ovat edel­leen tasol­la, joi­ta emme ole tot­tu­neet näkemään.

Onnek­si säät ovat kui­ten­kin olleet säh­kön­ku­lu­tuk­sen kan­nal­ta suo­siol­li­sia, eikä aina­kaan vie­lä ole ollut pit­kiä pakkasjaksoja.

Säät ovat suo­si­neet myös oma­va­rais­ta ener­gia­tuo­tan­toa. Onhan tuu­li­nen ja leu­to sää paras yhdis­tel­mä tuu­li­voi­man tuo­tan­nol­le, jota myös Oulus­sa on runsaasti.

Tuu­li­voi­man hur­ja lisään­ty­mi­nen näkyy myös Oulun päät­tä­jien pöy­dil­lä. Nykyi­sin useas­sa yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa on jokin asia esil­lä tuu­li­voi­maan liit­tyen. Ylei­nen hyväk­syn­tä tuu­li­voi­maa koh­taan on kas­va­nut. Se, että se lisää ener­giao­ma­va­rai­suut­ta, huol­to­var­muut­ta ja tuo alueil­le elin­voi­maa, on myön­tei­nen asia.

Toi­saal­ta, emme voi kui­ten­kaan vähek­syä sii­tä aiheu­tu­via hait­to­ja. Var­sin­kin alu­eet, joi­hin raken­ne­taan taik­ka voi­daan raken­taa run­saas­ti voi­ma­loi­ta, ovat kovien muu­tos­pai­nei­den alla.

Yksi suu­rim­mis­ta epä­koh­dis­ta on tuu­li­voi­ma­puis­to­jen siir­to­lin­jo­jen kor­vauk­set. Alu­eet, joil­le voi­ma­loi­den raken­ta­mi­nen suo­raan koh­dis­tuu, saa­vat sopi­muk­sis­ta riip­puen asian­mu­kai­set kor­vauk­set. Siir­to­lin­jo­jen alle jää­vien mai­den kor­vauk­set taas eivät ole samal­la tasolla.

Tämä on asia, johon niin kun­ta­päät­tä­jien kuin val­ta­kun­nan tasol­la­kin on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta ja saa­tet­ta­va asia kuntoon.

Kun­ta­päät­tä­ji­nä me voim­me kiin­nit­tää asi­aan huo­mio­ta kaa­voi­tuk­sen kei­noin. Tule­vat, kevääl­lä valit­ta­vat uudet kan­san­edus­ta­jat taas lain­sää­dän­töä tarkastamalla.

Tämä ei voi olla yhtiöil­le kustannuskysymys.

Jat­kos­sa, jos ja kun tuu­li­voi­man avul­la tuo­te­taan säh­kön lisäk­si myös vetyä, voi­ma­loi­den kan­nat­ta­vuus para­nee enti­ses­tään. Voim­me olla tule­vai­suu­des­sa ener­gian osal­ta jopa vien­ti­maa. Sil­loin voit­to­ja pitää jakaa tas­a­puo­li­ses­ti myös niil­le tahoil­le, joi­den avul­la tämä kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Maanomistajat.

Täl­lä taval­la toi­mi­mal­la saam­me lisät­tyä tuu­li­voi­man entis­tä suu­rem­paa hyväk­syt­tä­vyyt­tä. Ja sitä kaut­ta tuu­li­voi­maa. Voim­me koh­ta olla tilan­tees­sa, jos­sa myös ener­gia­mur­rok­sen sel­kä tait­tuu. Läh­dem­me koh­ti uut­ta, valoi­sam­paa ja ener­giao­ma­va­rai­sem­paa aikaa.

Hyvää tal­ven jat­koa kai­kil­le Ran­ta­poh­jan lukijoille!

Jor­ma Les­ke­lä, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen, Keskusta