Päät­tä­jäl­tä: Kuin­ka lisä­tä kun­ta­lais­ten osal­li­suut­ta ja tie­toi­suut­ta 2020-luvulla?

Jari Laru.

Maam­me kun­ta­kent­tä muut­tuu vuo­den 2023 alus­ta mer­kit­tä­väs­ti, kun sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pelas­tus­toi­mi siir­ty­vät hyvin­voin­tia­luei­den vas­tuul­le. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että kun­tien roo­li hyvin­voin­nin edis­tä­jä­nä lak­kai­si sote-raken­ne­uu­dis­tuk­sen jälkeen.

Päin­vas­toin. Kun­ta­lain toi­ses­sa kap­pa­lees­sa sano­taan kun­tien vas­tuus­ta seu­raa­vaa: ”Kun­ta edis­tää asuk­kai­den­sa hyvin­voin­tia ja alu­een­sa elin­voi­maa sekä jär­jes­tää asuk­kail­leen pal­ve­lut talou­del­li­ses­ti, sosi­aa­li­ses­ti ja ympä­ris­töl­li­ses­ti kes­tä­väl­lä tavalla.”

Hyvin­voin­tia lisää­vät arki­set asiat, kuten lähi­lii­kun­ta­pai­kat, kevyen lii­ken­teen väy­lät ja ulkoi­lu­rei­tit, kult­tuu­ri­pal­ve­lut, uima­hal­lit, kir­jas­tot ja asu­kas­tu­vat- ja olo­huo­neet. Kun kun­ta­lai­nen on aktii­vi­nen, pysy­vät sai­rau­det­kin loi­tol­la. Näis­tä hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vis­tä ja lisää­vis­tä pal­ve­luis­ta vas­taa jat­kos­sa­kin kunta.

On myös hyvä muis­taa, että kaik­ki hyvin­voin­tia edis­tä­vät toi­met eivät mak­sa mitään. Esi­mer­kik­si yhdis­tys­toi­min­ta ja tal­koot edis­tä­vät hyvin­voin­tia osal­li­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den myö­tä. Osal­li­suus on syr­jäy­ty­mi­sen vastavoima!

Kun­ta­lii­ton mukaan vah­va osal­li­suus ja aktii­vi­set kun­ta­lai­set teke­vät kun­nas­ta yhtei­söl­li­sen, elin­voi­mai­sen ja sosi­aa­li­ses­ti kes­tä­vän. Kun­ta­lais­ten oikeu­des­ta osal­lis­tua sää­de­tään kun­ta­lain (410/2015) 22§:ssä. Sen mukaan asuk­kail­la ja pal­ve­lu­jen käyt­tä­jil­lä on oikeus osal­lis­tua kun­nan toimintaan.

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­pal­ve­lu­jen joh­dol­la on laa­dit­tu Oulun kau­pun­gin vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2019–2021, jon­ka laa­ti­mi­seen otet­tiin mukaan kau­pun­gin oulu­lai­set, kau­pun­gin hen­ki­lös­tö ja eri sidosryhmät.

Vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­mas­sa ase­tet­tiin eri­lai­sia tie­don­kul­kuun, poliit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon ja kun­ta­lais­ten toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin liit­ty­viä tavoit­tei­ta. Esi­mer­kik­si tie­don­ku­lun osal­ta tavoi­te suun­ni­tel­mas­sa on lisä­tä kun­ta­lais­ten tie­toi­suut­ta sii­tä mitä kau­pun­gis­sa tapah­tuu ja mil­lai­sia osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia heil­lä on. Pää­tök­sen­te­koon liit­tyen erää­nä tavoit­tee­na on se, että päät­tä­jät ovat tie­toi­sia kun­ta­lais­ten näke­myk­sis­tä ja pää­tös­ten vai­ku­tuk­sis­ta. Kun­ta­lais­ten toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin liit­ty­vä tavoi­te vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­mas­sa on tukea kun­ta­lais­ten omaeh­tois­ta toimintaa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­ma oli ja on edel­leen var­sin kun­nian­hi­moi­nen, mut­ta kysees­sä ei ole ”mikä tahan­sa asia­kir­ja”, sil­lä jopa perus­tus­lain 14§ ottaa kan­taa ylei­siin vaa­li- ja osal­lis­tu­mi­soi­keuk­siin. Sen mukaan jul­ki­sen val­lan teh­tä­vä­nä on edis­tää yksi­lön mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua yhteis­kun­nal­li­seen toi­min­taan ja vai­kut­taa hän­tä itse­ään kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon. Perus­tus­lain (20 §) mukaan jul­ki­sen val­lan tulee myös pyr­kiä tur­vaa­maan jokai­sen mah­dol­li­suus vai­kut­taa eli­nym­pä­ris­töään kos­ke­vaan päätöksentekoon.

Digi­ta­li­saa­tion aika­kau­del­la voi­sim­me mer­kit­tä­väs­ti lisä­tä kun­ta­lais­ten tie­toi­suut­ta pää­tök­sen­teos­ta ja osal­li­suut­ta sii­hen hyö­dyn­tä­mäl­lä ajan­mu­kai­sia työ­ka­lu­ja niin kuu­le­mi­ses­sa kuin tie­to­va­ran­to­jen avaa­mi­ses­sa kun­ta­lais­ten ja päät­tä­jien käyttöön.

Digi­ta­li­saa­tion mah­dol­li­suuk­sis­ta esi­merk­ki­nä toi­mii kau­pun­gin­val­tuus­ton 25.4. käsit­te­le­mä Oulun kau­pun­gin ympä­ris­tö­oh­jel­man toteu­ma­ra­port­ti, joka oli luon­teel­taan inte­rak­tii­vi­nen näky­mä kau­pun­gin tie­to­va­ran­toi­hin. Täl­lai­sia visua­li­soin­te­ja tar­vi­taan huo­mat­ta­vas­ti lisää, jot­ta kun­ta­lais­ten tie­toi­suut­ta ja osal­li­suut­ta saa­daan lisät­tyä nykyisestä.

Oli­si­ko ken­ties aika ryh­tyä poh­ti­maan digi­taa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja visua­li­soin­nin ohjel­maa tai jopa vain kää­riä hihat ja ottaa nyky­ai­kai­set jär­jes­tel­mät käyt­töön poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon ja kun­nal­lis­ten pal­ve­lui­den kai­kil­la tasoilla?

Jari Laru, KT, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäsen, Kokoomus