Har­taus: Toi­vei­kas­ta aikaa

Mat­ti Jurvelin.

Kevä­tai­ka on täyn­nä toi­voa. Näin voi huo­ma­ta, kun kat­soo luon­non elä­mää. Valon mää­rä on huo­mat­ta­vas­ti lisään­ty­nyt ja jat­ku­va läm­pö tekee tie­tä uudel­le kas­vu­kau­del­le. Elä­mä voit­taa kyl­män tal­ven jälkeen.

Voi­ma­kas­ta toi­voa ja uuden elä­män vah­vis­tu­mis­ta saa huo­ma­ta joka kevät lap­sis­sa ja nuo­ris­sa. Elä­mä kan­taa eteen­päin. Lukuis­ten nuor­ten mie­let täyt­ty­vät tänä­kin kevää­nä tule­vai­suu­den toi­veis­ta ja haa­veis­ta. Saa­koon meis­sä kai­kis­sa säi­lyä tämä elä­män­ra­ken­ta­jan asen­ne ja tule­vai­suu­teen ojentautuminen.

Tar­vit­sem­me kevään miel­tä, toi­voa ja roh­keut­ta suun­tau­tua elä­mäs­sä eteen­päin. Elä­män aske­lis­sa jokai­sel­le on tut­tua sekin, kuin­ka kat­se voi ajoit­tain suun­tau­tua alas ja huo­mio on ehkä men­nees­sä. Juma­lan huo­len­pi­don varas­sa voim­me koh­da­ta sopusoin­nus­sa men­neen ajan, tämän het­ken ja tulevan.

Ensi sun­nun­tain pai­menp­sal­mis­sa roh­kais­taan luot­ta­maan Juma­laan kai­kis­sa elä­män tilan­teis­sa. Ylös­nous­sut Jee­sus Kris­tus on Hyvä pai­men. Hän kul­kee rin­nal­lam­me sil­loin­kin, kun emme ole sii­hen asen­noi­tu­neet. Hän pitää hyvää huol­ta jopa sil­loin­kin, kun emme ole haluk­kai­ta koh­taa­maan hän­tä. Hän tah­too osoit­taa hyvää suun­taa elä­mäs­sä. Hänen hyvyys ja rak­kaus pii­rit­tä­vät joka hetki.

Hyvä pai­men on sitou­tu­nut omil­len­sa. Hän on uskol­li­ses­ti rin­nal­lam­me niin päi­vän kirk­kaim­pien kuin pimei­den­kin het­kien tul­les­sa. ”Vaik­ka minä kul­ki­sin pimeäs­sä laak­sos­sa, en pel­käi­si mitään pahaa, sil­lä sinä olet kans­sa­ni” (Psal­mis­ta 23).

Hyvän pai­me­nen seu­ras­sa avau­tuu elä­mään toi­vo. Tämä toi­vo kes­tää isku­ja ja kol­hu­ja­kin. Tänä aika­na tar­vit­sem­me pal­jon toi­voa. Tar­vit­sem­me luot­ta­mus­ta sii­hen, että elä­mä on sit­ten­kin ihmis­tä suu­rem­mas­sa ja vii­saam­mas­sa johdatuksessa.

Elä­män toi­von varas­sa saa roh­keas­ti kas­vaa elä­mäs­sä. Saa nous­ta sii­vil­le ja kokeil­la kuin­ka elä­mä kan­taa. Saa ottaa aske­lia, joi­ta Juma­la viitoittaa.

Siu­nat­tua kevään aikaa sinul­le ja läheisillesi.

Mat­ti Jur­ve­lin, kap­pa­lai­nen, Kii­min­gin seurakunta