Leton­ran­nan vah­vuu­te­na lähi­luon­to ja urheilumahdollisuudet

Joonas Puroila kertoo Kellon Letorannan valttikortteja asuinalueena olevan nimenomaan luonnon läheisyys.Joonas Puroila kertoo Kellon Letorannan valttikortteja asuinalueena olevan nimenomaan luonnon läheisyys.

Puroi­la Oy:n raken­ta­mat eril­lis­ta­lot Kel­lon Leton­ran­taan ovat sisus­tus­vai­hees­sa ja val­mis­ta on tar­koi­tus olla mar­ras­kuus­sa. Kau­pun­gin tont­ti­haus­sa yri­tyk­sel­le osu­neel­le ton­til­le on nous­sut 19 eril­lis­ta­loa, jois­ta löy­tyy niin ensia­sun­non osta­jan tar­pei­siin sopi­via kak­sio­ta kuin nel­jän makuu­huo­neen per­he-asun­to­ja. Puroi­la Oy:n Joo­nas Puroi­la ker­too, että muu­ta­ma asun­to on vie­lä vapaana.

– Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa otam­me aina huo­mioon alu­een tar­peet ja mah­dol­li­suu­det, Puroi­la sanoo.

Talo­yh­tiös­tä löy­tyy vii­den eri koko­luo­kan asun­to­ja, jois­ta pie­nim­mät ovat 56–65 neliö­tä ja isoim­mat ovat 110 neliö­tä. Puroi­la ker­too, että yksi yri­tyk­sen koh­de­ryh­mä on lap­si­per­heet, joi­ta on alu­eel­la paljon.

– Tämä sopii hyvin oma­ko­ti­ta­lon kor­vik­keek­si, kun yllä­pi­tä­mi­seen ei tar­vit­se käyt­tää niin pal­jon aikaa ja vaivaa.

Noin vuo­si sit­ten alka­nut pro­jek­ti alkoi ton­tin saa­mi­sen jäl­keen sii­tä, että yri­tys itse hah­mot­te­li mil­lai­sil­la asun­noil­le alu­eel­la on tar­vet­ta ja talo­yh­tiöl­le annet­tiin raa­mit. Pit­kä­ai­kai­nen yhteis­työ­kump­pa­ni tekee suun­ni­tel­mat ja ark­ki­teh­ti mää­rit­te­lee isos­ti sen, mil­lai­sel­ta koko­nai­suus näyttää.

– Tie­ten­kin voim­me ehdot­taa muu­tok­sia ja käym­me suun­ni­tel­mia yhdes­sä läpi.

Leton­ran­nan valt­ti­kor­tik­si Puroi­la mai­nit­see lähi­luon­non ja Vir­pi­nie­men lähei­syys on yksi mark­ki­noin­nin näkö­kul­mis­ta. Hän lisää, että haas­tee­na on nime­no­maan saa­da ulko­paik­ka­kun­ta­lai­set pai­kan pääl­le totea­maan alu­een mah­dol­li­suu­det, sil­lä mones­ti uut­ta kotia etsi­tään sijain­ti edellä.

– Aluet­ta on mark­ki­noi­tu aktii­vi­sen ulkoil­maih­mi­sen unel­ma­si­jain­ti­na. Moni, joka ei ollut entuu­des­taan aja­tel­lut Kel­loa yhte­nä mah­dol­li­se­na asuin­paik­ka­na, on yllät­ty­nyt alu­ees­ta erit­täin posi­tii­vi­ses­ti. Eli on hyvä uskal­taa kat­soa vähän sen raja­tun alu­een ulko­puo­lel­ta­kin tarjontaa.

Puroi­lal­la arvel­laan, että myös kou­lu­jen ja perus­pal­ve­lui­den lähei­syys hou­kut­te­lee lap­si­per­hei­tä alu­eel­le. Suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu niin lap­si­per­heet kuin aktii­vi­set liikkujatkin.

– Tääl­tä löy­tyy poik­keuk­sel­li­sen isot varas­to­ti­lat, min­ne mah­tu­vat urhei­lu­vä­li­neet suk­sis­ta pol­ku­pyö­riin säilöön.

Vaik­ka talo­yh­tiös­sä on vie­lä muu­ta­ma asun­to vapaa­na, Puroi­la ei ole huo­les­tu­nut, sil­lä asun­not on aina saa­tu myy­tyä. Han­ke­ra­hoi­tus vaa­tii myös tie­tyn varaus­ti­lan­teen, jot­ta raken­ta­mi­nen voi edes alkaa. Asun­to­jen neliö­hin­nat ovat muu­ta­man sata­sen hal­vem­pia kuin lähem­pä­nä Oulun kes­kus­taa ja sii­hen on voi­tu vai­kut­taa muun muas­sa ton­tin hel­pol­la rakennettavuudella.

– Hin­ta ei vai­ku­ta laa­tuun, vaan kaik­ki on teh­ty asu­jia var­ten prii­ma mate­ri­aa­leis­ta. Tont­tien vuo­kra on vyö­hyk­keel­lis­tä ja se näkyy tääl­lä mata­lam­pa­na vastiketasona.

Koro­nan aiheut­ta­mat raa­ka-aine­pu­la ja hin­to­jen nousu ei enää vai­ku­ta juu­ri­kaan raken­ta­mi­seen eikä saa­ta­vuuson­gel­mia ole ollut. Puroi­la ker­too, että myös työ­voi­maa on ollut hyvin saa­ta­vil­la. Osa työn­te­ki­jöis­tä on Puroi­lan omil­la palk­ka­lis­toil­la ja aliu­ra­koit­si­joi­ta on laa­ja ver­kos­to. Kel­los­sa jäl­jel­lä on asun­to­jen vii­meis­te­ly ja sisus­ta­mi­nen, piho­jen teke­mi­nen ja asfal­toin­ti sekä aito­jen teke­mi­nen. Yksi asun­to on tar­koi­tus sisus­taa myös huo­ne­ka­luin, jot­ta osta­jat voi­vat hah­mot­taa tilat mah­dol­li­sim­man hyvin. Lat­ti­aan asti ulot­tu­vat ikku­nat tuo­vat pal­jon valoa asun­toi­hin ja isot ikku­nat ovat nyky­ään Puroi­lan mukaan jo stan­dar­di. Raken­nusai­ka­na oste­tun asun­non mate­ri­aa­li­va­lin­toi­hin on kerin­nyt vai­kut­taa, mut­ta muu­ten valin­nois­ta on vas­tan­nut arkkitehti.

– Nyt jo asun­nois­sa näkyy asu­jien oma tyyli.