Kel­lon R‑kioski lopettaa

Kellon R-kioski lopettaa toimintasa toukokuun loppuun mennessä.Kellon R-kioski lopettaa toimintasa toukokuun loppuun mennessä.

Kel­lon R‑kioskin toi­min­ta lop­puu tule­va­na kevää­nä tou­ko­kuun aika­na. R‑kioskin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäki ker­too pää­tök­sen olleen raskas.

–Vali­tet­ta­vas­ti asia­kas­vir­ran muu­tok­set ovat haas­ta­neet kios­kin toi­min­nan kan­nat­ta­vuut­ta. Täs­tä syys­tä olem­me teh­neet kios­kin sulkemispäätöksen.

Ovet sul­keu­tu­vat pysy­väs­ti tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la, mihin asti asiak­kai­ta pal­vel­laan nykyi­sil­lä aukio­loa­joil­la. Mäki sanoo, että Kel­lon kios­ki tulee toi­mi­maan edel­leen ja mah­dol­li­sim­man pit­kään normaalivalikoimalla.

–Arvioim­me mah­dol­lis­ta varas­ton ulos­myyn­tiä lähem­pä­nä toi­min­nan päättymistä.

Mäki ymmär­tää har­mi­tuk­sen, sil­lä kios­ki on ollut jo pit­kään osa alu­een asiak­kai­den arkea, eikä kukaan toi­voi­si pal­ve­lui­den vähentyvän.

–Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni kui­ten­kin löy­täi­si R‑kioskin pal­ve­lut alu­een muis­ta kios­keis­ta, esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taal­ta, mah­dol­li­sim­man mutkattomasti.

Asiak­kai­den kes­kuu­des­sa Kel­lon ärrän lopet­ta­mis­tie­to on ollut tie­dos­sa jo jon­kin aikaa ja se herät­tää pai­kal­lis­ten kes­ken pal­jon kes­kus­te­lua. Kios­kil­ta ker­ro­taan, että lopet­ta­mis­pää­tös on näky­nyt hie­man jo asiak­kai­den mää­räs­sä. Jo pit­kään Kel­lon ärräl­lä työs­ken­nel­lyt Tar­ja Nik­ki­nen ker­toi asiak­kai­den ole­van kui­ten­kin erit­täin ymmär­tä­väi­siä. Kel­los­sa asioi asiak­kai­ta niin Hau­ki­pu­taan kuin myös Oulun suun­nal­ta ja osa asiak­kais­ta on asioi­nut kios­kil­la alus­ta pitäen. Työn­te­ki­jät jää­vät kai­paa­maan eten­kin asiakkaita.

–Asiak­kaat ovat suh­tau­tu­neet todel­la ymmär­tä­väi­ses­ti kios­kin lopet­ta­mi­seen ja mah­dol­li­siin puu­tok­siin vali­koi­mas­sa. Moni on miet­ti­nyt ääneen, mis­tä aamu­kah­vin voi nyt hakea. Vakia­siak­kaat ovat aiko­neet käy­dä vii­mei­seen päi­vään saak­ka, mikä läm­mit­tää miel­tä, Nik­ki­nen sanoi.

Osa työn­te­ki­jöis­tä jat­kaa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka, jot­ta kios­ki pys­ty­tään pitä­mään auki tou­ko­kuu­hun saak­ka, mut­ta osa läh­tee uusiin haas­tei­siin jo aiemmin.