Ylei­sö

Teks­ta­rit 12.12.2109

Hei, te van­hem­pi paris­kun­ta. Tie­dät­te­kö te, miten näky­mät­tö­miä te olet­te tum­mis­sa vaat­teis­sa kul­kies­san­ne Hau­ki­väy­läl­lä aamui­sin. Voi­sit­te­ko lait­taa hei­jas­ta­van lii­vin pääl­le tai voit­te­ko vali­ta tur­val­li­sem­man käve­ly­rei­tin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Par­ta­hau­ki

Ei vet­tä, ran­taa rak­kaam­paa, ajat­te­lim­me aina­kin me Paka­sen­nie­men pik­ku­po­jat rien­täes­säm­me aina tilai­suu­den tul­len Ii-joki­ran­taan kah­laa­maan. Joki oli vil­li ja vapaa, sitä ei oltu vie­lä alis­tet­tu tuot­ta­maan säh­köä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 22.8.

Vai on Iis­sä Ilmas­toA­ree­na -fes­ti­vaa­li. Ettei vain ois päät­tä­jil­lä tar­ve pääs­tä val­ta­me­dioi­hin pais­tat­te­le­maan… Sil­lä täl­lä ilmas­to­vou­hot­ta­mi­sel­la ei ole kyl­lä ihan mitään mer­ki­tys­tä ei Iin eikä Suo­men osal­ta. Mie­ti­tään­pä nyt oike­aa mit­ta­suh­det­ta, kun Kii­na, Intia ja Yhdys­val­lat puk­kaa son­taa ilmaan. Kyl­lä Iis­sä tar­vi­si sitä rahaa lait­taa vähän muu­hun­kin kuin tuol­lai­seen hum­puu­kiin. Ja tämä tari­na on tosi.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen akus­tii­kas­ta

Göran Thorn­berg kir­joit­ti hei­nä­kuun lopul­la tämän leh­den kes­kus­te­lem­me -pals­tal­la Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen akus­tii­kas­ta. Pahoit­te­len että vas­ti­ne tulee näin myö­hään mm. lomien takia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Mega­jät­ti­pot­ti Iihin

Ii on hoi­ta­nut ener­gia­po­li­tiik­kaa vuo­si­kym­me­net esi­mer­kil­li­ses­ti. Kun­ta ja kun­ta­lai­set ovat hyö­ty­neet näis­tä pää­tök­sis­tä alem­pi­na säh­kön hin­toi­na ja kun­ta on saa­nut vuo­sit­tain sato­jen tuhan­sien tuo­tot. Ii on nii­tä har­vo­ja kun­tia Poh­jois-Suo­mes­sa, jos­sa on oma ener­gia­lai­tos. Iil­lä on myös osuus Raa­sa­kan ja Pah­ka­kos­ken voi­ma­lai­tok­sis­ta ja nii­den tuo­tos­ta. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten teh­dyis­tä tai­ta­vis­ta pää­tök­sis­tä saam­me naut­tia jat­kos­sa­kin

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMie­li­pi­de: Olvas­suo

Olvas­suo sijait­see Pudas­jär­ven, Puo­lan­gan ja Uta­jär­ven alueil­la Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­lel­la. Se on laa­ja erä­maa­suo­a­lue, joka on yhdis­tel­mä kai­ken­lai­sia soi­ta. Suo­a­lue kuu­luu Suo­men olois­sa har­vi­nai­siin luon­non­näh­tä­vyyk­siim­me.Teks­ta­rit 31.7.2019

On ikä­vä muis­tel­la vuot­ta 1990. Mak­set­tiin pan­keil­le 80 mil­jar­dia. Vero­ra­ho­ja ja elä­ke­läis­ten perus­e­läk­kei­tä meni pank­kien tuke­mi­seen. Nyky­ajan ihmi­sil­lä sama meno jat­kuu. Vel­ko­ja ei mak­se­ta, vero­ja jää elä­ke­läis­ten mak­set­ta­vak­si.


Mie­li­pi­de: Muu­tok­set eivät tapah­du het­kes­sä

Val­tuus­to­kol­le­ga Anne­ma­ri Eno­jär­vi kir­joit­ti 25.7. Ran­ta­poh­jas­sa hänel­le­kin tär­keäs­tä aiheesta/alueesta ja sen ongel­mas­ta eli Vir­pi­nie­men loma-asu­tusa­lu­ees­ta ja sin­ne pysy­vän osoit­teen saa­mi­sen vai­keu­des­ta. Teks­tis­sä oli jon­kin ver­ran oiot­ta­vaa, joten pää­tin ker­toa näke­myk­se­ni asias­ta.

Jos läh­den aivan alus­ta liik­keel­le eli sii­tä kun Hau­ki­pu­taan kun­nas­ta annet­tiin lupa pysy­vään asu­mi­seen ko. loma-asun­toa­lu­eel­la. Minä­kin ihmet­te­len mik­si tähän kun­nan toi­mes­ta ryh­dyt­tiin. Tuol­loin asias­ta kyse­lin ja edel­leen ihmet­te­len. Mut­ta niin sii­nä kui­ten­kin kävi ja tai­ta­vat ne hen­ki­löt, jot­ka tämän etu­ne­näs­sä tuol­loin sal­li­vat, olla enim­mäk­seen jo pois “kuviois­ta”. Enkä tar­koi­ta täl­lä lupien käsit­te­li­jöi­tä, hehän toteut­ta­vat ylem­pää annet­tu­ja ohjei­ta. Mitä tulee kun­ta­lii­tok­seen, muis­tut­tai­sin, että se ei ollut pak­ko­lii­tos. Se teh­tiin sopi­mal­la vii­den kun­nan kes­ken, toki äänes­tys­pää­tök­sel­lä. Yhdis­ty­mis­so­pi­muk­sen olem­me kaik­ki vas­tuul­li­set päät­tä­jät aikoi­naan luke­neet, eikö vain? Lii­tok­seen pää­dyt­tiin huo­non talous­ti­lan­teen vuok­si ei suin­kaan huvik­seen. Se mitä lii­tok­ses­ta seu­ra­si onkin sit­ten toi­sen kes­kus­te­lun aihe, joten sii­tä ei täs­sä enem­pää.

Sit­ten tähän osoit­teen saan­tiin loma-asun­toa­lu­eel­la. Kir­joit­ta­ja syyt­tää yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taa asian vat­vo­mi­ses­ta. Asia halu­taan hoi­taa vii­mein­kin lop­puun, joten se tulee hoi­taa kun­nol­la. Uskon, että pit­kään hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­nee­na kir­joit­ta­ja tie­tää, että kaik­ki asiat eivät tapah­du het­kes­sä. Lau­ta­kun­ta hakee kai­kil­le paras­ta rat­kai­sua. Vas­tuu­ta ei sysä­tä Hel­sin­kiin Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­seen, vaan odo­te­taan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män luo­ki­tuk­sen muu­tok­sen toteu­tu­mis­ta, se oli­si hel­poin rat­kai­su täs­sä asias­sa. Sil­loin osoit­teen sai­si myös ko. alu­eel­le ilman kaa­va­muu­tos rum­baa.

Oulu on suu­ri kau­pun­ki. Jos kaa­va­mää­räyk­sis­tä ei pide­tä kiin­ni, raken­ta­mi­nen vil­liin­tyy aivan täy­sin. Miten vir­ka­mie­het ja lau­ta­kun­ta ovat eden­neet asias­sa? Esim. alu­een asuk­kail­le on lähe­tet­ty kyse­ly mah­dol­li­ses­ta kaa­va­muu­tok­ses­ta, lähes­kään kaik­ki kyse­lyyn vas­tan­neet eivät halun­neet ryh­tyä kaa­va­muu­tok­seen, vaan oli­vat tyy­ty­väi­siä nyky­ti­lan­tee­seen. Kaa­va­muu­tos toi­si kus­tan­nuk­sia, kos­ka esim. tiet ym. infra pitäi­si vas­ta­ta kaa­voi­te­tun alu­een kri­tee­rei­tä. Nämä asiat tun­tuu var­maan kun­ta­lai­sis­ta kiusaa­mi­sel­ta, mut­ta ei se sitä ole. Vir­ka­mie­het toi­mi­vat vir­ka­vas­tuul­la, me päät­tä­jät olem­me myös vas­tuus­sa teke­mis­täm­me pää­tök­sis­tä. Me haluam­me saa­da asian rat­kai­suun ihan yhtä lail­la kuin alu­eel­la asu­vat osoit­teet­to­mat ihmi­set. Toi­vo­taan että heti alkusyk­sys­tä saa­tai­siin tuo pää­tös Hel­sin­gin suun­nal­ta ja  tämä­kin asia saa­tai­siin lop­puun­kä­si­tel­tyä ja alu­een asun­to­jen omis­ta­jat voi­si­vat elää tyy­ty­väi­si­nä. Tai myy­mäl­lä asun­ton­sa, joka nyt kuu­le­ma tak­ku­aa juu­rin tämän osoit­teet­to­muu­den vuok­si.

Kir­joit­ta­ja mai­nit­si myös että kun­ta­lai­sil­le ei vas­ta­ta heil­tä tul­lei­siin säh­kö­pos­tei­hin. Minä vas­taan yleen­sä ja jos en osaa, väli­tän vies­tin jol­le­kin joka asian parem­min tun­tee. Jos­kus kir­jeen­vaih­don­kin on loput­ta­va, var­sin­kin sii­nä tapauk­ses­sa kun huo­maa, että yhteis­tä näke­mys­tä asias­ta ei ole.