Ylei­sö

Teks­ta­rit

Iin kun­ta rupe­si pis­tä­mään talout­ta kun­toon lomaut­ta­mal­la kesäl­lä mata­la­palk­kai­sim­pia työn­te­ki­jöi­tä. Iis­sä on ide­aa Kii­tos Olli Häy­ry­sel­le, kun saan kat­sel­la ohi­kul­kies­sa­ni.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ollin­kor­pi alen­taa kiin­teis­tö­jen arvo­ja

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­ta­mi­nen saa aikaan vai­ku­tusa­lu­eel­la ja naa­pu­ris­tos­sa kiin­teis­tö­jen arvon ale­ne­mi­sen. Lähim­mät kiin­teis­töt käy­vät jopa mark­ki­na­kel­vot­to­mik­si. Ei kukaan tule osta­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Iin kun­ta sat­saa vain ilmas­ton­muu­tok­seen ja tuu­li­myl­ly­vou­ho­tuk­seen. Laki­sää­tei­set pal­ve­lut ovat retu­pe­räl­lä. Esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­siin ei saa apua, vaik­ka kuin­ka pyy­tää. Lähel­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­vaus myös mai­se­mas­ta?

Tuu­li­voi­mayh­ty­mä suun­nit­te­lee Iin Olha­van ja Simon tuu­li­voi­ma­kes­kit­ty­miin liit­tyen alu­eel­le suur­ta säh­kö­lin­jaa. Kysy­mys on kui­ten­kin Iin ja Simon alu­een vesia­lu­een, laa­jan…


Hyvää Vael­lus­ka­la­päi­vää

16.5. vie­tet­tiin joka­vuo­tis­ta kan­sain­vä­lis­tä vir­ta­ve­si­päi­vää. Sitä kan­nat­taa viet­tää Iijoel­la­kin. Suun­ni­tel­mat joen ennal­lis­ta­mi­sek­si ete­ne­vät posi­tii­vi­ses­ti ja muu­tos­pro­ses­si vesi­voi­mayh­tiöi­den kala­ta­lous­vel­voit­tei­den osal­ta on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Parem­pia kas­sa­pöy­tiä tar­vit­tai­siin

Annat­han edel­li­sen asiak­kaan paka­ta ostok­sen­sa ennen kuin siir­ryt pak­kaa­maan, kuu­lu x-mar­­ke­­tin ämy­ris­tä. No, seu­raa­va asia­kas pak­kaa jo vie­res­sä­ni, alle met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Minä olen vii­rus

Minä olen vii­rus. Minä lii­kun siel­lä ja tääl­lä tai olen liik­ku­mat­ta. Saa­tan olla ilmas­sa tai eri­lai­sil­la pin­noil­la. Minä olen vie­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nal­le

Mal­mi­net­sin­tä­ra­jaus sijot­tuu lähim­mil­lään alle vii­den kilo­met­rin pää­hän Iin kes­kus­taa­ja­maa. Varaus ei toteu­ta Iin kun­nan tavoit­tei­ta. Iin kun­nan mukaan tuli­si edis­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kyl­lä­pä on Iin kun­ta huo­lis­saan mal­mi­net­sin­nän vai­ku­tuk­sis­ta – eipä ole huo­lis­saan tuu­li­voi­ma­loi­den aiheut­ta­mis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Tulee­ko lii­an lähel­le omaa tont­tia? Olen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus