Ylei­sö

Teks­ta­rit 13.6.2019

Iin Hami­nan Vih­ko­saa­res­sa pidet­tä­vis­tä moot­to­ri­kelk­ka­kil­pai­luis­ta vet­ten pääl­lä. Sehän on niin tren­di-eko­ta­pah­tu­ma ja ollaan Euroo­pan keu­la­ku­va­na. Kyl­lä kai mei­dän kun­nan eko­myön­tie­set päät­tä­jät kut­su­vat vaik­ka vih­rei­den Haa­vis­ton tutus­tu­maan eko­ta­pah­tu­maan, niin saa­tai­siin täl­lai­sia tapah­tu­mia pitää jakos­sa­kin.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Kal­man­ki­ven kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta

Ran­ta­poh­ja jul­kai­si 7.5.2019 laa­jan ja kiin­nos­ta­van jutun moto­ris­tin kuo­le­mas­ta tör­mäyk­ses­sä kal­man­ki­veen Hols­tin­mäel­lä vuon­na 1893. Asias­ta on saa­ta­vil­la taus­ta­tie­toa, joka antaa tapah­tu­mas­ta var­sin toi­sen­lai­sen kuvan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mie­li­pi­de: Bio­eta­no­lin jake­lu heik­koa poh­joi­ses­sa

Nyt kun kes­kus­tel­laan auto­jen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­tä, olen pan­nut mer­kil­le että mitä poh­joi­sem­paan men­nään, on bio­eta­no­lin tank­kaus­mah­dol­li­suus aina vaan vähäi­sem­pää. Oulus­sa on 4 paik­kaa, seu­raa­va ylös­päin on Kemis­sä. Tus­kin moni edes har­kit­see muun­ta­van­sa auto­aan bio­eta­no­li­käyt­töi­sek­si, sil­lä eta­no­lia ei lähel­tä saa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja -tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoi­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMie­li­pi­de: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­­li­­voi­­ma-asias­­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus