Ylei­sö

Kes­kus­te­lem­me: Huo­les­tu­mi­nen OUT – teke­mi­nen IN

Polii­sin toi­min­ta puhut­taa tänä päi­vä­nä pal­jon. Yhä useam­pi on huo­lis­saan asias­ta. On pal­jon rikok­sia ja nii­tä ei tut­ki­ta. Tämä on joh­ta­nut rikol­li­suu­den aal­lon yhä pahe­ne­vaan kas­vuun. Tilas­tot eivät kui­ten­kaan ker­ro totuut­ta, joi­hin viran­omai­set aina vetoa­vat. Yhä useam­pi vas­tuun­tun­toi­nen yrit­tä­jä on jou­tu­nut nyky­ti­lan­tees­sa otta­maan lain omiin käsiin. On ollut yksin­ker­tai­ses­ti pak­ko, kun kukaan ei auta.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Sukuseu­ran mer­ki­tyk­ses­tä

Sana sukuseu­ra kuu­los­taa joten­kin ummehtuneelta…Mitä siel­lä teh­dään? rekis­te­röi­dään syn­ty­nei­tä ja kuol­lei­ta? Sukuseu­ral­la voi olla monen­lai­sia teh­tä­viä ja hyvin­kin moni­ta­soi­sia. Ran­ta­poh­jas­sa­kin saam­me aina välil­lä lukea sukuseu­ro­jen uuti­soin­tia. Tilai­suu­det eivät vai­ku­ta ummeh­tu­neil­ta teks­tien ja kuvien perus­teel­la.

Lue lisää