Jää­lin digi­vers­tas avat­tiin kaik­kien asuk­kai­den käyttöön

Jäälin monitoimitalon digiverstaan avajaisissa riitti kävijöitä.Jäälin monitoimitalon digiverstaan avajaisissa riitti kävijöitä. (Kuva: Teea Tunturi)

Vinyy­li­leik­ku­ri, 3D-tulos­tin ja asu­ka­syh­dis­tyk­sen yhtei­sö­toi­min­nan avus­tuk­sel­la hank­ki­ma läm­pöpräs­si sekä lego­ro­bo­tit odot­ta­vat nyt Jää­lin moni­toi­mi­ta­lol­la, kir­jas­ton ja nuok­ka­rin tilois­sa asuk­kai­ta nii­tä käyt­tä­mään. Lait­teet ovat pian varat­ta­vis­sa Oulun kau­pun­gin Varaa­mon kaut­ta, ja nii­tä voi käyt­tää kir­jas­ton aukio­loai­koi­na, hen­ki­lö­kun­nan olles­sa paikalla.

Ava­jais­päi­vä­nä tilat oli­vat täyn­nä väkeä. Lait­tei­ta käy­tet­tiin ahke­ras­ti, ja nyt monen jää­li­läi­sen ulko­vaa­tet­ta koris­taa­kin itse­teh­ty hei­jas­tin. Myös 3D-tulos­ti­mel­la tulos­tet­tiin monen­lais­ta pientä.

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta Mart­ti Kor­ho­nen ja itäi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö oli­vat pai­kal­la tutus­tu­mas­sa vers­taan ja koko kou­lun toi­mi­naan. Jää­lin kou­lun reh­to­ri Pasi Timo­nen ja opet­ta­ja Sir­pa Tik­ka­la ker­ta­si­vat heil­le digi­vers­taa­seen joh­ta­nei­ta vaiheita.

– Kou­lum­me pää­si osak­si Inno­va­tii­vi­nen kou­lu toi­mii ‑han­ket­ta, jon­ka puit­teis­sa läh­dim­me ideoi­maan, miten Stea­mia voi­tai­siin kehit­tää pait­si tääl­lä kou­lul­lam­me kir­jas­ton ja nuok­ka­rin kans­sa yhteis­työs­sä. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mi näyt­ti vih­reä­tä valoa aja­tuk­sil­lem­me, ja nyt ollaan täs­sä, Tik­ka­la kertoo.

Pasi Mäki­ky­rö tote­si, että tär­kein­tä tämän­kal­tai­sis­sa hank­keis­sa on se, että lap­set ja nuo­ret saa­vat näin oppia tule­vai­suu­den työ­elä­mä­tai­to­ja ja roh­keut­ta käyt­tää eri­lai­sia lait­tei­ta ja ohjel­mis­to­ja. Mart­ti Kor­ho­nen ajat­te­lee, että paras­ta digi­vers­taas­sa ja muus­sa yhtei­ses­sä toi­min­nas­sa on se, että moni­toi­mi­ta­lon sara­nat kulu­vat ja yhtei­sö akti­voi­tuu entisestään.

Mika Pent­ti­län mukaan Yli­kii­min­gis­sä Vesa­lan Fablab-mal­li on havait­tu hyväk­si ja hänes­tä onkin hie­noa, että Jää­lis­sä ryh­dyt­tiin samaan. Sir­pa Tik­ka­la ker­too, että lait­teis­sa on sel­keät käyt­tö­oh­jeet, joten kuka tahan­sa pys­tyy nii­tä käyt­tä­mään. Tule­vai­suu­des­sa Jää­lis­sä tul­laan jär­jes­tä­mään myös uusia ava­jais­ten kal­tai­sia tapah­tu­mia, joi­hin jokai­nen voi tul­la tes­taa­maan lait­tei­den käyttöä.