Val­koi­sia jät­ti­him­me­lei­tä Iin Läh­de! -puis­toon

Ari Kostin: Ari Kostin on Myötätuulen himmeliryhmän kantava voima.

– Sii­nä se aika kuluu, kun jota­kin väker­tää, Ari Kos­tin ker­too. Hän ker­too teh­neen­sä pari­sen sataa him­me­liä vuo­des­ta 2005. Aika pian hän alkoi myös ohja­ta him­me­lei­den tekoa muil­le.

– Lai­na­sin kir­jas­tos­ta him­me­li­kir­jan ja jäin kouk­kuun, Kos­tin hyker­te­lee iloi­ses­ti.

Iin Myö­tä­tuu­les­sa kah­des­ti vii­kos­sa kokoon­tu­vas­sa noin kym­men­hen­ki­ses­sä him­me­li­ryh­mäs­sä len­tää hyvä huu­mo­ri.

– Kysees­sä on pit­kään toi­mi­nut ryh­mä, joka vetää puo­leen­sa pal­jon poruk­kaa, ker­too mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien päi­vä­toi­min­nan ohjaa­ja Jus­si Nie­me­lä.

– Him­me­lin tekoa voi tul­la ensin vain kat­so­maan ja tutus­tua samal­la mui­hin lep­poi­sas­sa ilma­pii­ris­sä, hän jat­kaa.

Nai­sis­ta ja mie­his­tä koos­tu­vas­ta him­me­li­ryh­mäs­tä on muo­dos­tu­nut tär­keä voi­ma­va­ra ja run­ko­te­ki­jä muul­le­kin Myö­tä­tuu­len päi­vä­toi­min­nal­le. Se on vähän kuin jään­sär­ki­jä ihmis­ten välil­lä, Nie­me­lä poh­tii.

– Aluk­si tein olki­him­me­lei­tä, Kos­tin ker­too. Kun muo­toi­li­ja Ulla Autio vie­rai­li Läh­de! -hank­kees­ta, ihas­te­li hän him­me­lei­tä ja ehdot­ti uusia mate­ri­aa­li­ko­kei­lu­ja. Him­me­li­ryh­mä alkoi teh­dä eri­lai­sia him­me­lei­tä kupa­ri­put­kes­ta ja pajus­ta. Lopul­ta paju vali­koi­tui eko­lo­gi­se­na vaih­toeh­to­na kris­tal­lin­muo­toi­siin jät­ti­him­me­lei­hin, jot­ka ripus­tet­tai­siin Läh­de! -puis­ton män­tyi­hin.

– Kah­den ensim­mäi­sen him­me­lin pajut kuo­rit­tiin, mut­ta ne eivät pysy­neet vaa­lei­na kovin­kaan pit­kään, joten ne pää­tet­tiin maa­la­ta val­koi­sik­si, Kos­tin ker­too.

Paju­him­me­lei­tä maa­lan­nut Atso Suo­me­la on ollut myös muka­na Hil­la Karp­pi­sen ja Ulla Aution luot­saa­mas­sa työ­ryh­mäs­sä, joka kiin­nit­ti lop­pu­ke­säs­tä tur­va­va­rus­teet pääl­lään ensim­mäi­sen paju­him­me­lin män­tyi­hin nii­tä sääs­tä­väl­lä taval­la.

Pui­den väliin ripus­tet­tiin metal­li­vai­je­ri. Jot­ta him­me­li pyö­ri­si, lan­kaan kiin­ni­tet­tiin uis­ti­mis­sa yleen­sä käy­tet­ty perus­tin, joka kes­tää 40 — 50 kilo­gram­man pai­non. Perus­ti­men sovel­ta­mi­nen him­me­lei­den yhtey­teen oli Ari Kos­ti­nin idea.

– Me ryh­mä­läi­set kut­su­taan kris­tal­li­him­me­lei­tä timant­ti­him­me­leik­si, Rai­li Mart­ti­la pal­jas­taa.

Hän ker­too him­me­lei­den teke­mi­sen ole­van posi­tii­vi­sel­la taval­la kou­kut­ta­vaa ja iloa tuot­ta­vaa sekä itsel­le että muil­le.

– On muka­vaa saa­da käsil­lä aikai­sek­si näky­vää, hän kiteyt­tää. Yhden him­me­lin Mart­ti­la on lah­joit­ta­nut Iin Hami­nan kou­lun ruo­ka­sa­lia koris­ta­maan.

– Jos neu­la pysyy kädes­sä, onnis­tuu him­me­lin teko­kin, hän nau­rah­taa ja suo­sit­te­lee har­ras­tus­ta muil­le­kin.

Mie­len­ter­veys­vii­kol­la 47 juh­lis­te­taan Läh­de! -puis­toa Valon­juh­lan mer­keis­sä, jon­ne kaik­ki iiläi­set ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta

– Ehkä­pä pie­nois­him­me­lei­tä saa­daan sin­ne myyn­tiin, Ari Kos­tin miet­tii ääneen.

Mart­ti­la ja Suo­me­la ovat osal­lis­tu­neet aikoi­naan myös Iin ter­veys­a­se­man lähet­ty­vil­lä Suvan­to­lan ran­nas­sa sijait­se­van Läh­de! -puis­ton osal­lis­ta­vaan suun­nit­te­luun. Puis­to on tar­koi­tet­tu kai­kil­le iiläi­sil­le, ei pel­käs­tään sii­nä lähel­lä asu­vil­le.

– Pah­vi­tau­lui­hin suun­ni­tel­tiin Unel­mien puu­tar­haa, Suo­me­la muis­te­lee ja Mart­ti­la jat­kaa:

– Pää­sim­me myös Oulun teat­te­riin Rau­ta­tie -esi­tyk­seen. Se oli ensim­mäi­nen käyn­ti­ni täs­sä teat­te­ris­sa ja tosi mie­leen­pai­nu­va elä­mys.

Nyt loka­kuus­sa Myö­tä­tuu­len asuk­kaat saa­vat luok­seen kuva­tai­tei­li­jat Def­ne Tesa­lin ja Murat Yil­dizin. He ovat Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan Sosi­aa­li­sen tai­teen Artist -in -Com­mu­ni­ty -resi­dens­sioh­jel­man tai­tei­li­joi­ta. KK AiC -resi­dens­sioh­jel­ma mah­dol­lis­taa työs­ken­te­lyn eri­tyis­ryh­mien kans­sa arjen mie­lek­kyy­den, hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den näkö­kul­mis­ta.

On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mitä uut­ta kuva­tai­tei­li­jat luo­vat Läh­de! -puis­toon yhdes­sä Myö­tä­tuu­len väen kans­sa.

Tämä jut­tu kuu­luu Iin Läh­de! puis­to -jut­tusar­jaan. Jutun kir­joit­ta­ja Mer­ja Män­nik­kö on aloit­ta­nut vii­me kesä­kuus­sa osa-aikai­sen asian­tun­ti­ja­koor­di­naat­to­rin työn Läh­de! Tai­tees­ta voi­maa arkeen -hank­kees­sa. Hän toi­mii yhteys­hen­ki­lö­nä Sosi­aa­li­sen tai­teen resi­dens­sioh­jel­man kuva­tai­tei­li­joi­den ja Myö­tä­tuu­len asuk­kai­den välil­lä.

Läh­de! Tai­tees­ta voi­maa arkeen -han­ke

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ja Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan yhtei­nen, ESR-rahoit­tei­nen han­ke

Puis­to­kon­sep­tin kehit­tä­mi­nen on osa hank­keen Jul­ki­set tilat hyvin­voin­nin läh­tei­nä -työ­pa­ket­tia.

Läh­de! -hank­keen toi­min­ta-aika on 3 vuot­ta eli v. 2017–2020.

Iin Myö­tä­tuu­les­sa jär­jes­te­tään mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien päi­vä­toi­min­taa ja asu­mis­pal­ve­lu­ja.

Läh­de! -han­ke on tar­jon­nut Tai­de, luon­to ja lii­kun­ta -tee­mais­ta päi­vä­toi­min­taa Myö­tä­tuu­len asuk­kail­le.

Kuva­tai­tei­li­jat Def­ne Tesal ja Murat Yil­diz työs­ken­te­le­vät Iin Myö­tä­tuu­les­sa loka-

mar­ras­kuun ajan Sosi­aa­li­sen tai­teen Artist -in -Com­mu­ni­ty resi­dens­sioh­jel­mas­sa (KKAiC)

Lisä­tie­toa: www.kulttuurikauppila.fi/lahde> www.lahdetaide.fi