Tei­den keh­no kun­to puhut­taa taas autoilijoita

Etenkin alemman hoitoluokan tiet ovat nyt huonossa kunnossa.Etenkin alemman hoitoluokan tiet ovat nyt huonossa kunnossa.

Sekä Oulun kau­pun­ki ja Iin kun­ta että Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ovat vuo­den­vaih­teen jäl­keen saa­neet run­saas­ti palau­tet­ta maan­tei­den huo­nos­ta kun­nos­ta. Alem­man hoi­to­luo­kan tiet ovat olleet sekä ovat edel­leen­kin liuk­kai­ta ja polan­tei­sia, ja polan­teis­sa esiin­tyy myös pal­jon rai­tei­ta ja koloja.

Tilan­teen on aiheut­ta­nut leu­to nol­lan kah­den puo­len vaih­del­lut sää, joka on tuo­nut muas­saan niin lumi- ja vesi­sa­tei­ta kuin jää­tä­viä tih­ku­ja, jot­ka ovat sekä liu­kas­ta­neet tei­den pin­nat että kovet­ta­neet ne monin pai­koin niin tii­viik­si, ettei polan­tei­den kar­hen­ta­mi­nen enää onnis­tu aura-auton alus­te­räl­lä, vaan apuun tar­vi­taan tiehöylää.

Kaik­kein huo­noim­pia tien­koh­tia ovat pää­teis­tä erkaan­tu­vien tei­den polan­tei­set ris­tey­sa­lu­eet, mihin auto­jen ren­kai­den muka­na kul­keu­tuu pää­teil­tä suo­laa. Suo­la syö­vyt­tää polan­tee­seen kolo­ja, jot­ka voi­vat polan­teen pak­suu­des­ta riip­puen olla syviä ja mel­ko terä­vä­reu­nai­sia­kin, ja saat­ta­vat aiheut­taa jopa auto­jen rikkoutumisia.

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­ses­ta ker­ro­taan, että kes­kus­te­lu­ja ris­tey­sa­luei­den kun­nos­ta on käy­ty myös ura­koit­si­joi­den kans­sa, ja polan­tei­den sekä mui­den­kin huo­noik­si pääs­sei­den tien­pin­to­jen tasaus ja kar­hen­nus on käyn­nis­sä. Toi­men­pi­teet pyri­tään toteut­ta­maan sään lauh­tu­mi­sen yhtey­des­sä, jol­loin polan­teen työs­tä­mi­nen on hel­pom­paa ja jou­tui­sam­paa. ELY-kes­kuk­sen mukaan myös liuk­kaut­ta ehkäis­tään ensi­si­jai­ses­ti kar­hen­ta­mal­la, mut­ta hiek­kaa­kin levi­te­tään tarvittaessa.

Kos­ka ELY-kes­kuk­set huo­leh­ti­vat alueu­ra­koit­si­joi­den avul­la maan­tei­den hoi­dos­ta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta alueil­laan, on tien­käyt­tä­jäl­lä mah­dol­li­suus hakea ELY-kes­kuk­sel­ta kor­vaus­ta huo­non tien takia syn­ty­nees­tä vahin­gos­ta, mikä­li vahin­ko on hänen mie­les­tään aiheu­tu­nut tien puut­teel­li­ses­ta kun­nos­sa­pi­dos­ta. Pelk­kä tien keh­no kun­to ei kor­vauk­sen myön­tä­mi­seen kui­ten­kaan oikeu­ta, vaan kysees­sä täy­tyy olla juu­ri vir­heel­li­ses­tä tai huo­li­mat­to­mas­ta kun­nos­sa­pi­dos­ta aiheu­tu­nut vahinko.

Kun­tien hoi­dos­sa ole­vien katu­jen ja kevyen­lii­ken­teen­väy­lien käy­tet­tä­vyys on niin ikään vaih­del­lut vuo­den alus­sa run­saas­ti, ja sekä auraus- että hie­koi­tus­ka­lus­toa on tiu­haan tar­vit­tu sekä yhtey­den­pi­toa ura­koit­si­joi­den suun­taan pidet­ty. Eten­kin Iis­sä epä­sel­vyyt­tä asuk­kail­le tuo se, että osa kes­kus­taa­ja­man ties­tös­tä, kuten esi­mer­kik­si Alarannan‑, Ase­man- ja Soro­sen­tiet, ovat val­tion tei­tä ja kuu­lu­vat siten ELY-kes­kuk­sen kun­nos­sa­pi­don alle. Osa kevyen­lii­ken­teen­väy­lis­tä, kuten Nelos­tien var­rel­la kul­ke­vat jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tiet ovat niin ikään ELYn yllä­pi­det­tä­viä. Kun­nal­la tei­tä on hoi­det­ta­va­na noin kuusi­kym­men­tä kilo­met­riä ja pyö­rä­tei­tä rei­lun kuu­den kilo­met­rin verran.

Iis­sä kun­nan tar­joa­ma, asuk­kai­den vapaa­seen käyt­töön oman pihan hie­koi­tus­ta var­ten tar­koi­tet­tu hie­koi­tus­so­ra on ollut halut­tua, ja ensim­mäi­nen kuor­ma sitä on jo lop­pu­nut. Kun­nal­lis­tek­nii­kan työn­te­ki­jät ker­to­vat­kin, että enti­sen lin­ja-autoa­se­man ton­til­le on nyt tuo­tu hiek­kaa lisää kun­ta­lais­ten käyt­töön, kos­ka kelien vaih­te­lu hyvin lau­has­ta pak­ka­seen näyt­tää edel­leen jatkuvan.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.