Oulun­kaa­ri nime­si selvityshenkilöt

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män toi­min­ta lop­puu vuo­den­vaih­tees­sa, kun sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een hoidettaviksi.

Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus nime­si Jou­ni Pirin ja Anu Koso­sen sel­vi­tys­hen­ki­löik­si. He hoi­ta­vat kun­tayh­ty­män lop­pusel­vi­tyk­seen liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä sen jäl­keen kun kun­tayh­ty­mä on purettu.