Mie­li­pi­de: Mikään ei muu­tu, jos kukaan ei suutu

“240 000 euroa sääs­töä Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta ” (Ran­ta­poh­ja 24.11.2020). “Lak­kaut­ta­mi­sen arvioi­dut vuo­si­sääs­töt ovat noin 140 000 euron suu­rui­set. Kou­lu­kul­je­tus­kus­tan­nuk­set sen sijaan ovat nous­seet puo­les­sa vuo­des­sa 11 000 euroa” (Ran­ta­poh­ja 25.4.2023)

“Tar­kis­tin ope­tus­joh­ta­jal­ta fak­tat. Kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen yhtey­des­sä huol­ta­jia kuul­laan lähi­kou­lua­sias­sa ja pyri­tään toi­veet toteut­ta­maan… Molem­piin suun­tiin on rei­tit jo ole­mas­sa.” (Aila Paa­so, 14.10.2021)

“Kyl­lä saa vali­ta, mut­ta pitää muis­taa, että jos valit­see toi­sen kou­lun kuin ope­tuk­sen jär­jes­tä­jä osoit­taa, niin tähän tois­si­jai­seen kou­luun ei saa kou­lu­kyy­tiä. “(vs sivis­tys­joh­ta­ja Jari-Juk­ka Joke­la, 19.4.2023)

“Ei ole koh­tuul­lis­ta, että Olha­vas­sa työs­ken­te­le­vä van­hem­pi (esi­mer­kik­si etä­työ­tä koto­naan teke­vä) kul­jet­taa lap­sen­sa Hami­naan tai Kui­va­nie­meen hoi­toon.” (Iin alu­een van­hem­mat ry:n 7.11.2020 laa­ti­ma lausu­ma, alle­kir­joit­ta­ja­na puheen­joh­ta­ja Lee­na Tiiro).

“Kou­lu­kul­je­tuk­set pitää jat­kos­sa­kin huo­leh­tia siten, ettei per­hei­den arki mene lii­an vai­keak­si” (Tei­jo Lie­des, 1.11.2021)

“Jos val­tuus­to tänään pää­tyy sii­hen, että Olha­van kou­lu lak­kau­te­taan ja jos pien­ten las­ten kou­lua ei saa­da aikai­sek­si, niin vähin­tään näil­lä kul­je­tus­asioil­la pitäi­si saa­da inhi­mil­li­syyt­tä pien­ten las­ten kou­lu­päi­viin. Uskoi­sin, että sii­hen löy­tyy kei­no­ja” (kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la, 30.10.2023)

“Pien­ten kou­lu on sil­lä taval­la eri asia, että sitä ei tähän pää­tök­seen kan­nat­tai­si nos­taa esil­le. Lau­ta­kun­nal­la on mah­dol­li­suus päät­tää sii­tä, mis­sä ja kenel­le ope­tus­ta anne­taan aika­naan” (kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des, 30.10.2023)

“Olha­van kou­lua kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­teos­sa on tar­kas­tel­ta­va koko kun­nan etua sekä sitä, että tas­a­puo­li­suus toteu­tuu kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le” (kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen, 30.10.2023)

Alkuun lupail­tiin kun­nal­le nel­jän­nes­mil­joo­nan sääs­töt, jot­ka sit­ten kui­ten­kin kutis­tui­vat sataan tuhan­teen. Oppi­lail­le vakuu­tel­tiin, että vain 15 minuu­tin lisäyk­sel­lä kou­lu­mat­kaan he ovat tas­a­puo­li­ses­sa ase­mas­sa mui­hin iiläi­siin näh­den. Lop­pu­tu­lok­se­na vähin­tään 40 kilo­met­rin lisäys kou­lu­mat­kaan, kun Hami­nas­sa on perä­ti 5 kou­lua, kaik­ki 5 kilo­met­rin pääs­sä toi­sis­taan. Van­hem­mil­le luvat­tiin, että vähin­tään­kin kyy­di­tyk­set jär­jes­te­tään mah­dol­li­sim­man lyhyi­nä. Kil­pai­lu­tuk­sen myö­tä kou­lu­kyy­din reit­ti muut­tui vie­lä 20 kilo­met­riä pidemmäksi.

Vii­mei­sim­pä­nä ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta hyväk­syi sivis­tys­joh­ta­jan esi­tyk­sen esi­kou­lu­lais­ten­kin kurit­ta­mi­ses­ta. Pää­tök­sen myö­tä van­hem­mat jou­tu­vat kul­jet­ta­maan las­taan vähin­tään 80 kilo­met­riä päi­väs­sä saa­dak­seen lap­sel­leen laki­sää­tei­sen täy­den­tä­vän var­hais­kas­va­tuk­sen. Tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä, tie­ten­kin, sil­lä voi­han joku per­he vaik­ka­pa Iin kes­kus­tan alu­eel­la halu­ta lap­sen­sa myös kou­lus­sa jär­jes­tet­tä­vän esi­kou­lun jäl­keen päi­vä­ko­tiin. Vaik­ka lais­sa mää­ri­te­tyt kul­jet­ta­mi­sen kri­tee­rit eivät lyhyi­den etäi­syyk­sien vuok­si siel­lä täyt­tyi­si­kään, on rat­kai­su­na lopet­taa olha­va­lais­ten kul­je­tus koko­naan. Mui­ta rat­kai­su­ja ei löy­dy, kos­ka nii­tä ei halu­ta etsiä.

Mis­sään muu­al­la Iis­sä per­hei­tä ei ase­te­ta näin räi­keäs­ti epä­ta­sa-arvoi­seen ase­maan kuin olha­va­lais­ten koh­dal­la. Mitään niis­tä asiois­ta, mitä pyrit­tiin toteut­ta­maan, ei ole edes yri­tet­ty toteut­taa. Nyt voi­daan­kin viral­li­ses­ti tode­ta, että kaik­ki lupauk­set on rikottu!

Kysym­me nyt jul­ki­ses­ti, mitä tekee kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la, joka piti kul­je­tus­ten inhi­mil­lis­tä jär­jes­tä­mis­tä ja pien­ten las­ten kou­lua tär­keä­nä? Mitä tekee kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des, joka samoin puhui las­ten kou­lu­mat­kois­ta ja jon­ka pitäi­si ase­man­sa puo­les­ta olla pitä­mäs­sä yllä poliit­tis­ta yhteis­työ­tä? Mis­sä ovat pien­ten las­ten kou­lun puo­lus­ta­jat, muun muas­sa Jari-Juk­ka Joke­la, kes­kus­tan ryh­mä­pu­heen­joh­ta­ja? Miten ete­nee pien­ten las­ten kou­lun sel­vi­tys­työ, sii­tä­hän on ole­mas­sa sekä lau­ta­kun­nan että kun­nan­hal­li­tuk­sen päätökset?

Me yri­tim­me ker­toa, mihin kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen joh­tai­si, mitä pel­kä­sim­me, mis­tä olim­me huo­lis­sam­me. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la meil­le ei annet­tu edes mah­dol­li­suut­ta, toi­sel­la ker­ral­la oikeu­den mää­räyk­ses­tä näen­näi­ses­ti annet­tiin. Kuun­nel­tiin­ko mei­tä sil­loin? Pitää­kö tosi­aan suut­tua, jot­ta asiat muuttuvat?

Iin kun­ta­lai­nen, mikä­li sinus­ta­kin Olha­van kou­lun sul­ke­mi­nen oli vir­he, käy alle­kir­joit­ta­mas­sa kun­ta­lais­aloi­te Olha­van kou­lun avaa­mi­ses­ta ope­tuk­sel­le (kuntalaisaloite.fi). Aloi­te luo­vu­te­taan kun­nan­val­tuus­tol­le toukokuussa.

Anni­ka Yli­ta­lo, Pek­ka Yli­ta­lo, Sir­pa Sas­si, Juk­ka-Pek­ka Sas­si, Arto Jak­ku, Hei­di Sand­berg, Kai­sa Soi­ni, Mia Riko­la, Kat­ri Mat­ti­la, Mar­ko Mat­ti­la, Ant­ti Mik­ko­la, Jen­ni Han­hi­kor­pi, Hen­na Sal­li­nen, Rai­mo Sal­li­nen, Tii­na Pako­nen, Valt­te­ri Pako­nen, Jor­ma Tihi­nen, Kris­tii­na Par­ta­nen, Rii­na Puke­ma, Juho Räi­hä, Tan­ja Hir­vas­nie­mi, Ter­hi Tolo­nen, Pasi Simu­la, Eli­sa Lep­pä­nen, Mari­ta Saa­re­la ja Kim­mo Sipola

Tämä mie­li­pi­de­kir­joi­tus jul­kais­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti ensin Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vul­la. Pai­ne­tus­ta leh­des­tä se löy­tyy mukau­tet­tu­na tiis­tai­na 14.5.2024.