Johan­nes Tuo­me­lal­le Suo­men Lei­jo­nan ansioristi

Iin kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­tal­le Johan­nes Tuo­me­lal­le annet­tiin Suo­men Lei­jo­nan ansio­merk­ki val­tuus­ton kokouk­ses­sa 12.2.

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokous 12.2. aloi­tet­tiin juh­lal­li­ses­ti kak­ku­kah­vien ja pal­kit­se­mi­sen mer­keis­sä. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen kiin­nit­ti tasa­val­lan pre­si­den­tin, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­tien suur­mes­ta­rin 6.12.2023 anta­man Suo­men Lei­jo­nan ansio­mer­kin val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­lan rin­taan kokouk­sen alus­sa. Puheen­joh­ta­ja oli otet­tu kunniasta.

– Kii­tos ryh­mäl­le, joka oli ansio­merk­kiä hake­nut, val­tuus­ton jäse­nil­le, viran­hal­ti­joil­le ja myös kun­ta­lai­sil­le luot­ta­muk­ses­ta. Per­heel­le kuu­luu myös iso kii­tos, että olen pys­ty­nyt tätä työ­tä teke­mään ja toi­von, että hyvä yhteis­työ val­tuus­tos­sa jat­kuu tule­vai­suu­des­sa­kin, Tuo­me­la kiitti.

Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­ta on perus­tet­tu 11.9.1942 ja kun­nia­merk­kien suun­nit­te­lus­ta on vas­tan­nut Oskar Pihl. Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­ta on rita­ri­kun­nis­ta nuo­rin ja sen kun­nia­merk­ke­jä anne­taan tun­nus­tuk­sek­si huo­mat­ta­vas­ta sivii­li- ja soti­laal­li­sis­ta ansiois­ta. Sekä Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­nan että Suo­men Val­koi­sen Ruusun rita­ri­kun­nan suur­mes­ta­ri­na on tasa­val­lan pre­si­dent­ti, jol­la yksin on oikeus antaa kunniamerkkejä.