Jak­ku­ky­län lii­tok­ses­ta yllä­tyk­siä kuntaan

Jakkukylän liitosjuhlaa Iin kuntaan vietettiin 3.2.

Vuo­den­vaih­tees­sa tapah­tu­nut Yli-Iin Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tos Iihin tuli kun­nal­le kal­liim­mak­si, mitä aiem­min las­ket­tiin. Tulo­puo­li arvioi­tiin suu­rem­mak­si sekä val­tio­no­suuk­sien että vero­jen osal­ta. Osa­kun­ta­lii­tos­ta seu­raa­van vuo­den val­tio­no­suus mää­räy­tyy luo­vut­ta­van kun­nan val­tio­no­suu­den mukaan. – Kun val­tio­no­suus las­ket­tiin Oulun mukaan, saam­me vain puo­let ole­te­tus­ta, eli 500 000 euroa vähm­män, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va. Asia tuli yllä­tyk­se­nä myös val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le. – Minis­te­riös­sä­kään asi­aa ei… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus