Jak­ku­ky­län lii­tok­ses­ta yllä­tyk­siä kun­taan

Jakkukylän liitosjuhlaa Iin kuntaan vietettiin 3.2.

Vuo­den­vaih­tees­sa tapah­tu­nut Yli-Iin Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tos Iihin tuli kun­nal­le kal­liim­mak­si, mitä aiem­min las­ket­tiin. Tulo­puo­li arvioi­tiin suu­rem­mak­si sekä val­tio­no­suuk­sien että vero­jen osal­ta.

Osa­kun­ta­lii­tos­ta seu­raa­van vuo­den val­tio­no­suus mää­räy­tyy luo­vut­ta­van kun­nan val­tio­no­suu­den mukaan.
– Kun val­tio­no­suus las­ket­tiin Oulun mukaan, saam­me vain puo­let ole­te­tus­ta, eli 500 000 euroa vähm­män, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va.

Asia tuli yllä­tyk­se­nä myös val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le.
– Minis­te­riös­sä­kään asi­aa ei ole huo­mat­tu ilmei­ses­ti sen takia, että aiem­min teh­dyt osa­kun­ta­lii­tok­set ovat olleet pie­nem­piä. Ja toi­sek­seen kylät har­vem­min liit­ty­vät rik­kaam­mas­ta köy­hem­pään kun­taan.

Vero­tu­lot puo­les­taan mää­räy­ty­vät vuo­den vii­mei­sen päi­vän mukai­ses­ti. Niin­pä jak­ku­ky­lä­läis­ten vero­tu­lot mene­vät ansio­tu­lo­jen osal­ta täl­tä vuo­del­ta Ouluun. Tämä vähen­tää Iin kun­nan arvioi­tu­ja vero­tu­lo­ja Ala­tos­sa­van mukaan noin 700 000 euroa.
– Täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, että nämä kos­ke­vat tätä ensim­mäis­tä lii­tos­vuot­ta ja ovat sil­tä osin ohi­me­ne­vä ilmiö.

Iin kal­tai­sis­sa tilan­teis­sa on mah­dol­lis­ta saa­da har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­na­pua, mut­ta Ala­tos­sa­van saa­mien tie­to­jen mukaan sitä ei ole täl­le vuo­del­le val­tion bud­je­tis­sa.