Iis­sä ruo­dit­tiin poru­kal­la jul­kis­ta tai­det­ta –Seu­raa­va jul­ki­nen tai­de­teos on tulos­sa torille

Heli-Hannele Haapaniemi, Marja-Leena Pernu, Heini Perttula, Jari-Jukka Jokela, Jetta Huttunen ja Sanna Koivisto keskustelemassa Iin kunnan taidehankinnoista.Heli-Hannele Haapaniemi, Marja-Leena Pernu, Heini Perttula, Jari-Jukka Jokela, Jetta Huttunen ja Sanna Koivisto keskustelemassa Iin kunnan taidehankinnoista.

Ihas­tut­ta­va ja vihas­tut­ta­va jul­ki­nen tai­de oli tors­tai­na aihee­na Iin kir­jas­ton yhteis­työ­kump­pa­nei­neen jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa. Koh­kaa­mi­ses­ta koh­taa­mi­seen ja kah­via kai­kil­le ‑hank­keen tavoit­tee­na on edis­tää aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta, demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta. Kun­ta­lais­ten tie­toi­suut­ta jul­ki­ses­ta tai­tees­ta halut­tiin lisä­tä, sil­lä kun­nan seu­raa­va tai­de­han­kin­ta, toril­le tule­va tai­de­teos, tulee kun­nan­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si lähiai­koi­na. Pai­kal­le tilai­suu­teen tuli tois­ta­kym­men­tä kuu­li­jaa ja kes­kus­te­li­jaa. Hei­dän lisäk­seen tilai­suut­ta seurasi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus