Iin var­hais­kas­va­tus sai tukea per­hei­den hyvin­voin­nin kehittämiseen

Iin kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pia Heikkilä (vas.), mentoriopettaja Valtteri Huovila sekä perhetyön sosionomit Heidi Tapio ja Irene Salminen kertovat, että kehittämishankkeet ovat saaneet hyvän vastaanoton.Iin kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pia Heikkilä (vas.), mentoriopettaja Valtteri Huovila sekä perhetyön sosionomit Heidi Tapio ja Irene Salminen kertovat, että kehittämishankkeet ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on Iis­sä käyn­nis­ty­nyt kak­si ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­ta­maa han­ket­ta. Nii­den avul­la kun­taan on pal­kat­tu yksi­tois­ta han­ke­työn­te­ki­jää, jot­ka työs­ken­te­le­vät kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön rin­nal­la. Hank­kei­den tavoit­tee­na on lisä­tä las­ten ja samal­la per­hei­den hyvin­voin­tia kehit­tä­mäl­lä varhaiskasvatusta.

Elo­kuun alus­sa käyn­nis­ty­nyt var­hais­kas­va­tuk­sen tuen uudis­ta­mi­sen edis­tä­mis­han­ke liit­tyy samaan aikaan voi­maan tul­lee­seen var­hais­kas­va­tus­lain muu­tok­seen. Sen mukaan var­hais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­val­la lap­sel­la on oikeus saa­da kehi­tyk­sen­sä, oppi­mi­sen­sa ja hyvin­voin­tin­sa edel­lyt­tä­mää yleis­tä, tehos­tet­tua tai eri­tyis­tä tukea.

Kaik­ki lap­set saa­vat lain mukaan tar­pei­den­sa mukais­ta yleis­tä tukea eli tukea esi­mer­kik­si arki­päi­vän toi­min­nois­sa tai kie­len kehi­tyk­seen. Mikä­li ylei­nen tuki ei rii­tä, anne­taan tehos­tet­tua tukea. Eri­tyis­tä tukea anne­taan, mikä­li tehos­tet­tu tuki­kaan ei rii­tä tai lap­sel­la on esi­mer­kik­si eri­tyis­tu­kea edel­lyt­tä­vä vam­ma tai sai­raus takia. Vas­taa­va kol­mi­por­tai­nen tuki­mal­li on ollut perus­o­pe­tuk­ses­sa käy­tös­sä jo aiemmin.

Iin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on aloit­ta­nut hank­keen myö­tä vii­si tun­ne­kas­vat­ta­jaa ja kak­si var­hais­kas­va­tuk­sen per­he­työn sosio­no­mia. Per­he­työn sosio­no­mi Ire­ne Sal­mi­nen ker­too, että he ovat var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön tuke­na esi­mer­kik­si tilan­teis­sa, jois­sa on nous­sut huo­li jos­ta­kin lapsesta.

– Tar­koi­tuk­se­nam­me on tii­vis­tää yhteis­työ­tä ja tukea hen­ki­lös­töä ja per­hei­tä. Kei­noi­na meil­lä on esi­mer­kik­si tun­ne­tai­to­jen ja kom­mu­ni­koin­nin vahvistaminen.

Mikä­li päi­vä­ko­din hen­ki­lös­töl­lä nousee huo­li lap­sen arjes­ta tai van­hem­pien jak­sa­mi­seen liit­tyen, etsi­tään tilan­tee­seen rat­kai­sua yhdes­sä hen­ki­lös­tön, lap­sen ja van­hem­pien kans­sa. Iin kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja Pia Heik­ki­lä koros­taa, että van­hem­mat ovat aina tär­kein yhteistyökumppani.

– Osal­lis­tam­me van­hem­mat mukaan poh­ti­maan, miten voi­daan yhdes­sä vai­kut­taa lap­sen sekä per­heen hyvin­voin­tiin. Hank­keis­sa tavoi­tel­laan myös ver­kos­toi­tu­mis­ta niin, että van­hem­mat tukea tar­vi­tes­saan löy­tä­vät sitä tar­joa­vat tahot.

Tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen kuu­lu­vat var­hais­kas­va­tuk­sen perus­tei­siin. Tun­tei­den havain­noin­nin ja ilmai­sun apu­na voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si kuvakortteja.

– Lap­set koh­taa­vat monia tun­ne­ti­lo­ja var­hais­kas­va­tus­päi­vän aika­na. Nii­tä ope­tel­laan tun­nis­ta­maan läpi­käy­mäl­lä nii­tä, ker­too per­he­työn sosio­no­mi Hei­di Tapio.

Toi­nen Iin hank­keis­ta on elo­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt var­hais­kas­va­tuk­sen tasa-arvon ja laa­dun kehit­tä­mis­han­ke. Sii­nä tavoit­tee­na on muun muas­sa vah­vis­taa lap­sen yleis­tä tukea var­hais­kas­va­tuk­ses­sa niin, että lap­si saa tar­vit­se­man­sa tuen heti kun sen tar­ve havai­taan. Hank­keen myö­tä kun­taan on pal­kat­tu var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja, kak­si men­to­rio­pet­ta­jaa sekä varhaiskasvatuskoordinaattori.

– Tuem­me esi­mer­kik­si lap­sen osal­li­suut­ta ryh­män toi­min­taan. Ryh­mään tul­lut han­ke­työn­te­ki­jä huo­maa jos­kus ulko­puo­li­se­na hel­pom­min, miten las­ta voi­si ohja­ta ja aut­taa esi­mer­kik­si siir­ty­mi­sis­sä, ker­too men­to­rio­pet­ta­ja Valt­te­ri Huo­vi­nen.

Ire­ne Sal­mi­nen ker­too, että yhdes­sä voi­daan kek­siä kei­no­ja esi­mer­kik­si tilan­tee­seen, jos­sa lap­si ei mie­lel­lään jää päiväkotiin.

– Lap­si voi osoit­taa van­hem­mil­le kiuk­kua päi­vä­ko­tiin jää­des­sään. Sil­loin poh­dim­me kei­no­ja tilan­teen rat­kai­se­mi­sek­si niin, että sekä lap­sel­le että van­hem­mil­le jäi­si miel­lyt­tä­vä koke­mus var­hais­kas­va­tus­päi­vän aloi­tuk­ses­ta ja suju­vas­ta päi­väs­tä. Kun van­hem­pien kans­sa syn­tyy luot­ta­mus ja he huo­maa­vat apua ole­van tar­jol­la, voi­vat he hel­pom­min ker­toa muis­ta­kin tuen tar­peis­ta. Voim­me sit­ten yhdes­sä miet­tiä apua tar­joa­via verkostoja.

Hank­kei­den työn­te­ki­jät ker­to­vat, että hei­dät on otet­tu päi­vä­ko­tien ryh­mis­sä hyvin vas­taan. Myös lap­set ovat aina iloi­sia uusis­ta aikui­sis­ta ryhmissä.

Pia Heik­ki­lä ker­too, että han­ke­työn­te­ki­jät tule­vat ryh­miin tuke­maan hen­ki­lös­töä posi­tii­vi­sel­la peda­go­gi­sel­la asenteella.

– Täy­tyy muis­taa havain­noi­da myös hyviä asioi­ta, sil­lä niis­tä työn­te­ki­jät voi­maan­tu­vat. Päi­vä­ko­tien työn­te­ki­jät­kin ovat koke­neet hyväk­si, että voi­vat ker­toa arjes­taan hank­kei­den hen­ki­lö­kun­nal­le. Usein arki on niin hek­tis­tä, ettei sii­hen ole mahdollisuutta.

Hank­keet tar­joa­vat tukea ja ohjaus­ta sekä kun­nal­li­siin että yksi­tyi­siin päiväkoteihin.

– Syk­syn aika­na tar­jo­taan kaik­kiin ryh­miin jotain hank­keen työn­te­ki­jän pal­ve­lua. Kevääl­lä menem­me sit­ten tar­ve edel­lä nii­hin paik­koi­hin, jois­sa tuel­le on eni­ten tarvetta.

Ensi hei­nä­kuun lop­puun saak­ka kes­tä­vien hank­kei­den myö­tä on tar­koi­tus luo­da Iihin toi­min­ta­mal­lit tuen jär­jes­tä­mi­seen, lap­sen ehe­ään kou­lu­pol­kuun ja kol­mi­ta­soi­sen tuen malliin.