Iin joh­ta­jat jal­kau­tu­vat huoltoasemille

Iin kunnan johtoryhmä jalkautuu huoltoasemile. Kuvassa ylärivissä hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival, yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka ja sivistysjohtaja Tuomo Lukkari. Alarivissä hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen, kunnanjohtaja Marjukka Manninen sekä elinvoimajohtaja Helena Illikainen. Kuva: Iin kuntaIin kunnan johtoryhmä jalkautuu huoltoasemile. Kuvassa ylärivissä hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival, yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka ja sivistysjohtaja Tuomo Lukkari. Alarivissä hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen, kunnanjohtaja Marjukka Manninen sekä elinvoimajohtaja Helena Illikainen. Kuva: Iin kunta

Iin kir­jas­ton demo­kra­tia­han­ke aloit­taa hel­mi­kuus­sa Kysy mitä vaan! ‑kier­tu­een, jos­sa kun­ta­lai­sil­la on mah­dol­li­suus tava­ta kun­nan joh­to­ryh­män jäse­niä iiläi­sil­lä huoltoasemilla.

Tapah­tu­mien tavoit­tee­na on lisä­tä kun­ta­lais­ten ja kun­nan joh­ta­jien välis­tä kes­kus­te­lua, ava­ta pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­se­ja ja jo teh­ty­jä pää­tök­siä sekä vas­ta­ta kun­ta­lai­sia askar­rut­ta­viin kysymyksiin.

Tapah­tu­ma­pai­koik­si valit­tiin huol­toa­se­mat, jois­sa ihmi­set ovat kaut­ta aiko­jen koh­dan­neet toi­si­aan ja käy­neet läpi ajan­koh­tai­sia asioi­ta. Kier­tue alkaa 24.2. Jäp­pi­sen huol­toa­se­mal­ta, jos­sa kel­lo 17 alkaen tavat­ta­vis­sa on kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen. Maa­lis­kuun 24. päi­vä kier­tue jat­kuu Kui­va­nie­men Nelos­par­kis­sa, jos­sa tavat­ta­vis­sa on yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Eelis Rank­ka. Huh­ti­kuun 21. päi­vä Iin Nes­teel­lä pai­kal­la on hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Jan­ne Puo­li­tai­val.

Tapah­tu­mia jat­ke­taan vie­lä syk­syl­lä. Syk­syn tapah­tu­mien ajan­koh­dat ja pai­kat ilmoi­te­taan myöhemmin.

Kun­ta­lai­sil­la on tapah­tu­mis­sa mah­dol­li­suus esit­tää kysy­myk­siä etu­kä­teen ja myös pai­kan pääl­lä. Kysy­mys­ten aihet­ta ei ole rajat­tu, vaan kysy­myk­siä voi esit­tää mis­tä tahan­sa Iin kun­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta. Joh­ta­jil­ta voi myös kysyä perus­te­lu­ja tai sel­ven­nyk­siä jo teh­dyil­le päätöksille.

Jokai­nen joh­ta­ja vas­taa tapah­tu­mis­sa omaan toi­mia­laan­sa liit­ty­viin kysy­myk­siin. Kysy­myk­set ohja­taan oikeal­le vas­taa­jal­le, ellei kysy­jä ole suo­raan koh­dis­ta­nut kysy­mys­tään tie­tyl­le hen­ki­löl­le. Kun­nan­joh­ta­jal­ta voi luon­nol­li­ses­ti kysyä mitä vaan.

Kysy­mys­lo­mak­keen voi täyt­tää Iin kir­jas­ton net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta sekä pape­ri­se­na Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa. Lisäk­si lomak­kei­ta on niil­lä huol­toa­se­mil­la, joil­la tilai­suuk­sia järjestetään.

Tilai­suuk­sia voi seu­ra­ta myös You­Tu­ben kaut­ta IiVisio-kanavalla.