Ham­mas­hoi­to­lan pai­kal­le ja kes­kus­taan ker­ros­ta­lo­ja, Kar­huun asui­na­lue

Kirkkotien varteen on ehdotettu neljää uutta 3–4 kerroksista kerrostaloa.

Ii Näh­tä­vil­lä ole­vas­sa Iin kir­kon­seu­dun kort­te­lin 23 ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­ses­sa ham­mas­hoi­to­lan alu­eel­le on suun­ni­tel­tu enin­tään vii­si­ker­rok­si­sia asuin­ra­ken­nuk­sia pysä­köin­tia­luei­neen. Kort­te­lis­sa sijait­se­va enti­nen ham­mas­hoi­to­la­ra­ken­nus on pur­ku­kun­toi­nen, eikä uudel­le viras­to­ra­ken­ta­mi­sel­le ole tar­vet­ta. Ham­mas­hoi­to­lan alu­eel­le raken­net­ta­vien asun­to­jen yhtei­nen ker­ro­sa­la tulee ole­maan 1560 ker­ros­ne­liö­met­riä. Alu­een lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin ei ole kaa­vail­tu muu­tok­sia. Kun­nan­ta­lo säi­lyy Ase­ma­kaa­va­rat­kai­sus­sa oli luon­nos­vai­hees­sa muka­na vaih­toeh­to, jos­sa myös kun­nan­ta­lon pai­kal­le…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus